Method: spaces.create

יצירת מרחב משותף עם שם. אי אפשר להשתמש במרחבים משותפים שבהם השיחות מחולקות לפי נושאים. לדוגמה, ראו איך יוצרים מרחב משותף.

אם מופיעה הודעת השגיאה ALREADY_EXISTS כשיוצרים מרחב משותף, אפשר לנסות להשתמש ב-displayName אחר. יכול להיות שהשם המוצג הזה כבר קיים במרחב משותף קיים ב-Google Workspace.

נדרש אימות משתמש.

בקשת HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
requestId

string

אפשרות. מזהה ייחודי לבקשה הזו. מומלץ להשתמש במזהה ייחודי אוניברסלי (UUID) אקראי. אם מציינים מזהה בקשה קיים, המערכת מחזירה את המרחב המשותף שנוצר עם המזהה הזה במקום ליצור מרחב משותף חדש. אם מציינים מזהה בקשה קיים מאותה אפליקציית Chat עם משתמש מאומת אחר, מופיעה הודעת שגיאה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Space.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה בהצלחה, גוף התגובה מכיל מופע חדש של Space שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.