Method: spaces.get

מחזירה פרטים על מרחב משותף. לדוגמה, ראו איך מקבלים פרטים על מרחבים משותפים.

נדרש אימות. תומך באימות אפליקציות ובאימות משתמשים.

בקשת HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם המשאב של המרחב המשותף, בפורמט spaces/{space}.

פורמט: spaces/{space}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה מכיל מופע של Space.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.