Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceImageMetadata

Tài liệu tham khảo về lớp GMSPlaceImageMetadata

Tổng quan

Siêu dữ liệu tương ứng với một hình ảnh được liên kết với một địa điểm.

Thuộc tính

NSAttributionString * phân bổ
 Chuỗi ghi nhận tác giả của nhà cung cấp dữ liệu cho ảnh này.
CGSizemaxSize
 Kích thước pixel tối đa mà ảnh này có sẵn.

Tài liệu về thuộc tính

– (NSAttributionString*) phân bổ [read, copy]

Chuỗi ghi nhận tác giả của nhà cung cấp dữ liệu cho ảnh này.

Chúng được cung cấp dưới dạng NSAttributesString, có thể chứa các siêu liên kết đến trang web của từng nhà cung cấp.

Nói chung, những dữ liệu này phải được hiển thị cho người dùng nếu dữ liệu từ GMSPlacePhotoMetadata hiển thị, như được mô tả trong Điều khoản dịch vụ SDK Địa điểm.

– (CGSize) maxSize [read, assign]

Kích thước pixel tối đa mà ảnh này có sẵn.