Tài liệu tham khảo về lớp GMSAutofillSessionToken

Tài liệu tham khảo về lớp GMSAutofillSessionToken

Tổng quan

Lớp này đại diện cho mã thông báo phiên để nhận dạng duy nhất một chuỗi truy vấn đối với Dịch vụ API của Google Địa điểm để tìm nạp các đề xuất địa điểm cho một phần chuỗi tìm kiếm.