Phát hành ứng dụng Google Chat

Sau khi tạo một ứng dụng trong Chat, bạn có thể phát hành ứng dụng đó để mọi người hoặc nhóm, mọi người trong tổ chức Google Workspace của bạn hoặc bất kỳ người dùng Google Chat nào cũng có thể sử dụng ứng dụng đó.

Cách người dùng khám phá và dùng các ứng dụng trong Chat

Để khám phá các ứng dụng Google Chat, người dùng có thể làm một trong những việc sau đây:

  • Tìm và cài đặt các ứng dụng trong Chat từ Google Chat hoặc Google Workspace Marketplace.
  • Tương tác với ứng dụng Chat đã được thêm vào phòng Chat.
  • Tìm hiểu ứng dụng Chat trong bảng tin nhắn trực tiếp của họ sau khi quản trị viên Google Workspace thay mặt họ cài đặt ứng dụng Chat.

Để bắt đầu dùng ứng dụng Chat, người dùng Google Chat có thể bắt đầu nhắn tin trực tiếp bằng ứng dụng Chat hoặc thêm ứng dụng này vào một không gian. Người dùng cũng có thể thêm ứng dụng Chat bằng cách đề cập đến ứng dụng bằng @. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Dùng các ứng dụng trong Chat

Ví dụ sau đây cho thấy cách người dùng đề cập đến một ứng dụng Chat bằng @để thêm ứng dụng đó vào một không gian:

Thêm một ứng dụng Chat vào một không gian bằng cách nhập ký tự @ vào một tin nhắn.

Cài đặt các ứng dụng trong Chat với tư cách là một tổ chức có Google Workspace

Quản trị viên Google Workspace có thể tìm thấy các ứng dụng trong Chat trên Google Workspace Marketplacecài đặt các ứng dụng trong Chat cho người dùng trong tổ chức của họ. Khi quản trị viên cài đặt một ứng dụng trong Chat, ứng dụng Chat sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển tin nhắn trực tiếp của người dùng.

Quản trị viên Google Workspace cũng có thể quản lý và đưa việc sử dụng các ứng dụng Chat vào danh sách cho phép trong tổ chức của họ trên Google Workspace. Nếu đang phát triển một ứng dụng Chat cho một tổ chức sử dụng danh sách cho phép, bạn phải yêu cầu quản trị viên thêm ứng dụng Chat của bạn vào danh sách cho phép để người dùng có thể tìm và sử dụng ứng dụng Chat. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Cho phép người dùng cài đặt các ứng dụng trong Chat.

Điều kiện tiên quyết

Định cấu hình và xuất bản ứng dụng Chat bằng bảng điều khiển Google Cloud

Để phát hành ứng dụng Chat và cung cấp cho người khác, thông thường, bạn cần làm theo các bước sau:

  1. Mở trang Cấu hình API Chat trong dự án trên Google Cloud lưu trữ ứng dụng Chat mà bạn muốn phát hành. Trong phần Chế độ hiển thị, hãy lựa chọn dựa trên cột "Cài đặt API Google Chat" trong bảng sau đây.

    Truy cập API Chat

  2. Phát hành ứng dụng nhắn tin bằng SDK của Google Workspace Marketplace. Bạn có thể định cấu hình để cung cấp ứng dụng Chat cho người dùng trong tổ chức Google Workspace của bạn hoặc cho tất cả người dùng Google Chat. Trong các mục Chế độ hiển thị ứng dụngCài đặt cài đặt, hãy chọn dựa trên cột "Cài đặt SDK của Google Workspace Marketplace" trong bảng sau đây.

Chế độ hiển thị và chế độ cài đặt xuất bản cho ứng dụng Chat

Bảng sau đây giải thích cách định cấu hình các chế độ cài đặt cho API Google Chat và SDK của Google Workspace Marketplace dựa trên đối tượng của ứng dụng Chat:

Người dùng ứng dụng dự kiến Cài đặt API Google Chat Chế độ cài đặt SDK của Google Workspace Marketplace Ứng dụng Chat của tôi được xuất bản ở đâu?
Nhóm nhỏ của bạn Trong chế độ cài đặt Chế độ hiển thị, hãy chỉ định những người hoặc nhóm trên Google Groups có thể truy cập vào ứng dụng Chat.

Nếu tài khoản Google Workspace của bạn yêu cầu các ứng dụng trong Chat phải có trong danh sách cho phép, thì bạn chỉ có thể chỉ định tối đa 5 địa chỉ email riêng lẻ (Bạn không thể chỉ định nhóm Google Groups).

Bạn không cần định cấu hình SDK của Google Workspace Marketplace cho ứng dụng Chat. Các thành viên trong nhóm có thể tìm và dùng ứng dụng Chat của bạn trong Google Chat.
Nhóm lớn Trong chế độ cài đặt Chế độ hiển thị, hãy chỉ định người hoặc nhóm trên Google Groups để kiểm thử ứng dụng Chat của bạn.

Sau khi kiểm thử, hãy phát hành ứng dụng trong Chat cho tổ chức của bạn trên Google Workspace bằng cách sử dụng các chế độ cài đặt trong SDK của Google Workspace Marketplace.

Đặt Chế độ hiển thị của ứng dụng thành Riêng tư.

Đặt Chế độ cài đặt thành Cá nhân + Quản trị viên.

Bất cứ ai trong tổ chức Google Workspace của bạn đều có thể tìm và cài đặt ứng dụng Chat trong Google Chat, cũng như xem ứng dụng Chat của bạn trong Google Workspace Marketplace. Người dùng và quản trị viên Google Workspace có thể cài đặt ứng dụng Chat của bạn từ Marketplace.

Tổ chức của bạn trên Google Workspace Trong chế độ cài đặt Chế độ hiển thị, hãy chỉ định người hoặc nhóm trên Google Groups để kiểm thử ứng dụng Chat của bạn.

Sau khi kiểm thử, hãy phát hành ứng dụng trong Chat cho tổ chức của bạn trên Google Workspace bằng cách sử dụng các chế độ cài đặt trong SDK của Google Workspace Marketplace.

Đặt Chế độ hiển thị của ứng dụng thành Riêng tư.

Đặt Chế độ cài đặt thành Cá nhân + Quản trị viên.

Bất cứ ai trong tổ chức Google Workspace của bạn đều có thể tìm và cài đặt ứng dụng Chat trong Google Chat, cũng như xem ứng dụng Chat của bạn trong Google Workspace Marketplace. Chỉ quản trị viên Google Workspace mới có thể cài đặt ứng dụng Chat của bạn từ Marketplace.

Mọi người (ứng dụng Chat công khai) Trong chế độ cài đặt Chế độ hiển thị, hãy chỉ định người hoặc nhóm trên Google Groups để kiểm thử ứng dụng Chat của bạn.

Sau khi kiểm thử, hãy xuất bản công khai ứng dụng Chat của bạn bằng các chế độ cài đặt trong Google Workspace Marketplace.

Đặt Chế độ hiển thị ứng dụng thành Công khai.

Đặt Chế độ cài đặt thành Cá nhân + Quản trị viên

Tất cả người dùng Google Workspace đều có thể tìm và cài đặt ứng dụng nhắn tin trong Google Chat, cũng như xem ứng dụng nhắn tin của bạn trong Google Workspace Marketplace. Chỉ quản trị viên Google Workspace mới có thể cài đặt ứng dụng Chat của bạn từ Marketplace.

Phát hành ứng dụng nhắn tin bằng SDK của Google Workspace Marketplace

Sử dụng SDK của Google Workspace Marketplace để thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Xuất bản công khai ứng dụng Chat của bạn và cho phép mọi người dùng Google Chat thêm ứng dụng Chat của bạn vào một không gian.
  • Phát hành ứng dụng nhắn tin lên tổ chức của bạn trên Google Workspace.
  • Cho quản trị viên Google Workspace nhìn thấy ứng dụng Chat của bạn để họ có thể cài đặt ứng dụng Chat cho người dùng trong tổ chức của họ. Để quản trị viên Google Workspace nhìn thấy, ứng dụng Chat của bạn phải có tính năng nhắn tin trực tiếp.

Khi bạn đã sẵn sàng xuất bản, hãy xem phần Các yêu cầu và quy trình xem xét ứng dụng cho Marketplace cũng như Xuất bản ứng dụng lên Marketplace.