ฟิลด์ GMS

ตัวเลข

enum GMSPlaceField

GMSPlaceFieldNameGMSPlaceFieldPlusCodeGMSPlaceFieldCoordinateGMSPlaceFieldOpeningHoursGMSPlaceFieldPhoneNumberGMSPlaceFieldFormattedAddressGMSPlaceFieldRatingGMSPlaceFieldPriceLevelGMSPlaceFieldTypesGMSPlaceFieldWebsiteGMSPlaceFieldViewportGMSPlaceFieldAddressComponentsGMSPlaceFieldPhotosGMSPlaceFieldUserRatingsTotalGMSPlaceFieldUTCOffsetMinutesGMSPlaceFieldBusinessStatusGMSPlaceFieldIconBackgroundColorGMSPlaceFieldTakeoutGMSPlaceFieldDeliveryGMSPlaceFieldCurbsidePickupGMSPlaceFieldReservableGMSPlaceFieldServesBreakfastGMSPlaceFieldServesLunchGMSPlaceFieldServesDinnerGMSPlaceFieldServesBeerGMSPlaceFieldServesWineGMSPlaceFieldServesBrunchGMSPlaceFieldServesVegetarianFoodGMSPlaceFieldWheelchairAccessibleEntranceGMSPlaceFieldCurrentOpeningHoursGMSPlaceFieldSecondaryOpeningHoursGMSPlaceFieldEditorialSummary
 ช่องนี้แสดงข้อมูลแต่ละรายการที่สามารถขอสำหรับออบเจ็กต์ GMSPlace ได้ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

ช่องนี้แสดงข้อมูลแต่ละรายการที่สามารถขอสำหรับออบเจ็กต์ GMSPlace ได้

หากไม่ได้ตั้งค่าช่องคำขอไว้ ออบเจ็กต์ GMSPlace จะว่างเปล่าโดยไม่มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์

หมายเหตุ
ระบบไม่รองรับ GMSPlaceFieldPhoneNumber, GMSPlaceFieldWebsite และ GMSPlaceFieldAddressComponents สำหรับออบเจ็กต์สถานที่ GMSPlaceLikelihoodList รายการ โปรดไปที่ https://developers.google.com/places/ios-sdk/place-data-fields สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม
ตัวแจกแจง:
GMSPlaceFieldName
GMSPlaceFieldPlaceID
GMSPlaceFieldPlusCode
GMSPlaceFieldCoordinate
GMSPlaceFieldOpeningHours
GMSPlaceFieldPhoneNumber
GMSPlaceFieldFormattedAddress
GMSPlaceFieldRating
GMSPlaceFieldPriceLevel
GMSPlaceFieldTypes
เว็บไซต์ GMSPlaceField
GMSPlaceFieldViewport
GMSPlaceFieldAddressComponents
รูปภาพ GMSPlaceFieldPhotos
GMSPlaceFieldUserRatingsTotal
GMSPlaceFieldUTCOffsetMinutes
GMSPlaceFieldBusinessStatus
GMSPlaceFieldIconImageURL
GMSPlaceFieldIconBackgroundColor
GMSPlaceFieldTakeout
GMSPlaceFieldDelivery
GMSPlaceFieldDineIn
GMSPlaceFieldCurbsidepickupup
GMSPlaceFieldReservable
GMSPlaceFieldServesBreakfast
GMSPlaceFieldServesLunch
อาหารเย็น GMSPlaceFieldServes
GMSPlaceFieldServesBeer
GMSPlaceFieldServesWine
GMSPlaceFieldServesBrunch
GMSPlaceFieldServesอาหารมังสวิรัติ
ทางเข้า GMSPlaceFieldWheelchairAccessibleEntry
GMSPlaceFieldCurrentOpeningHours
GMSPlaceFieldPrimaryOpeningHours
GMSPlaceFieldเพื่อยืนยันสรุป
GMSPlaceFieldAll