Khai thác tối đa dữ liệu của bạn

Tìm hiểu những việc YouTube Analytics có thể làm

API Báo cáo của YouTube và API YouTube Analytics giúp bạn truy xuất dữ liệu trong YouTube Analytics để tự động hoá các công việc báo cáo phức tạp, xây dựng trang tổng quan tuỳ chỉnh và làm nhiều việc khác.

  • API Báo cáo hỗ trợ các ứng dụng có thể truy xuất và lưu trữ báo cáo hàng loạt, sau đó cung cấp các công cụ để lọc, sắp xếp và khai thác dữ liệu.
  • API Analytics hỗ trợ các truy vấn được nhắm mục tiêu theo thời gian thực để tạo báo cáo tuỳ chỉnh khi người dùng tương tác.

Hiểu rõ khán giả

Chủ sở hữu kênh

Truy xuất báo cáo để hiểu rõ hơn về số liệu thống kê và xu hướng xem của kênh. Các API này hỗ trợ nhiều loại báo cáo video và danh sách phát để cung cấp thông tin chi tiết về người xem.

Chủ sở hữu nội dung

Các chủ sở hữu nội dung tham gia Chương trình Đối tác YouTube có thể sử dụng các API này để truy xuất những báo cáo tổng hợp dữ liệu Analytics cho tất cả các kênh YouTube liên kết với tài khoản của họ.

Tìm thông tin bạn thực sự muốn

Video của bạn được xem với tần suất như thế nào? Người xem thường dành bao nhiêu thời gian để xem một video? Độ tuổi từ 25 đến 34 có khác biệt đối với khán giả nữ không? Mẫu xem khác nhau như thế nào ở những quốc gia bạn thực sự tập trung vào?

API này sử dụng các phương diện và chỉ số để tổng hợp dữ liệu và đo lường hoạt động của người dùng.

Báo cáo hàng loạt
Báo cáo truy vấn được nhắm mục tiêu

Tài nguyên khác

Xem phần mô tả về nhiều yêu cầu API YouTube Analytics mẫu và liên kết với Trình khám phá API để truy xuất dữ liệu cho kênh, video hoặc danh sách phát của riêng bạn.
Nhóm YouTube Analytics là một tập hợp tuỳ chỉnh gồm tối đa 500 kênh, video, danh sách phát hoặc tài sản. Các nhóm giúp bạn dễ dàng tổng hợp dữ liệu để phân tích hiệu suất.
Hãy dùng các mã mẫu của chúng tôi để bắt đầu dự án. Có sẵn các mẫu dành cho Apps Script, Java, JavaScript, Python và Ruby.