MetricsRow

Đại diện cho một hàng phương diện và chỉ số.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "aggregationPeriod": enum (AggregationPeriod),
 "startTime": {
  object (DateTime)
 },
 "dimensions": [
  {
   object (DimensionValue)
  }
 ],
 "metrics": [
  {
   object (MetricValue)
  }
 ]
}
Các trường
aggregationPeriod

enum (AggregationPeriod)

Độ chi tiết của khoảng thời gian tổng hợp của hàng.

startTime

object (DateTime)

Ngày bắt đầu (và thời gian tổng hợp theo giờ) của khoảng thời gian thuộc hàng này.

dimensions[]

object (DimensionValue)

Cột phương diện trong hàng.

metrics[]

object (MetricValue)

Các cột chỉ số trong hàng này.