GAPI İstemci Kitaplıkları

Sunucudan sunucuya (güvenilir) iletişimde, ham REST veya gRPC üzerinden geliştirme yapmak yerine daha iyi bir deneyim için dile özgü GAPI istemci kitaplıkları kullanmanızı öneririz. Bu istemcilerin temel aldığı protobuf dosyaları, https://github.com/googleapis/googleapis/tree/master/google/maps/fleetengine/v1 adresinde herkese açık olarak sunulmaktadır.

Uygulamanızın dilinde kitaplıklar yoksa gRPC veya Fleet Engine REST uç noktalarını kullanmanızı öneririz.

NOT: GAPIC kitaplıkları güvenilir (sunucu) ortamlarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. JWT'ler gerekmez. Uygulama Varsayılan Kimlik Bilgilerini uygun ondemandAdmin rolüyle birlikte kullanın.

Java

Java kitaplıkları google.maps.fleetengine.v1 altında yayınlanmıştır.

Gradle

plugins {
 id "maven-publish"
 id "com.google.cloud.artifactregistry.gradle-plugin" version "2.1.4"
}

publishing {
 repositories {
  maven {
   url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
  }
 }
}

repositories {
 maven {
  url "artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven"
 }
}

dependencies {
 implementation 'com.google.maps:gapic-google-maps-fleetengine-v1-java:latest.release'
}

Maven

<project>
 <distributionManagement>
  <snapshotRepository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </snapshotRepository>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
  </repository>
 </distributionManagement>

 <repositories>
  <repository>
   <id>artifact-registry</id>
   <url>artifactregistry://us-maven.pkg.dev/fleetengine-gapic/maven</url>
   <releases>
    <enabled>true</enabled>
   </releases>
   <snapshots>
    <enabled>true</enabled>
   </snapshots>
  </repository>
 </repositories>

 <build>
  <extensions>
   <extension>
    <groupId>com.google.cloud.artifactregistry</groupId>
    <artifactId>artifactregistry-maven-wagon</artifactId>
    <version>2.1.4</version>
   </extension>
  </extensions>
 </build>

 <dependency>
  <groupId>com.google.maps</groupId>
  <artifactId>gapic-google-maps-fleetengine-v1-java</artifactId>
  <version>LATEST</version>
 </dependency>
</project>

Java ortamında imzalı JSON web jetonları oluşturmak için Java için Fleet Engine Yetkilendirme Kitaplığı'ndan yararlanabilirsiniz.

Fleet Engine API ile etkileşimle ilgili Java örneklerini Fleet Engine'i kullanmaya başlama sayfasında görebilirsiniz.

Node.js / TypeScript

npm

Kitaplık URL'sini package.json öğesinin dependencies bölümünde belirtebilirsiniz:

{
 "dependencies": {
  "@googlemaps/fleetengine": "https://storage.googleapis.com/fleetengine-gapic/dist/latest_release/maps-fleetengine-v1-nodejs.tar.gz",
  "google-auth-library": "^9.2.0",
  "googleapis": "^118.0.0"
 }
}

Örnek kod:

const {google} = require('googleapis');
const fleetengine = require('@googlemaps/fleetengine');
const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');

// CONSTANTS
const PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME';
const VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID';
const SERVICE_ACCOUNT = 'YOUR_SERVICE_ACCOUNT';
const SERVICE_ACCOUNT_EMAIL = `${SERVICE_ACCOUNT}@${PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com`;

// CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
const HOWLONG = 55 * 60;     // 55 minutes, cannot be more than 60 minutes

async function signToken(claims) {
 const googleAuth = new google.auth.GoogleAuth({
  scopes: ['https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform'],
 });
 const authClient = await googleAuth.getClient();
 google.options({auth: authClient});

 const now = Math.round(Date.now() / 1000);
 const iat = now - 300;
 const exp = now + HOWLONG;

 const request = {
   name: `projects/-/serviceAccounts/${SERVICE_ACCOUNT_EMAIL}`,
   requestBody: {
     payload: JSON.stringify({
       iss: SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
       sub: SERVICE_ACCOUNT_EMAIL,
       aud: 'https://fleetengine.googleapis.com/',
       iat: iat,
       exp: exp,
       authorization: claims
     }),
   }
 };

 const response = await google.iamcredentials('v1').projects.serviceAccounts
   .signJwt(request)
   .catch((err) => {
    if (err.errors) throw err.errors;
    else throw err;
   });
 return response.data.signedJwt;
}

// MAKE A REQUEST
async function main() {
  const claims = {
   vehicleid: VEHICLE_ID
  };

  signToken(claims).then(token => {
   let auth = new GoogleAuth();
   auth.cachedCredential = new AuthorizationHeaderProvider(token);
   const client = new fleetengine.VehicleServiceClient({ auth: auth });

   client.getVehicle({name: `providers/${PROJECT_ID}/vehicles/${VEHICLE_ID}`}).then(function(resp) {
    console.log(resp);
   }, function(err) {
    console.log(err);
   });
  });
}

class AuthorizationHeaderProvider {
  constructor(token) {
    this.token = token;
  }

  getRequestMetadata(url, callback) {
    callback(null, {'authorization': `Bearer ${this.token}`});
  }
}

main().catch(console.error);

Go

Go kitaplığı, https://pkg.go.dev/maps/fleetengine/v1 adresinde modül olarak paket hâline getirilir.

package main

import (
  "context"
  "fmt"
  "log"

  "google.golang.org/api/iterator"
  "google.golang.org/api/option"
  fleetengine "google.golang.org/maps/fleetengine/v1"

  pb "google.golang.org/genproto/googleapis/maps/fleetengine/v1"
)

func main() {
  // Set the GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS environment variable to point to a credential configuration file.
  // https://cloud.google.com/docs/authentication/application-default-credentials#GAC
  provider := "cabrio-1501793433270"

  ctx := context.Background()
  vc, err := fleetengine.NewVehicleClient(ctx,
    option.WithQuotaProject(provider),
    option.WithScopes("https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform"),
  )
  if err != nil {
    log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
  }

  i := vc.ListVehicles(ctx, &pb.ListVehiclesRequest{
    // NB: PageSize determines how many resources each call to the underlying
    // List method returns, not how many values the Iterator will go through.
    // The Iterator will continue making List calls until it exhausts
    // `nextPageToken`.
    PageSize: 10,
    Parent:  "providers/" + provider,
  })
  for {
    v, err := i.Next()
    if err == iterator.Done {
      break
    }
    if err != nil {
      log.Fatalf("Couldn't connect: %v", err)
    }
    fmt.Println(v)
  }
}

Python

https://pypi.org/project/google-maps-fleetengine/0.1.0/ sayfasına göz atın

pip

pip install google-auth
pip install google-maps-fleetengine

Örnek kod:

from google.maps import fleetengine_v1
import google.auth
from google.auth import jwt, iam
from google.auth.transport import requests

# CONSTANTS
PROJECT_ID = 'YOUR_GCP_PROJECT_NAME'
VEHICLE_ID = 'YOUR_VEHICLE_ID'
SERVICE_ACCOUNT = f'YOUR_SERVICE_ACCOUNT@{PROJECT_ID}.iam.gserviceaccount.com'

# CREATE A JWT FOR AUTHENTICATION
credentials, _ = google.auth.default(scopes=['https://www.googleapis.com/auth/iam'])
signer = iam.Signer(requests.Request(), credentials, SERVICE_ACCOUNT)
jwt_credentials = jwt.Credentials(
 signer,
 issuer=SERVICE_ACCOUNT,
 subject=SERVICE_ACCOUNT,
 audience='https://fleetengine.googleapis.com/',
 additional_claims={
  "authorization": {
   "vehicleid" : VEHICLE_ID
  }
 }
)

# MAKE A REQUEST
maps_fleetengine_client = fleetengine_v1.VehicleServiceClient(credentials=jwt_credentials)
request = fleetengine_v1.GetVehicleRequest(name=f'providers/{PROJECT_ID}/vehicles/{VEHICLE_ID}')
response = maps_fleetengine_client.get_vehicle(request=request)

C#

C# kitaplığı için yükleme talimatlarını https://www.nuget.org/packages/Google.Maps.FleetEngine.V1 adresinde bulabilirsiniz.

PHP

PHP kitaplığını https://storage.googleapis.com/fleetengine-gapic/dist/latest_release/google-maps-fleetengine-v1-php.tar.gz adresinden indirebilirsiniz.

Ruby

https://rubygems.org/gems/google-maps-fleet_engine sayfasına göz atın.