ระดับราคา GMS สถานที่

GMSPlacesPriceLevel

ตัวเลข

enumGMSPlacesPriceLevel {
  kGMSPlacesPriceLevelUnknown = -1, kGMSPlacesPriceLevelFree = 0, kGMSPlacesPriceLevelCheap = 1, kGMSPlacesPriceLevelMediumPrice = 2,
  kGMSPlacesPriceLevelHighkGMSPlacesPriceLevelExpensive
 อธิบายระดับราคาของสถานที่ เพิ่มเติม...

เอกสารประกอบของประเภทรายการ

อธิบายระดับราคาของสถานที่

ตัวแจกแจง:
kGMSPlacesPriceLevelUnknown
kGMSPlacesPriceLevelFree
KGMSPlacesPriceLevelCheap
kGMSPlacesPriceLevelMedium
kGMSPlacesPriceLevelHigh
kGMSPlacesPriceLevelExpensive