Method: matters.holds.addHeldAccounts

הוספת חשבונות להחזקה לצורך משפטי. מחזירה רשימה של חשבונות שנוספו בהצלחה. ניתן להוסיף חשבונות רק להחזקה מבוססת-חשבון קיימת.

בקשת HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}:addHeldAccounts

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

holdId

string

מזהה ההחזקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
 "emails": [
  string
 ],
 "accountIds": [
  string
 ]
}
שדות
emails[]

string

רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות האימייל של החשבונות שיש להוסיף להחזקה לצורך משפטי. אפשר לציין emails או accountIds, אבל לא את שתיהן.

accountIds[]

string

רשימה של מזהי החשבונות שיש להוסיף להחזקה לצורך משפטי, שמופרדים בפסיקים. אפשר לציין emails או accountIds, אבל לא את שתיהן.

גוף התגובה

תשובה לגבי יצירת חשבונות בהחזקה בכמות גדולה.

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול נתונים במבנה הבא:

ייצוג JSON
{
 "responses": [
  {
   object (AddHeldAccountResult)
  }
 ]
}
שדות
responses[]

object (AddHeldAccountResult)

רשימת התשובות, באותו סדר כמו הבקשה באצווה.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

 • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.

AddHeldAccountResult

הסטטוס של יצירת כל חשבון, וגם של HeldAccount, אם בוצע בהצלחה.

ייצוג JSON
{
 "account": {
  object (HeldAccount)
 },
 "status": {
  object (Status)
 }
}
שדות
account

object (HeldAccount)

הוחזר כאשר החשבון נוצר בהצלחה.

status

object (Status)

מדווח על סטטוס הבקשה. אם זה נכשל, מוחזרת הודעת שגיאה.