Phát hành ứng dụng lên Google Workspace Marketplace

Trang này giải thích các bước phát hành ứng dụng lên Google Workspace Marketplace.

Chuẩn bị cho quy trình xuất bản

Phần này giải thích cách chuẩn bị ứng dụng để sẵn sàng phát hành lên Google Workspace Marketplace.

Quyết định nội dung bạn muốn xuất bản

Để được xuất hiện trên Google Workspace Marketplace, ứng dụng mà bạn tạo phải mở rộng ít nhất một ứng dụng của Google Workspace. Để tìm hiểu về các loại ứng dụng mà bạn có thể xây dựng và phát hành, hãy xem phần Tích hợp ứng dụng. Nếu bạn định phát hành ứng dụng Google Chat, hãy xem bài viết Xuất bản ứng dụng Google Chat để biết thêm các yêu cầu bổ sung về việc phát hành.

Xác định đối tượng cho ứng dụng của bạn

Các ứng dụng trên Google Workspace Marketplace có thể ở chế độ công khai hoặc riêng tư:

 • Công khai: Bất kỳ ai sử dụng Google Workspace Marketplace đều có thể xem và cài đặt các ứng dụng công khai. Các ứng dụng công khai phải được đăng các yêu cầu bổ sung đối với việc phát hành trên Marketplace.
 • Riêng tư: Nếu tạo ứng dụng bằng tài khoản Google Workspace, bạn có thể phát hành ứng dụng ở chế độ riêng tư cho tổ chức của mình trên Google Workspace. Ứng dụng riêng tư chỉ dành cho người dùng trong tổ chức của bạn và cũng có tên trong mục Ứng dụng nội bộ của Marketplace.

Sau khi phát hành ứng dụng ở chế độ riêng tư hoặc công khai, bạn không thể thay đổi chế độ cài đặt này. Trước khi xuất bản ứng dụng, hãy đảm bảo bạn đã xác định chính xác đối tượng của mình.

Ứng dụng công khai: Xem các yêu cầu bổ sung đối với việc phát hành

Nếu bạn dự định phát hành một ứng dụng công khai, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn đáp ứng các yêu cầu sau đây của Marketplace:

Phát hành ứng dụng

Quy trình phát hành cho ứng dụng
Hình 1: Quy trình xuất bản ứng dụng lên Google Workspace Marketplace.

Sau khi tạo ứng dụng, bạn có thể phát hành ứng dụng đó bằng cách hoàn tất các bước sau:

 1. Tạo một dự án Google Cloud để định cấu hình và quản lý trang thông tin của bạn trên Google Workspace Marketplace. Nếu đã tạo một dự án trên Google Cloud cho ứng dụng, bạn nên sử dụng dự án Cloud này cho trang thông tin của mình.
 2. Định cấu hình OAuth cho ứng dụng. Đối với ứng dụng công khai, bạn có thể cần gửi ứng dụng để Google xem xét OAuth.
 3. Kiểm tra để đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đang hoạt động bình thường. Để kiểm thử các ứng dụng công khai, bạn có thể sử dụng tiêu chí đánh giá liên quan đến chức năng của ứng dụng và trải nghiệm người dùng. Bạn cũng nên đảm bảo có trang web và biểu trưng cho ứng dụng, vì bạn sẽ cần những thành phần này cho trang thông tin của ứng dụng trên Marketplace.
 4. Bật SDK Google Workspace Marketplace để định cấu hình ứng dụng cho các yếu tố như chế độ hiển thị, chế độ cài đặt và các ứng dụng của Google Workspace mà ứng dụng đó mở rộng.
 5. Tạo trang thông tin trên Cửa hàng Play nhằm giải thích và quảng bá ứng dụng của bạn cho người dùng.
 6. Sau khi bạn định cấu hình và lưu tất cả chế độ cài đặt bắt buộc trong SDK Google Workspace Marketplace, hãy gửi ứng dụng để phát hành. Tuỳ thuộc vào đối tượng ứng dụng, ứng dụng của bạn sẽ được phát hành ngay lập tức hoặc đang được xem xét lần cuối:

  • Đối với các ứng dụng riêng tư, mọi người trong tổ chức Google Workspace của bạn sẽ thấy trang thông tin ứng dụng của bạn ngay lập tức.
  • Đối với các ứng dụng công khai, Google sẽ xem xét ứng dụng của bạn. Sau khi Google phê duyệt ứng dụng của bạn, mọi người trên Marketplace sẽ thấy trang thông tin ứng dụng của bạn. Để tìm hiểu về trạng thái của một ứng dụng công khai, hãy xem phần Kiểm tra trạng thái phát hành của trang thông tin ứng dụng.

  Đối với mọi ứng dụng, chế độ cài đặt ứng dụng sẽ xác định xem tất cả người dùng hay chỉ quản trị viên Google Workspace mới có thể cài đặt ứng dụng đó.