Bắt đầu

IMA SDK giúp bạn dễ dàng tích hợp quảng cáo đa phương tiện vào trang web và ứng dụng của mình. SDK IMA có thể yêu cầu quảng cáo từ bất kỳ máy chủ quảng cáo tuân thủ VAST nào và quản lý việc phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn. Với SDK phía máy khách IMA, bạn duy trì quyền kiểm soát việc phát video nội dung, trong khi SDK xử lý việc phát quảng cáo. Quảng cáo phát trong một trình phát video riêng biệt nằm phía trên trình phát video nội dung của ứng dụng.

Hướng dẫn này minh hoạ cách tích hợp SDK IMA vào một dự án Android Studio trống bằng cách sử dụng Android VideoView để hiển thị nội dung và quảng cáo. Để làm theo quá trình tích hợp mẫu đã hoàn tất, hãy tải BasicExample xuống từ GitHub.

Tổng quan phía máy khách IMA

Việc triển khai phía máy khách IMA liên quan đến 4 thành phần SDK chính, được minh hoạ trong hướng dẫn sau:

 • AdDisplayContainer: Đối tượng vùng chứa nơi quảng cáo hiển thị.
 • AdsLoader: Đối tượng yêu cầu quảng cáo và xử lý sự kiện từ phản hồi yêu cầu quảng cáo. Bạn chỉ nên tạo thực thể cho một trình tải quảng cáo. Bạn có thể sử dụng lại trình tải này trong suốt thời gian hoạt động của ứng dụng.
 • AdsRequest: Đối tượng xác định yêu cầu quảng cáo. Yêu cầu quảng cáo chỉ định URL cho thẻ quảng cáo VAST, cũng như các thông số bổ sung, chẳng hạn như kích thước quảng cáo.
 • AdsManager: Đối tượng chứa phản hồi cho yêu cầu quảng cáo, kiểm soát việc phát quảng cáo và theo dõi các sự kiện quảng cáo do SDK kích hoạt.

Điều kiện tiên quyết

1. Tạo một dự án mới trong Android Studio

Để tạo dự án Android Studio, hãy hoàn tất các bước sau:

 1. Khởi động Android Studio.
 2. Chọn Start a new Android Studio project (Bắt đầu một dự án Android Studio mới).
 3. Trên trang Chọn dự án của bạn, hãy chọn mẫu Hoạt động trống.
 4. Nhấp vào Next (Tiếp theo).
 5. Trên trang Configure your project (Định cấu hình dự án), hãy đặt tên cho dự án rồi chọn Java cho ngôn ngữ.
 6. Nhấp vào Hoàn tất.

2. Thêm SDK IMA vào dự án

Trước tiên, trong tệp build.gradle ở cấp ứng dụng, hãy thêm các mục nhập cho SDK IMA vào mục phần phụ thuộc. Do kích thước của SDK IMA, hãy triển khai và bật multidex tại đây. Điều này là cần thiết đối với các ứng dụng có minSdkVersion được đặt thành 20 trở xuống. Ngoài ra, hãy thêm compileOptions mới để chỉ định thông tin về khả năng tương thích của phiên bản Java.

app/build.gradle
android {
  namespace 'com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp'
  compileSdkVersion 34

  compileOptions {
    sourceCompatibility JavaVersion.VERSION_17
    targetCompatibility JavaVersion.VERSION_17
  }

  defaultConfig {
    applicationId "com.google.ads.interactivemedia.v3.samples.videoplayerapp"
    minSdkVersion 21
    targetSdkVersion 34
    multiDexEnabled true
    versionCode 1
    versionName "1.0"
  }

  ...
}

dependencies {
  implementation 'androidx.appcompat:appcompat:1.6.1'
  implementation 'androidx.browser:browser:1.6.0'
  implementation 'androidx.media:media:1.6.0'
  implementation 'com.google.ads.interactivemedia.v3:interactivemedia:3.33.0'

  ...
}

3. Thêm các quyền cần thiết đối với SDK IMA

Thêm quyền của người dùng theo yêu cầu của SDK IMA để yêu cầu quảng cáo.

app/src/main/AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.project name">

  <!-- Required permissions for the IMA SDK -->
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE"/>

  ...

</manifest>

4. Cập nhật bố cục ứng dụng

Cập nhật bố cục của ứng dụng để thêm một VideoView để phát cả nội dung và quảng cáo.

app/src/main/res/layout/activity_my.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/container"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:context=".MyActivity"
  tools:ignore="MergeRootFrame">

  <RelativeLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.4"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/videoPlayerContainer" >

    <VideoView
      android:id="@+id/videoView"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

    <ImageButton
      android:id="@+id/playButton"
      android:contentDescription="@string/play_description"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:src="@drawable/ic_action_play_over_video"
      android:background="@null" />

  </RelativeLayout>

  <FrameLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_weight="0.6"
    android:id="@+id/videoDescription" >

    <TextView
      android:id="@+id/playerDescription"
      android:text="@string/app_name"
      android:textAlignment="center"
      android:gravity="center_horizontal"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:textSize="@dimen/font_size" />

  </FrameLayout>

</LinearLayout>

5. Nhập IMA vào hoạt động chính

Thêm các câu lệnh nhập cho SDK IMA. Sau đó, hãy cập nhật lớp MyActivity để mở rộng AppCompatActivity. Lớp AppCompatActivity cho phép hỗ trợ các tính năng mới hơn trên nền tảng trên các thiết bị Android cũ. Sau đó, hãy thêm tập hợp các biến riêng tư sẽ được sử dụng trong ứng dụng.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

import android.content.Context;
import android.media.AudioManager;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.util.Log;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.MediaController;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdDisplayContainer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdErrorEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsLoader;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManager;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsManagerLoadedEvent;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRenderingSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdsRequest;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkFactory;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.ImaSdkSettings;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.Arrays;

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final String SAMPLE_VIDEO_URL =
   "https://storage.googleapis.com/gvabox/media/samples/stock.mp4";

 /**
  * IMA sample tag for a single skippable inline video ad. See more IMA sample tags at
  * https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/html5/client-side/tags
  */
 private static final String SAMPLE_VAST_TAG_URL =
   "https://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ads?iu=/21775744923/external/"
     + "single_preroll_skippable&sz=640x480&ciu_szs=300x250%2C728x90&gdfp_req=1&output=vast"
     + "&unviewed_position_start=1&env=vp&impl=s&correlator=";

 // Factory class for creating SDK objects.
 private ImaSdkFactory sdkFactory;

 // The AdsLoader instance exposes the requestAds method.
 private AdsLoader adsLoader;

 // AdsManager exposes methods to control ad playback and listen to ad events.
 private AdsManager adsManager;

 // The saved content position, used to resumed content following an ad break.
 private int savedPosition = 0;

 // This sample uses a VideoView for content and ad playback. For production
 // apps, Android's Exoplayer offers a more fully featured player compared to
 // the VideoView.
 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

}

6. Tạo lớp VideoAdPlayerAdapter

Tạo một lớp VideoAdPlayerAdapter bằng VideoView và điều chỉnh lớp này cho phù hợp với giao diện VideoAdPlayer của IMA. Lớp này sẽ xử lý nội dung và chế độ phát quảng cáo, đồng thời chứa tập hợp các phương thức mà trình phát video phải triển khai để SDK IMA sử dụng.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
import android.media.AudioManager;
import android.media.MediaPlayer;
import android.net.Uri;
import android.util.Log;
import android.widget.VideoView;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.AdPodInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.AdMediaInfo;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoAdPlayer;
import com.google.ads.interactivemedia.v3.api.player.VideoProgressUpdate;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Timer;
import java.util.TimerTask;

/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 private static final String LOGTAG = "IMABasicSample";
 private static final long POLLING_TIME_MS = 250;
 private static final long INITIAL_DELAY_MS = 250;
 private final VideoView videoPlayer;
 private final AudioManager audioManager;
 private final List<VideoAdPlayerCallback> videoAdPlayerCallbacks = new ArrayList<>();
 private Timer timer;
 private int adDuration;

 // The saved ad position, used to resumed ad playback following an ad click-through.
 private int savedAdPosition;
 private AdMediaInfo loadedAdMediaInfo;

 public VideoAdPlayerAdapter(VideoView videoPlayer, AudioManager audioManager) {
  this.videoPlayer = videoPlayer;
  this.videoPlayer.setOnCompletionListener(
    (MediaPlayer mediaPlayer) -> notifyImaOnContentCompleted());
  this.audioManager = audioManager;
 }
}

7. Ghi đè phương thức VideoAdPlayer

Ghi đè các phương thức VideoAdPlayer sau:

Phương thức playAd() sẽ thiết lập URL nội dung hoặc quảng cáo và thiết lập trình nghe để bắt đầu phát sau khi nội dung nghe nhìn được tải.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 @Override
 public void addCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.add(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void loadAd(AdMediaInfo adMediaInfo, AdPodInfo adPodInfo) {
  // This simple ad loading logic works because preloading is disabled. To support
  // preloading ads your app must maintain state for the currently playing ad
  // while handling upcoming ad downloading and buffering at the same time.
  // See the IMA Android preloading guide for more info:
  // https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/android/client-side/preload
  loadedAdMediaInfo = adMediaInfo;
 }

 @Override
 public void pauseAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "pauseAd");
  savedAdPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  stopAdTracking();
 }

 @Override
 public void playAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  videoPlayer.setVideoURI(Uri.parse(adMediaInfo.getUrl()));

  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     adDuration = mediaPlayer.getDuration();
     if (savedAdPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedAdPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
     startAdTracking();
    });
  videoPlayer.setOnErrorListener(
    (mediaPlayer, errorType, extra) -> notifyImaSdkAboutAdError(errorType));
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> {
     savedAdPosition = 0;
     notifyImaSdkAboutAdEnded();
    });
 }

 @Override
 public void release() {
  // any clean up that needs to be done.
 }

 @Override
 public void removeCallback(VideoAdPlayerCallback videoAdPlayerCallback) {
  videoAdPlayerCallbacks.remove(videoAdPlayerCallback);
 }

 @Override
 public void stopAd(AdMediaInfo adMediaInfo) {
  Log.i(LOGTAG, "stopAd");
  stopAdTracking();
 }

 /** Returns current volume as a percent of max volume. */
 @Override
 public int getVolume() {
  return audioManager.getStreamVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC)
    / audioManager.getStreamMaxVolume(AudioManager.STREAM_MUSIC);
 }

8. Thiết lập theo dõi quảng cáo

Để sự kiện quảng cáo được đăng ký, bạn phải gọi VideoAdPlayerCallback.onAdProgress dưới dạng tiến trình của nội dung và quảng cáo. Để hỗ trợ việc này, hãy thiết lập bộ tính giờ để gọi onAdProgress() theo khoảng thời gian đã đặt.

app/src/main/java/com/example/project name/VideoAdPlayerAdapter.java
/** Example implementation of IMA's VideoAdPlayer interface. */
public class VideoAdPlayerAdapter implements VideoAdPlayer {

 ...

 private void startAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "startAdTracking");
  if (timer != null) {
   return;
  }
  timer = new Timer();
  TimerTask updateTimerTask =
    new TimerTask() {
     @Override
     public void run() {
      VideoProgressUpdate progressUpdate = getAdProgress();
      notifyImaSdkAboutAdProgress(progressUpdate);
     }
    };
  timer.schedule(updateTimerTask, POLLING_TIME_MS, INITIAL_DELAY_MS);
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdEnded() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdEnded");
  savedAdPosition = 0;
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onEnded(loadedAdMediaInfo);
  }
 }

 private void notifyImaSdkAboutAdProgress(VideoProgressUpdate adProgress) {
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onAdProgress(loadedAdMediaInfo, adProgress);
  }
 }

 /**
  * @param errorType Media player's error type as defined at
  *   https://cs.android.com/android/platform/superproject/+/master:frameworks/base/media/java/android/media/MediaPlayer.java;l=4335
  * @return True to stop the current ad playback.
  */
 private boolean notifyImaSdkAboutAdError(int errorType) {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError");

  switch (errorType) {
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_UNSUPPORTED");
    break;
   case MediaPlayer.MEDIA_ERROR_TIMED_OUT:
    Log.e(LOGTAG, "notifyImaSdkAboutAdError: MEDIA_ERROR_TIMED_OUT");
    break;
   default:
    break;
  }
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onError(loadedAdMediaInfo);
  }
  return true;
 }

 public void notifyImaOnContentCompleted() {
  Log.i(LOGTAG, "notifyImaOnContentCompleted");
  for (VideoAdPlayer.VideoAdPlayerCallback callback : videoAdPlayerCallbacks) {
   callback.onContentComplete();
  }
 }

 private void stopAdTracking() {
  Log.i(LOGTAG, "stopAdTracking");
  if (timer != null) {
   timer.cancel();
   timer = null;
  }
 }

 @Override
 public VideoProgressUpdate getAdProgress() {
  long adPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  return new VideoProgressUpdate(adPosition, adDuration);
 }
}

9. Bắt đầu IMA trong phương thức onCreate

Ghi đè phương thức onCreate và thêm các chỉ định biến bắt buộc để bắt đầu IMA. Ở bước này, hãy tạo thành phần như sau:

 • ImaSdkSettings
 • AdsLoader

Bước này cũng tạo ra một VideoAdPlayerAdapter, một lớp mà bạn sẽ tạo sau trong hướng dẫn này.

Cuối cùng, thiết lập nút phát để yêu cầu quảng cáo, sau đó ẩn khi được nhấp.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java

...

public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private VideoView videoPlayer;
 private MediaController mediaController;
 private View playButton;
 private VideoAdPlayerAdapter videoAdPlayerAdapter;

 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  setContentView(R.layout.activity_my);

  // Create the UI for controlling the video view.
  mediaController = new MediaController(this);
  videoPlayer = findViewById(R.id.videoView);
  mediaController.setAnchorView(videoPlayer);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);

  // Create an ad display container that uses a ViewGroup to listen to taps.
  ViewGroup videoPlayerContainer = findViewById(R.id.videoPlayerContainer);
  AudioManager audioManager = (AudioManager) getSystemService(Context.AUDIO_SERVICE);
  videoAdPlayerAdapter = new VideoAdPlayerAdapter(videoPlayer, audioManager);

  sdkFactory = ImaSdkFactory.getInstance();

  AdDisplayContainer adDisplayContainer =
    ImaSdkFactory.createAdDisplayContainer(videoPlayerContainer, videoAdPlayerAdapter);

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // When the play button is clicked, request ads and hide the button.
  playButton = findViewById(R.id.playButton);
  playButton.setOnClickListener(
    view -> {
     videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
     requestAds(SAMPLE_VAST_TAG_URL);
     view.setVisibility(View.GONE);
    });
 }

}

10. Thêm trình nghe AdsLoader

Thêm trình nghe cho addAdErrorListeneraddAdsLoadedListener. Trong AdsLoadedListener, hãy tạo AdsManager và thiết lập trình nghe lỗi AdsManager.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

 ...

  // Create an AdsLoader.
  ImaSdkSettings settings = sdkFactory.createImaSdkSettings();
  adsLoader = sdkFactory.createAdsLoader(this, settings, adDisplayContainer);

  // Add listeners for when ads are loaded and for errors.
  adsLoader.addAdErrorListener(
    new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
     /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
     @Override
     public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
      Log.i(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
      resumeContent();
     }
    });
  adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {
      // Ads were successfully loaded, so get the AdsManager instance. AdsManager has
      // events for ad playback and errors.
      adsManager = adsManagerLoadedEvent.getAdsManager();

      // Attach event and error event listeners.
      adsManager.addAdErrorListener(
        new AdErrorEvent.AdErrorListener() {
         /** An event raised when there is an error loading or playing ads. */
         @Override
         public void onAdError(AdErrorEvent adErrorEvent) {
          Log.e(LOGTAG, "Ad Error: " + adErrorEvent.getError().getMessage());
          String universalAdIds =
            Arrays.toString(adsManager.getCurrentAd().getUniversalAdIds());
          Log.i(
            LOGTAG,
            "Discarding the current ad break with universal "
              + "ad Ids: "
              + universalAdIds);
          adsManager.discardAdBreak();
         }
        });
     }
    });

11. Xử lý sự kiện quảng cáo IMA

Theo dõi các sự kiện quảng cáo IMA bằng AdsManager.addAdEventListener. Bằng cách sử dụng câu lệnh chuyển đổi, hãy thiết lập hành động cho các sự kiện IMA sau:

Đoạn mã này bao gồm các nhận xét cung cấp thêm thông tin về cách sử dụng sự kiện. Sau khi thiết lập các sự kiện, bạn có thể gọi AdsManager.init().

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
    adsLoader.addAdsLoadedListener(
    new AdsLoader.AdsLoadedListener() {
     @Override
     public void onAdsManagerLoaded(AdsManagerLoadedEvent adsManagerLoadedEvent) {

      ...

      adsManager.addAdEventListener(
        new AdEvent.AdEventListener() {
         /** Responds to AdEvents. */
         @Override
         public void onAdEvent(AdEvent adEvent) {
          if (adEvent.getType() != AdEvent.AdEventType.AD_PROGRESS) {
           Log.i(LOGTAG, "Event: " + adEvent.getType());
          }
          // These are the suggested event types to handle. For full list of
          // all ad event types, see AdEvent.AdEventType documentation.
          switch (adEvent.getType()) {
           case LOADED:
            // AdEventType.LOADED is fired when ads are ready to play.

            // This sample app uses the sample tag
            // single_preroll_skippable_ad_tag_url that requires calling
            // AdsManager.start() to start ad playback.
            // If you use a different ad tag URL that returns a VMAP or
            // an ad rules playlist, the adsManager.init() function will
            // trigger ad playback automatically and the IMA SDK will
            // ignore the adsManager.start().
            // It is safe to always call adsManager.start() in the
            // LOADED event.
            adsManager.start();
            break;
           case CONTENT_PAUSE_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_PAUSE_REQUESTED is fired when you
            // should pause your content and start playing an ad.
            pauseContentForAds();
            break;
           case CONTENT_RESUME_REQUESTED:
            // AdEventType.CONTENT_RESUME_REQUESTED is fired when the ad
            // you should play your content.
            resumeContent();
            break;
           case ALL_ADS_COMPLETED:
            // Calling adsManager.destroy() triggers the function
            // VideoAdPlayer.release().
            adsManager.destroy();
            adsManager = null;
            break;
           case CLICKED:
            // When the user clicks on the Learn More button, the IMA SDK fires
            // this event, pauses the ad, and opens the ad's click-through URL.
            // When the user returns to the app, the IMA SDK calls the
            // VideoAdPlayer.playAd() function automatically.
            break;
           default:
            break;
          }
         }
        });
      AdsRenderingSettings adsRenderingSettings =
        ImaSdkFactory.getInstance().createAdsRenderingSettings();
      adsManager.init(adsRenderingSettings);
     }

12. Xử lý hoạt động chuyển đổi giữa quảng cáo và nội dung

Trong phần này, hãy tạo các phương thức pauseContentForAdsresumeContent được tham chiếu ở các bước trước. Các phương thức này sẽ sử dụng lại trình phát để phát cả nội dung và quảng cáo. Bạn sẽ cần theo dõi vị trí nội dung để tiếp tục phát sau điểm chèn quảng cáo.

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void pauseContentForAds() {
  Log.i(LOGTAG, "pauseContentForAds");
  savedPosition = videoPlayer.getCurrentPosition();
  videoPlayer.stopPlayback();
  // Hide the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setMediaController(null);
 }

 private void resumeContent() {
  Log.i(LOGTAG, "resumeContent");

  // Show the buttons and seek bar controlling the video view.
  videoPlayer.setVideoPath(SAMPLE_VIDEO_URL);
  videoPlayer.setMediaController(mediaController);
  videoPlayer.setOnPreparedListener(
    mediaPlayer -> {
     if (savedPosition > 0) {
      mediaPlayer.seekTo(savedPosition);
     }
     mediaPlayer.start();
    });
  videoPlayer.setOnCompletionListener(
    mediaPlayer -> videoAdPlayerAdapter.notifyImaOnContentCompleted());
 }
}

13. Yêu cầu quảng cáo

Bây giờ, hãy thêm phương thức requestAds để tạo AdsRequest và sử dụng phương thức này để gọi AdsLoader.requestAds().

app/src/main/java/com/example/project name/MyActivity.java
/** Main activity. */
public class MyActivity extends AppCompatActivity {

 ...

 private void requestAds(String adTagUrl) {
  // Create the ads request.
  AdsRequest request = sdkFactory.createAdsRequest();
  request.setAdTagUrl(adTagUrl);
  request.setContentProgressProvider(
    () -> {
     if (videoPlayer.getDuration() <= 0) {
      return VideoProgressUpdate.VIDEO_TIME_NOT_READY;
     }
     return new VideoProgressUpdate(
       videoPlayer.getCurrentPosition(), videoPlayer.getDuration());
    });

  // Request the ad. After the ad is loaded, onAdsManagerLoaded() will be called.
  adsLoader.requestAds(request);
 }
}

Vậy là xong! Bạn hiện đang yêu cầu và hiển thị quảng cáo bằng SDK IMA. Để tìm hiểu về các tính năng bổ sung của SDK, hãy xem hướng dẫn khác hoặc mẫu trên GitHub.