CameraUpdate

public final 类 CameraUpdate扩展对象

定义镜头移动。此类对象可通过调用 animateCamera(CameraUpdate)animateCamera(CameraUpdate, GoogleMap.CancelableCallback)moveCamera(CameraUpdate) 来修改地图的相机。

如需获取 CameraUpdate,请使用工厂类 CameraUpdateFactory

例如,如需放大地图,您可以使用以下代码:

GoogleMap map = ...;
 map.animateCamera(CameraUpdateFactory.zoomIn());
 

开发者指南

如需了解详情,请参阅镜头和视图开发者指南。

继承的方法摘要