معرفی

به تست و اشکال زدایی در یادگیری ماشین خوش آمدید! تست و اشکال زدایی سیستم های یادگیری ماشینی به طور قابل توجهی با تست و اشکال زدایی نرم افزارهای سنتی متفاوت است. این دوره نحوه شروع از اشکال زدایی مدل شما تا نظارت بر خط لوله شما در تولید را شرح می دهد.

تصویری از پنج مرحله یادگیری ماشینی پنج مرحله عبارتند از: یکی، تعریف یک مشکل ML و پیشنهاد راه حل. دو، یک مجموعه داده بسازید. سه، تبدیل داده ها. چهار، آموزش یک مدل; و پنج، از مدل برای پیش بینی استفاده کنید. این دوره بر روی چهارم و پنجم تمرکز دارد: آموزش یک مدل و استفاده از مدل برای پیش بینی.

مواردی که این دوره شامل نمی شود:

  • Debugger Tensorflow : دیباگر تخصصی برای Tensorflow.
  • درک مدل: به دست آوردن بینش در مورد رفتار مدل ML.
  • دستورالعمل برای برنامه های خاص ML.

پیش نیازها

این دوره فرض می کند که شما دارید:

یادگیری مبارک!