Bắt đầu sử dụng Báo cáo phân bổ

Sau đây là hướng dẫn bắt đầu, bao gồm cả bước thiết lập và thông tin tổng quan nhanh.

Chọn một loại báo cáo

Khi sử dụng Attribution Reporting API, bạn có thể tạo hai loại báo cáo: báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tóm tắt. Báo cáo cấp sự kiện yêu cầu ít phải thiết lập hơn so với báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo tóm tắt. Vì vậy, đây có thể là nơi phù hợp để bắt đầu. Báo cáo tóm tắt yêu cầu tích hợp với Dịch vụ tổng hợp; báo cáo cấp sự kiện thì không.

Bạn có thể thiết lập báo cáo cho cả báo cáo tóm tắt và báo cáo cấp sự kiện. Các thành phần này bổ sung cho nhau.

Báo cáo cấp sự kiện

Báo cáo cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo cụ thể (ở phía quảng cáo) với dữ liệu ở phía chuyển đổi. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách giới hạn việc kết hợp danh tính người dùng trên các trang web, dữ liệu phía chuyển đổi rất hạn chế và dữ liệu không nhiều.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt là một loại báo cáo API Báo cáo phân bổ và API Tổng hợp riêng tư. Báo cáo tóm tắt bao gồm dữ liệu tổng hợp về người dùng và có thể chứa dữ liệu chi tiết về lượt chuyển đổi (kèm theo độ nhiễu). Báo cáo tóm tắt được tạo thành từ các báo cáo tổng hợp.

Triển khai

Bạn có thể bắt đầu bằng cách thử làm theo các bước sau.

Xin lưu ý rằng đối với một nguồn sự kiện nhất định, bạn có thể tạo cả báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tổng hợp. Bản minh hoạ sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình này.

Tạo báo cáo ở cấp sự kiện

Dưới đây là các bước tối thiểu bạn cần thực hiện để tạo báo cáo cấp sự kiện:

 1. Đăng ký nguồn. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký các nguồn phân bổ để biết hướng dẫn. Xin lưu ý rằng các bước áp dụng cho lượt nhấp và lượt xem sẽ khác nhau.

 2. Đăng ký điều kiện kích hoạt. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký điều kiện kích hoạt phân bổ để được hướng dẫn.

 3. Thiết lập điểm cuối bằng URL sau:
  {REPORTING_ENDPOINT}/.well-known/attribution-reporting/report-event-attribution
  Hãy tham khảo mã ví dụ trong advertising.js để xem phương thức post. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về .well-known tại đây.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết về báo cáo ở cấp sự kiện tại đây.

Tạo báo cáo tóm tắt

Để tạo báo cáo tóm tắt, hãy làm theo các bước cấp cao sau:

 1. Đăng ký nguồn. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký các nguồn phân bổ để biết hướng dẫn. Xin lưu ý rằng các bước áp dụng cho lượt nhấp và lượt xem sẽ khác nhau. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong phần Đăng ký nguồn phân bổ.

 2. Đăng ký điều kiện kích hoạt. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký điều kiện kích hoạt phân bổ để được hướng dẫn.

 3. Thiết lập điểm cuối cho các báo cáo tổng hợp bằng URL sau:
  {REPORTING_ENDPOINT}/.well-known/attribution-reporting/report-aggregate-attribution
  Hãy tham khảo mã ví dụ trongads.js để xem phương thức post. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về .well-known tại đây.

 4. Tạo lô rồi gửi báo cáo để Dịch vụ tổng hợp xử lý thêm. Dịch vụ này sẽ tạo báo cáo tóm tắt. Hãy tham khảo báo cáo tổng hợp theo lô.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về báo cáo tóm tắt tại đây.

Tìm hiểu cách thiết lập báo cáo gỡ lỗi trong loạt bài viết Gỡ lỗi báo cáo phân bổ.

Các khái niệm khác trong báo cáo tóm tắt

Ngoài việc hiểu các bước triển khai ở đây, các khái niệm sau sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho chiến lược báo cáo tóm tắt:

Các bước không bắt buộc

 1. Thiết lập bộ lọc (không bắt buộc):
  1. Làm theo hướng dẫn trong bài viết Xác định quy tắc tuỳ chỉnh bằng bộ lọc.
  2. Hãy xem lại thông tin chi tiết cụ thể về các bộ lọc cho báo cáo tổng hợp trong phần điều kiện kích hoạt của nội dung giải thích.

Đừng quên phát hiện tính năng

Trước khi bạn sử dụng API, hãy phát hiện xem API đó có bị chặn trên trang bằng Chính sách về quyền hay không. Để làm như vậy, hãy chạy mã sau:

if (document.featurePolicy.allowsFeature('attribution-reporting')) {
 // the Attribution Reporting API is enabled
}

Nếu quy trình kiểm tra phát hiện tính năng này trả về giá trị true thì API sẽ được cho phép trong ngữ cảnh (trang) mà quy trình kiểm tra diễn ra.

Xin lưu ý rằng chỉ kiểm tra này không đảm bảo rằng API có thể sử dụng được trên trang đó; người dùng có thể đã tắt API bằng các chế độ cài đặt của trình duyệt hoặc có thể họ có các chế độ cài đặt khác ngăn không cho sử dụng API. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, không có cách nào để kiểm tra điều này theo phương thức lập trình.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu triển khai, hãy xem các tài liệu sau:

Thiết lập

Thông tin khái quát

Bản minh hoạ và công cụ

Lập kế hoạch

Nếu bạn vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, hãy xem các tài liệu sau: