Bắt đầu sử dụng Báo cáo phân bổ

Sau đây là phần bạn nên bắt đầu, bao gồm bước thiết lập và thông tin tổng quan ngắn gọn.

Chọn một loại báo cáo

Khi sử dụng Attribution Reporting API, bạn có thể tạo hai loại báo cáo: báo cáo cấp sự kiện và báo cáo tóm tắt. Báo cáo cấp sự kiện yêu cầu ít thiết lập hơn so với báo cáo tổng hợp hoặc báo cáo tóm tắt, vì vậy, đây có thể là nơi phù hợp để bắt đầu. Báo cáo tóm tắt yêu cầu tích hợp với Dịch vụ tổng hợp, còn các báo cáo cấp sự kiện thì không.

Bạn có thể thiết lập tính năng báo cáo cho cả báo cáo tóm tắt và báo cáo cấp sự kiện. Chúng bổ trợ cho nhau.

Báo cáo cấp sự kiện

Báo cáo cấp sự kiện liên kết một lượt nhấp hoặc lượt xem quảng cáo cụ thể (ở phía quảng cáo) với dữ liệu ở phía chuyển đổi. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng bằng cách giới hạn việc kết hợp danh tính người dùng trên các trang web, dữ liệu phía chuyển đổi rất hạn chế và dữ liệu không nhiều.

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt là một loại báo cáo API Báo cáo phân bổ và API Tổng hợp riêng tư. Báo cáo tóm tắt bao gồm dữ liệu tổng hợp về người dùng và có thể chứa dữ liệu chi tiết về lượt chuyển đổi (kèm theo độ nhiễu). Báo cáo tóm tắt được tạo thành từ các báo cáo tổng hợp.

Triển khai

Bạn có thể bắt đầu bằng cách thử các bước tiếp theo.

Xin lưu ý rằng đối với một nguồn sự kiện nhất định, bạn có thể tạo cả báo cáo tổng hợp và cấp sự kiện. Bản minh hoạ sẽ hướng dẫn bạn thực hiện quy trình này.

Tạo báo cáo ở cấp sự kiện

Dưới đây là các bước tối thiểu bạn cần thực hiện để tạo báo cáo ở cấp sự kiện:

 1. Đăng ký một nguồn. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký các nguồn phân bổ để xem hướng dẫn. Xin lưu ý rằng các bước sẽ khác nhau đối với lượt nhấp và lượt xem.

 2. Đăng ký một điều kiện kích hoạt. Tham khảo bài viết Đăng ký điều kiện kích hoạt phân bổ để xem hướng dẫn.

 3. Thiết lập điểm cuối bằng URL sau:
  {REPORTING_ENDPOINT}/.well-known/attribution-reporting/report-event-attribution.
  Hãy tham khảo mã ví dụ trong creatives.js để xem phương thức POST và bài viết trên Wikipedia để biết thêm thông tin về .well-known.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong tài liệu giải thích về báo cáo ở cấp sự kiện.

Tạo báo cáo tóm tắt

Để tạo báo cáo tóm tắt, hãy làm theo các bước tổng quát sau đây:

 1. Đăng ký một nguồn. Hãy tham khảo bài viết Đăng ký các nguồn phân bổ để xem hướng dẫn. Xin lưu ý rằng các bước sẽ khác nhau đối với lượt nhấp và lượt xem. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong bài viết Đăng ký nguồn phân bổ.

 2. Đăng ký một điều kiện kích hoạt. Tham khảo bài viết Đăng ký điều kiện kích hoạt phân bổ để xem hướng dẫn.

 3. Thiết lập điểm cuối cho các báo cáo tổng hợp bằng URL sau:
  {REPORTING_ENDPOINT}/.well-known/attribution-reporting/report-aggregate-attribution.
  Hãy tham khảo mã ví dụ trong creatives.js để xem phương thức POST và bài viết trên Wikipedia để biết thêm thông tin về .well-known.

 4. Gửi lô và gửi báo cáo để Dịch vụ tổng hợp xử lý thêm nhằm tạo ra các báo cáo tóm tắt. Tham khảo báo cáo tổng hợp theo lô.

Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong tài liệu giải thích về báo cáo tổng hợp.

Tìm hiểu cách thiết lập báo cáo gỡ lỗi trong Loạt video gỡ lỗi báo cáo phân bổ.

Các khái niệm khác về báo cáo tóm tắt

Ngoài việc tìm hiểu các bước triển khai tại đây, các khái niệm sau sẽ giúp bạn lập kế hoạch cho chiến lược báo cáo tóm tắt:

Các bước không bắt buộc

 1. Thiết lập bộ lọc (không bắt buộc):
  1. Làm theo hướng dẫn trong bài viết Xác định quy tắc tuỳ chỉnh bằng cách sử dụng bộ lọc.
  2. Xem thông tin chi tiết dành riêng cho các bộ lọc cho báo cáo tổng hợp trong phần điều kiện kích hoạt của phần giải thích.

Không quên phát hiện tính năng

Trước khi bạn sử dụng API, hãy kiểm tra xem API đó có bị chặn trên trang hay không bằng chính sách về quyền. Để thực hiện việc này, hãy chạy mã sau:

if (document.featurePolicy.allowsFeature('attribution-reporting')) {
 // the Attribution Reporting API is enabled
}

Nếu kết quả kiểm tra phát hiện tính năng này trả về giá trị true, thì API này được phép trong bối cảnh (trang) chạy quy trình kiểm tra đó.

Xin lưu ý rằng chỉ riêng bước kiểm tra này thôi thì chưa thể đảm bảo rằng API sử dụng được trên trang đó. Người dùng có thể đã tắt API bằng các chế độ cài đặt của trình duyệt hoặc có thể có các chế độ cài đặt khác ngăn không cho sử dụng API. Để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, không có cách nào để kiểm tra việc này theo phương thức lập trình.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn đã sẵn sàng bắt đầu triển khai, hãy xem các tài liệu sau:

Thiết lập

Thông tin khái quát

Bản minh hoạ và công cụ

Lập kế hoạch

Nếu bạn vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch, hãy xem các tài liệu sau: