Điều khoản dịch vụ cho Dịch vụ API YouTube (EMEA)

Lưu ý: Việc tuân thủ Chính sách dành cho nhà phát triển của YouTube có hướng dẫn và ví dụ để giúp bạn đảm bảo rằng ứng dụng API của mình tuân thủ các phần cụ thể trong Điều khoảnChính sách của Dịch vụ API YouTube. Hướng dẫn này cung cấp thông tin chi tiết về cách YouTube thực thi một số khía cạnh nhất định của Điều khoản dịch vụ API nhưng hướng dẫn này không thay thế bất kỳ tài liệu hiện có nào.

Điều khoản dịch vụ sau đây của Dịch vụ API YouTube là tài liệu pháp lý mà bạn phải tuân thủ khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube. Vui lòng đọc thường xuyên và đảm bảo bạn hiểu rõ. Bạn có thể đăng ký theo dõi nguồn cấp dữ liệu RSS để nhận thông báo về những thay đổi như vậy đối với Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube. Khi xem xét Điều khoản dịch vụ sau đây của Dịch vụ API YouTube bên dưới, cũng như khi truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube, vui lòng lưu ý những điều sau:

Chúng tôi rất coi trọng việc tôn trọng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng nhà sáng tạo, người xem, chủ sở hữu quyền nội dung và nhà quảng cáo trên YouTube. Chúng tôi cung cấp Dịch vụ API YouTube để giúp nhà phát triển tạo ra những trải nghiệm mang lại giá trị bổ sung cho hệ sinh thái và người dùng YouTube. Nếu việc triển khai của bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube hoặc có tác động tiêu cực đến cộng đồng YouTube, thì chúng tôi có thể áp dụng các giới hạn và quy định cấm bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube.

Cảm ơn bạn!
—Nhóm Dịch vụ API YouTube

Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube (EMEA)

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến Dịch vụ API YouTube. Các Dịch vụ API của YouTube (theo định nghĩa bên dưới) là do YouTube LLC cung cấp cho bạn tại địa chỉ 901 Cherry Ave., San Bruno CA 94066 (gọi là "YouTube", "chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi"). Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube ("Điều khoản dịch vụ") này là tài liệu pháp lý mà bạn phải luôn tuân thủ khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube. "Dịch vụ API YouTube" nghĩa là (i) các dịch vụ API YouTube (ví dụ: Dịch vụ API Dữ liệu YouTube và dịch vụ API Báo cáo YouTube) do YouTube cung cấp bao gồm các dịch vụ API YouTube được cung cấp trên Trang web dành cho nhà phát triển YouTube (như định nghĩa bên dưới), (ii) tài liệu, thông tin, tài liệu, mã mẫu và phần mềm (bao gồm mọi hướng dẫn lập trình mà con người có thể đọc được) liên quan đến các dịch vụ API YouTube được cung cấp trên Trang web dành cho nhà phát triển YouTube hoặc YouTube; Bằng việc truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube và để đáp lại việc nhận được các lợi ích của Dịch vụ API YouTube mà YouTube cung cấp cho bạn, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của Thoả thuận (như được định nghĩa bên dưới).

 1. Định nghĩa. Các thuật ngữ đã định nghĩa này sẽ có nghĩa như sau:

  1. Đơn vị liên kết là bất kỳ pháp nhân nào kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung của YouTube, bao gồm cả Google Inc.
  2. Ứng dụng API nghĩa là trang web hoặc ứng dụng phần mềm (bao gồm cả ứng dụng dành cho thiết bị di động) do bạn phát triển để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube.
  3. Chính sách dành cho nhà phát triển là các chính sách liên quan đến Dịch vụ API YouTube hiện có tại https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies mà bạn và(các) Ứng dụng API của bạn bắt buộc phải tuân thủ cùng với tất cả điều khoản khác của Thoả thuận này khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube .
  4. Dữ liệu cá nhân có ý nghĩa như được quy định trong luật quốc gia của Quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu triển khai Chỉ thị 95/46/EC của Châu Âu về việc bảo vệ dữ liệu, và có thể được cập nhật, sửa đổi và/hoặc thay thế tuỳ từng thời điểm.
  5. Đặc điểm thương hiệu YouTube nghĩa là tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm thương hiệu riêng biệt khác của YouTube.
  6. Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube là Nguyên tắc sử dụng thương hiệu trong Dịch vụ API của YouTube, hiện có tại https://developers.google.com/youtube/terms/branding-guidelines.
  7. Thông tin bảo mật của YouTube là mọi thông tin mà YouTube hoặc các Đơn vị liên kết của YouTube cung cấp cho bạn liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube, ngoại trừ những thông tin do bạn phát triển độc lập, được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp cho bạn mà không có nghĩa vụ bảo mật, hoặc thông tin đó bị công khai mà không phải do lỗi của bạn.
  8. Trang web dành cho nhà phát triển YouTube nghĩa là trang web dành cho nhà phát triển của YouTube, bao gồm cả các trang web hiện có tại https://developers.google.com/youtube.
  9. Nguyên tắc của YouTube là các nguyên tắc và tài liệu khác được xuất bản trên Trang web dành cho nhà phát triển của YouTube, bao gồm cả Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube.
  10. Điều khoản của YouTube là Điều khoản dịch vụ của YouTube hiện có tại https://www.youtube.com/t/terms.
 2. Thoả thuận.

  2.1 Các thành phần của Thoả thuận. Thoả thuận này bao gồm các thành phần sau:

  1. các Điều khoản dịch vụ này;
  2. Chính sách dành cho nhà phát triển;
  3. Nguyên tắc của YouTube;
  4. thông tin đăng nhập do YouTube hoặc Google chỉ định cho bạn và(các) Ứng dụng API của bạn;
  5. Nguyên tắc về phần mềm của Google hiện có tại http://www.google.com/corporate/software_principles.html; và
  6. Điều khoản của YouTube.

  2.2 Điều kiện sử dụng. Trước khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube, vui lòng đọc kỹ các tài liệu chứa Thỏa thuận và đảm bảo bạn hiểu rõ các tài liệu đó. Nếu không đồng ý với bất kỳ khía cạnh nào trong Thoả thuận thì bạn không có quyền và không được truy cập hoặc sử dụng bất kỳ Dịch vụ API YouTube nào.

  2.3 Sửa đổi Thoả thuận. YouTube có thể sửa đổi Điều khoản dịch vụ hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có chứa Thoả thuận bất cứ lúc nào. YouTube sẽ thông báo về những thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ bằng cách đăng những thay đổi đó tại https://developers.google.com/youtube/terms/revision-history (hoặc một URL kế thừa bất kỳ). YouTube sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Điều khoản dịch vụ này bằng hình thức văn bản (ví dụ: gửi cho bạn email) và thông báo trước tối thiểu 30 ngày dương lịch trước ngày thay đổi đó có hiệu lực. YouTube sẽ thông báo cho bạn về ngày có hiệu lực của những thay đổi đó. Những thay đổi này sẽ không có hiệu lực hồi tố và sẽ có hiệu lực sau thời điểm đăng tải là 30 ngày. Tuy nhiên, các thay đổi cụ thể đối với chức năng mới hoặc các thay đổi được thực hiện vì lý do pháp lý có thể có hiệu lực ngay lập tức thông qua thông báo. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào đối với Thoả thuận, bạn phải chấm dứt Thoả thuận. YouTube sẽ thông báo cho bạn về quyền chấm dứt và cách chấm dứt. Nếu bạn không chấm dứt một cách rõ ràng, việc bạn hoặc(các) Ứng dụng API của bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube, bao gồm cả các hoạt động phát triển liên tục liên quan đến Dịch vụ API YouTube và hoạt động tương tác của(các) Ứng dụng API YouTube với bất kỳ Dịch vụ API YouTube nào sau khi những thay đổi của Thoả thuận có hiệu lực, sẽ được coi là bạn đồng ý và chấp nhận những thay đổi đó.

  2.4 Quyền ưu tiên. Nếu có mâu thuẫn giữa các Điều khoản dịch vụ này và các tài liệu khác tạo nên Thoả thuận liên quan đến các Dịch vụ API YouTube, thì các Điều khoản dịch vụ này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 3. Quyền truy cập và sử dụng được phép đối với các dịch vụ API YouTube.

  3.1 Tuân thủ Thoả thuận. Bạn và (các) Ứng dụng API của bạn sẽ (i) luôn tuân thủ Thoả thuận khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube; YouTube có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của bạn đối với Dịch vụ API YouTube (bao gồm cả thông tin xác thực được chỉ định cho bạn hoặc(các) Ứng dụng API của bạn), áp đặt thêm các yêu cầu và hạn chế hoặc chấm dứt Thoả thuận giữa bạn và YouTube nếu bạn, (các) Ứng dụng API của bạn hoặc những người đại diện cho bạn vi phạm Thoả thuận này.

  3.2 Người không được uỷ quyền. Bạn không được chấp nhận Thoả thuận, truy cập hay sử dụng Dịch vụ API YouTube, nếu (i) bạn chưa đủ độ tuổi hợp pháp để ký hợp đồng ràng buộc với chúng tôi, hoặc (ii) bạn là người bị cấm sử dụng hoặc nhận Dịch vụ API YouTube theo luật hiện hành của Hoa Kỳ, quốc gia nơi bạn cư trú hoặc quốc gia nơi bạn hoặc(các) Ứng dụng API của bạn truy cập hay sử dụng Dịch vụ API YouTube.

  3.3 Chấp nhận thay mặt cho người khác. Nếu đang sử dụng Dịch vụ API YouTube thay mặt cho người khác (chẳng hạn như chủ lao động của bạn), thì bạn đảm bảo rằng bạn có quyền ràng buộc cá nhân hoặc pháp nhân đó với Thoả thuận và bằng việc chấp nhận Thoả thuận, bạn đang làm vậy thay mặt cho cá nhân hoặc pháp nhân đó (và mọi nội dung nhắc đến "bạn" trong Thoả thuận đều đề cập đến cá nhân hoặc pháp nhân đó).

 4. Gói đăng ký. Để truy cập và sử dụng Dịch vụ API YouTube, bạn có thể phải cung cấp một số thông tin (chẳng hạn như thông tin nhận dạng hoặc thông tin liên hệ) khi đăng ký, hoặc để tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube. Chúng tôi có thể giữ lại thông tin này cho đến khi không còn cần đến nữa, kể cả cho mục đích theo hợp đồng và tính toàn vẹn. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hiện có tại https://www.google.com/policies/privacy/ giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn cung cấp dữ liệu cá nhân có liên quan đến việc đăng ký dịch vụ API YouTube.

 5. Tuân thủ luật pháp. Bạn và(các) Ứng dụng API của bạn sẽ và bạn sẽ yêu cầu những người hành động thay mặt bạn và người dùng của bạn (i) tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định hiện hành và (ii) không truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube theo cách vi phạm các luật, quy tắc và quy định đó hoặc theo cách lừa đảo, phi đạo đức, sai trái hoặc gây hiểu lầm. Không giới hạn những nội dung nêu trên, bạn sẽ không được phân phối hoặc cấp quyền truy cập vào(các) Ứng dụng API của mình trái với luật thương mại hoặc kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.

 6. Ứng dụng API và Giám sát. YouTube có thể giám sát, xem xét và kiểm tra(các) Ứng dụng API của bạn, cũng như theo dõi và kiểm tra quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ API của YouTube bất cứ lúc nào và không cần thông báo thêm cho bạn, để đảm bảo chất lượng, cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, cũng như xác minh việc bạn tuân thủ Thoả thuận này.

 7. Quyền riêng tư của người dùng và ứng dụng API. Không giới hạn Mục 5 (Tuân thủ luật pháp), bạn sẽ tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về quyền riêng tư, bao gồm cả những luật và quy định áp dụng cho Dữ liệu cá nhân. Mỗi Ứng dụng API phải cung cấp và tuân thủ chính sách quyền riêng tư được công bố, trong đó mô tả rõ ràng và chính xác cho người dùng thông tin người dùng mà bạn và Ứng dụng API của bạn truy cập , thu thập và lưu trữ, cũng như cách thức và lý do mà bạn và Ứng dụng API của bạn sử dụng, xử lý và chia sẻ những thông tin đó (bao gồm cả cho mục đích quảng cáo) với chúng tôi và các bên thứ ba khác.

 8. Bảo mật. Trong phạm vi bạn và (các) Ứng dụng API của bạn được phép truy cập hoặc sử dụng dữ liệu, bạn và (các) Ứng dụng API của bạn sẽ, cũng như sẽ yêu cầu những người hành động thay mặt bạn duy trì các biện pháp kiểm soát về hành chính, tổ chức, kỹ thuật và vật lý một cách hợp lý và thích hợp nhằm đảm bảo quyền riêng tư, tính bảo mật và tính bảo mật cho dữ liệu YouTube (bao gồm cả Dữ liệu API), Thông tin mật của YouTube cũng như dữ liệu người dùng mà Ứng dụng API của bạn thu thập (bao gồm cả Dữ liệu cá nhân) để ngăn chặn việc truy cập hoặc huỷ bỏ trái phép, vô tình

 9. Thông báo cho người dùng.

  9.1 Thông báo bắt buộc.

  1. Nếu(các) Ứng dụng API của bạn sử dụng bất kỳ Dịch vụ API YouTube nào để cho phép người dùng tải video lên các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của YouTube, thì màn hình hoặc cửa sổ mà người dùng cuối nhấp vào nút "tải lên" phải hiển thị cảnh báo sau bằng(các) ngôn ngữ có sẵn trên(các) Ứng dụng API của bạn:

   "Bằng việc nhấp vào "tải lên", bạn xác nhận rằng nội dung mà bạn đang tải lên tuân thủ Điều khoản dịch vụ của YouTube (bao gồm cả Nguyên tắc cộng đồng của YouTube) tại [chọn và chèn URL phù hợp từ đoạn sau]. Hãy đảm bảo bạn không vi phạm bản quyền hoặc quyền riêng tư của người khác."

   Nếu bạn tải video lên trên một máy tính cá nhân hoặc một thiết bị khác không phải thiết bị di động, thì URL thích hợp sẽ là https://www.youtube.com/t/terms. Nếu bạn tải video lên trên thiết bị di động, URL thích hợp sẽ là http://m.youtube.com/terms.

  2. Theo Mục 9.1(iii) và (iv) bên dưới, (các) Ứng dụng API cho phép người dùng tải video lên các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của YouTube phải cung cấp cho từng người dùng tuỳ chọn tải video lên(các) kênh YouTube riêng của họ. Nếu(các) ứng dụng API cũng cho phép người dùng tải video lên kênh YouTube của bạn, thì ứng dụng đó phải (i) thông báo rõ ràng về các điều khoản trong giấy phép của bạn đối với những video đó, bao gồm cả thông báo rõ ràng cho người dùng rằng giờ đây bạn sẽ sở hữu hoặc có quyền đối với những video đó, và (ii) đảm bảo rằng tuỳ chọn tải video lên kênh YouTube của người dùng sẽ xuất hiện nổi bật ít nhất là tuỳ chọn tải video lên kênh YouTube của bạn.

  3. Nếu Ứng dụng API của bạn (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) nhắm đến hoặc tự chuyển hướng đến các ứng dụng API Hướng đến trẻ em, thì được gọi là Vui lòng xem Mục III.J (Ứng dụng API hướng đến trẻ em) trong Chính sách dành cho nhà phát triển để biết thêm thông tin.

  4. Nếu Ứng dụng API của bạn không phải là Ứng dụng API hướng tới trẻ em, bạn phải triển khai một trong các ứng dụng sau: (a) cho phép người dùng ứng dụng API không hướng tới trẻ em chỉ định nội dung của mình là Dành cho trẻ em thông qua Ứng dụng API trước khi người dùng có thể tải nội dung của mình lên các trang web, ứng dụng, dịch vụ hoặc sản phẩm của YouTube; hoặc (b) thông báo cho người dùng về nội dung hướng tới trẻ em trong Ứng dụng API hoặc ngay lập tức cho người dùng các dịch vụ đó tải lên các dịch vụ API hướng tới trẻ em trên các trang web Hãy xem ở đây để biết thêm thông tin về cách xác định nội dung là Dành cho trẻ em.

  9.2 Thông báo cho người dùng ở Liên minh Châu Âu. Đối với người dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn và(các) ứng dụng API của bạn phải tuân thủ Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu hiện có tại http://www.google.com/about/company/user-consent-policy.html.

 10. Đặc điểm thương hiệu và thông tin ghi nhận tác giả.

  10.1 Cấp giấy phép. YouTube cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không thể chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại, không độc quyền, có thể thu hồi và có giới hạn để hiển thị các Đặc điểm thương hiệu trên YouTube được nêu rõ trong Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube trên hoặc thông qua(các) Ứng dụng API của bạn theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube và các Điều khoản dịch vụ này.

  10.2 Quy định hạn chế. Mọi hoạt động sử dụng Đặc điểm thương hiệu của YouTube (bao gồm cả mọi uy tín có liên quan) đều sẽ mang lại lợi ích cho YouTube. Bạn giao lại và sẽ chuyển nhượng lại cho YouTube mọi quyền, danh hiệu và lợi ích mà bạn có được trong bất kỳ Đặc điểm thương hiệu nào của YouTube. Bạn sẽ không bao giờ thử thách hoặc hỗ trợ người khác khiếu nại tính hợp lệ của Đặc điểm thương hiệu YouTube hoặc thông tin đăng ký của chúng (ngoại trừ trường hợp bạn không thể từ bỏ quyền đó theo luật) và bạn sẽ không tìm cách đăng ký bất kỳ tên thương mại, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng hoặc tên miền nào gần giống với Đặc điểm thương hiệu của YouTube.

  10.3 Ghi công. Tất cả Ứng dụng API phải cung cấp thông tin ghi nhận tác giả phù hợp theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube và Điều khoản dịch vụ này (nếu có) khi sử dụng Đặc điểm thương hiệu của YouTube. YouTube giữ quyền xác định xem(các) thông tin ghi nhận tác giả và cách hiển thị Đặc điểm thương hiệu trên YouTube có tuân thủ Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube và các Điều khoản dịch vụ này hay không. YouTube giữ quyền chấm dứt giấy phép hiển thị Đặc điểm thương hiệu YouTube của bạn bất cứ lúc nào.

 11. Thông báo về quyền sở hữu. Bạn không được xoá, che khuất hoặc thay đổi bất kỳ điều khoản dịch vụ nào của YouTube hay Google hoặc bất kỳ đường liên kết nào đến hay thông báo về những điều khoản này, hoặc mọi thông báo về bản quyền, nhãn hiệu hoặc các thông báo quyền sở hữu khác; hoặc làm giả hay xoá mọi thông tin ghi nhận tác giả, thông báo pháp lý hoặc các nhãn khác về nguồn gốc hoặc nguồn của nội dung. Trong trường hợp các thông báo đó không xuất hiện hoặc không được cung cấp thông qua Dịch vụ API YouTube, bạn đồng ý hiển thị các thông báo đó theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu của YouTube (nếu có).

 12. Quyền của bên thứ ba. Bạn và(các) Ứng dụng API của bạn sẽ không làm và bạn sẽ yêu cầu những người hành động thay mặt bạn và người dùng của bạn không được vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba, bao gồm quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác, tính bảo mật, quyền riêng tư hoặc quyền công khai.

 13. Tính công khai. YouTube có thể sử dụng tên công ty hoặc tổ chức của bạn (hoặc tên cá nhân nếu là cá nhân), tên sản phẩm hoặc biểu trưng trong bản trình bày, tài liệu tiếp thị, danh sách khách hàng, báo cáo tài chính, danh sách trang web của khách hàng, nghiên cứu và nghiên cứu điển hình về tiếp thị cũng như các hoạt động khác liên quan đến tiếp thị, bao gồm cả việc tạo và phân phối các nội dung mô tả tình cờ như ảnh chụp màn hình, video hoặc nội dung khác từ(các) Ứng dụng API của bạn. Bạn cấp cho YouTube và các Đơn vị liên kết của YouTube một giấy phép không độc quyền, không thể thu hồi, miễn phí bản quyền và có giá trị trên toàn thế giới để hiển thị tên công ty hoặc tổ chức (hoặc tên cá nhân nếu là cá nhân), tên sản phẩm hoặc biểu trưng cho các mục đích nêu trên. Bạn không được đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API của YouTube ám chỉ quan hệ đối tác với YouTube, được YouTube tài trợ hoặc chứng thực khi chưa có sự xem xét trước và phê duyệt bằng văn bản của YouTube.

 14. Sửa đổi đối với Dịch vụ API YouTube.

  14.1 Quyền sửa đổi. YouTube không ngừng đổi mới và trong quá trình đổi mới không ngừng này, YouTube có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube (bao gồm mọi thông số kỹ thuật, giao thức hoặc phương thức truy cập bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube) áp dụng cho bất kỳ người dùng hoặc Ứng dụng API cụ thể nào của Dịch vụ API YouTube, danh mục người dùng hoặc Ứng dụng API, hoặc tất cả người dùng hoặc Ứng dụng API bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hay thông báo. YouTube sẽ cố gắng thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý hoặc đưa ra thông báo trước.

  14.2 Thay đổi không tương thích ngược. Khi có ý định thực hiện những thay đổi không có khả năng tương thích ngược đối với Dịch vụ API YouTube, YouTube sẽ thông báo về thay đổi đó trên Trang web dành cho nhà phát triển YouTube và cố gắng tiếp tục duy trì mã phần mềm cho(các) phiên bản bị ảnh hưởng của Dịch vụ API YouTube trong sáu (6) tháng kể từ ngày công bố những thay đổi không có khả năng tương thích ngược.

  14.3 Điều khoản đặc biệt. Các điều khoản đặc biệt áp dụng cho một số phiên bản của Dịch vụ API YouTube được xác định là "Dịch vụ API Chủ đề" tại https://developers.google.com/youtube/terms/subject-api-services. YouTube sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để tiếp tục duy trì mã phần mềm cho Dịch vụ API Chủ đề trong một năm kể từ ngày 10 tháng 2 năm 2017,

  1. trừ phi pháp luật, lệnh toà hoặc mối quan hệ với bên thứ ba (bao gồm cả những thay đổi về luật hoặc mối quan hệ) bắt buộc phải thực hiện những thay đổi đó sớm hơn;
  2. trừ phi việc đó có thể gây ra rủi ro về quyền riêng tư, tính bảo mật hoặc rủi ro khác, hoặc gánh nặng đáng kể về mặt kinh tế hay kỹ thuật; hoặc
  3. ngoại trừ những tính năng có trong Dịch vụ API Chủ đề không có, hoặc không còn, có trên hoặc thông qua các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng hoặc trang web của YouTube (ví dụ: www.youtube.com, ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động), ngoại trừ Dịch vụ API YouTube.

  Sau ngày 10 tháng 2 năm 2018, YouTube có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ API Chủ thể theo Mục 14.1 và 14.2 ở trên.

 15. Mức sử dụng và hạn mức. YouTube có thể đặt ra hạn mức sử dụng bất kỳ Dịch vụ API YouTube nào tại bất kỳ thời điểm nào áp dụng cho mọi người dùng hoặc Ứng dụng API cụ thể của Dịch vụ YouTube API, danh mục người dùng hoặc Ứng dụng API, hoặc tất cả người dùng hoặc Ứng dụng API. Bạn và(các) Ứng dụng API của bạn sẽ không và sẽ không tìm cách vượt quá hoặc tránh né các hạn chế về việc sử dụng hoặc hạn mức. YouTube có thể quy định thêm các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng hoặc hạn mức trong Chính sách dành cho nhà phát triển.

 16. Không ngụ ý.

  16.1 Quyền sở hữu. Như giữa bạn và YouTube, YouTube, các Đơn vị liên kết của YouTube, người cấp phép và nhà cung cấp của YouTube ("Người cấp phép và nhà cung cấp của YouTube") nắm giữ mọi quyền đối với, quyền sở hữu, lợi ích và quyền sở hữu (bao gồm mọi quyền sở hữu trí tuệ (ví dụ: tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác) trong và đối với) tất cả các Dịch vụ API của YouTube (bao gồm cả mọi Dữ liệu API), Đặc điểm thương hiệu YouTube, Trang web dành cho nhà phát triển YouTube, Thoả thuận, Thông tin mật của YouTube và mọi dịch vụ lập trình và các sản phẩm công nghệ cơ bản của YouTube. Giữa bạn và YouTube, bạn giữ mọi quyền trong, quyền sở hữu, quyền lợi và quyền sở hữu đối với(các) Ứng dụng API của bạn, ngoại trừ mọi Tài sản YouTube.

  16.2 Không có quyền nào khác. Ngoại trừ các quyền rõ ràng có trong Thoả thuận này, YouTube không cấp cho bạn các quyền hoặc giấy phép khác (dù được thể hiện rõ ràng, ngụ ý, vì lý do chính đáng hoặc để cạn kiệt hay theo cách khác) đối với Tài sản YouTube hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của YouTube hoặc Đơn vị liên kết của YouTube.

  16.3 Không có giấy phép hoặc quyền đối với bằng sáng chế hoặc nội dung. Không giới hạn tính khái quát của những điều đã nói ở trên, không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp theo bất kỳ bằng sáng chế nào do YouTube hoặc Đơn vị liên kết của YouTube sở hữu hoặc kiểm soát và không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp để tái tạo hoặc phân phối nội dung nghe nhìn hoặc cung cấp nội dung nghe nhìn theo bất kỳ cách nào khác với việc sử dụng Dịch vụ API YouTube theo Thoả thuận. YouTube bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

 17. Không độc quyền. Thoả thuận này là thoả thuận không độc quyền. Bạn xác nhận và đồng ý rằng YouTube và các Đơn vị liên kết của YouTube có thể đang phát triển và có thể phát triển trong tương lai, các trang web, ứng dụng, sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh với các Dịch vụ API YouTube, (các) Ứng dụng API của bạn hoặc bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ nào khác. Ngoài ra, YouTube và các Đơn vị liên kết của YouTube không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bạn.

 18. Tính bảo mật. Nội dung trao đổi mà YouTube gửi cho bạn và Dịch vụ API YouTube có thể chứa Thông tin mật của YouTube. Nếu nhận được bất kỳ Thông tin mật nào của YouTube, bạn sẽ giữ bí mật, không sử dụng thông tin đó trừ trường hợp bạn được phép sử dụng Dịch vụ API YouTube theo Thoả thuận này và không tiết lộ thông tin đó cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của YouTube. Tuy nhiên, bạn có thể tiết lộ Thông tin mật của YouTube nếu bắt buộc phải làm vậy theo luật nếu bạn cung cấp cho YouTube thông báo trước bằng văn bản hợp lý, trừ phi một toà án có thẩm quyền tài phán phán quyết rằng YouTube không được nhận thông báo trước.

 19. Bảo đảm và tuyên bố từ chối trách nhiệm.

  19.1 Tuân thủ Thoả thuận. Mỗi bên đảm bảo với bên kia rằng mình sẽ lưu ý và vận dụng kỹ năng hợp lý để tuân thủ nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này.

  19.2 Không đảm bảo. Không có điều kiện, bảo hành hoặc điều khoản nào khác áp dụng cho mọi dịch vụ, phần mềm hay hàng hoá hay dịch vụ khác do YouTube hoặc Đơn vị liên kết của YouTube cung cấp theo Thoả thuận này, trừ phi được nêu rõ trong Thoả thuận.

  19.3 Tuyên bố từ chối trách nhiệm bổ sung. Theo Mục 20.1(a) (Giới hạn trách nhiệm pháp lý), tất cả các điều kiện, sự đảm bảo hoặc các điều khoản khác ngụ ý (bao gồm mọi điều khoản ngụ ý về chất lượng, sự phù hợp cho mục đích hoặc sự phù hợp với nội dung mô tả) đều được loại trừ. Cụ thể, YouTube hoặc các Đơn vị liên kết của YouTube không đảm bảo với bạn rằng:

  1. Dịch vụ API YouTube sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn;
  2. các Dịch vụ API YouTube sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, bảo mật hoặc không có lỗi;
  3. các Dịch vụ API YouTube phải chính xác, đáng tin cậy, đầy đủ, tiếp tục tồn tại hoặc có hiệu lực; hoặc
  4. Chúng tôi sẽ sửa lại khi có sai sót trong hoạt động hoặc chức năng của bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube, bao gồm cả mọi phần mềm, mã, nội dung (bao gồm cả nội dung nghe nhìn), dữ liệu, dịch vụ hỗ trợ hoặc bất kỳ nội dung nào khác được cung cấp cho bạn và(các) Ứng dụng API của bạn trong hoặc liên quan đến Dịch vụ API YouTube.

  19.4 Không có bảo hành bên ngoài. Trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép và theo Mục 20(a)(ii), mọi lời khuyên hoặc thông tin, dù bằng lời nói hay văn bản, do bạn thu thập được từ YouTube, các Đơn vị liên kết hay các bên liên quan của YouTube, hoặc thông qua hay thông qua Dịch vụ API YouTube, sẽ không tạo ra bất kỳ sự đảm bảo nào không được nêu rõ trong Thoả thuận.

  19.5 Nội dung dữ liệu API. Nội dung được cung cấp như một phần của Dữ liệu API bao gồm video, âm thanh, đồ hoạ, ảnh, văn bản, tính năng tương tác, phần mềm và các tài liệu khác, bao gồm cả nhạc, âm thanh, nhận xét, tập lệnh và các tổ hợp nội dung nghe nhìn. YouTube là nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ cho nội dung và YouTube không chịu trách nhiệm về tính sẵn có, tính chính xác, tính hữu ích, tính an toàn hoặc tính hợp pháp của nội dung đó, bao gồm cả nội dung có thể gây phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng, gây khó chịu hoặc có thể vi phạm quyền của bên thứ ba hay luật hoặc quy định hiện hành. Bạn và (các) Ứng dụng API do bạn tự quyết định thu thập và tự chịu rủi ro, đồng thời tự chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại đối với hệ thống hoặc thiết bị máy tính của bạn hoặc của người dùng, việc mất dữ liệu hoặc mọi thiệt hại hay thương tật khác phát sinh từ bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube.

  19.6 Dịch vụ bên thứ ba. Ngoài ra, Dịch vụ API YouTube có thể chứa các đường liên kết đến các trang web và dịch vụ trực tuyến của bên thứ ba không do YouTube sở hữu hoặc kiểm soát. YouTube không kiểm soát và không có trách nhiệm đối với những trang web và dịch vụ trực tuyến này.

 20. Giới hạn trách nhiệm pháp lý.

  20.1 Giới hạn.

  1. Không có nội dung nào trong Thoả thuận này sẽ loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của mỗi bên đối với

   1. trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sự tắc trách của một trong hai bên hoặc người phục vụ, đại lý hay nhân viên của họ;
   2. hành vi gian lận hoặc trình bày sai nhằm mục đích gian lận;
   3. nghĩa vụ theo Mục 21 (Sự đảm bảo bồi thường); hoặc
   4. các vấn đề không thể loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

  2. Theo Mục 20.1(a) nêu trên, YouTube hoặc các Đơn vị liên kết của YouTube sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý theo Thoả thuận (dù theo Thoả thuận, vi phạm hợp đồng, vi phạm (bao gồm cả do sơ suất) hay hành vi khác) đối với bất kỳ tổn thất đặc biệt hoặc gián tiếp nào, mất lợi nhuận, mất doanh thu hoặc mất cơ hội, phải chịu hay phải chịu, hay về việc xoá hoặc làm hỏng dữ liệu, việc xoá hoặc sửa đổi các bên liên quan đến các dịch vụ hoặc hành vi gây tổn hại của người dùng hoặc đối tác của YouTube API,

  20.2 Các giới hạn khác. Trong phạm vi được cho phép theo luật hiện hành và theo Mục 20.1, toàn bộ trách nhiệm pháp lý của YouTube theo hoặc liên quan đến Thoả thuận này (dù theo hợp đồng,vi phạm ngoài hợp đồng (bao gồm cả do sơ suất) hay hành vi khác) được giới hạn ở số tiền bạn trả cho YouTube để truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube trong 6 tháng trước khi diễn ra sự kiện làm phát sinh trách nhiệm pháp lý hoặc 1.000 bảng Anh, tuỳ theo mức nào cao hơn.

 21. Sự đảm bảo bồi thường. Bạn sẽ phải bồi thường cho YouTube và các Đơn vị liên kết, giám đốc, quản lý, nhân viên và người dùng của YouTube mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, tổn thất, chi phí, phí (bao gồm cả phí pháp lý) và các chi phí liên quan đến lời cáo buộc hoặc thủ tục tố tụng của bên thứ ba (bất kỳ và tất cả là "Khiếu nại") trong phạm vi phát sinh từ hoặc liên quan đến:

  1. quyền truy cập hoặc mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ API của YouTube do bạn, những người đại diện cho bạn, (các) Ứng dụng API của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào của bạn sử dụng;
  2. hành vi vi phạm thực tế hay bị cáo buộc đối với Thoả thuận (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) do bạn, những người hành động thay mặt bạn, (các) Ứng dụng API của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào của bạn vi phạm, bao gồm cả việc vi phạm thực tế hay bị cáo buộc đối với bất kỳ quyền nào của bên thứ ba (bao gồm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu, tính bảo mật, quyền riêng tư và quyền công khai nào khác); hoặc
  3. bất kỳ nội dung, dữ liệu, công nghệ hoặc tài liệu nào được cung cấp hoặc đóng góp bởi hoặc thông qua bạn, những người đại diện cho bạn, (các) Ứng dụng API của bạn hoặc bất kỳ người dùng nào của bạn, chứ không phải bởi YouTube, các Đơn vị liên kết và các bên có liên quan của YouTube.

  YouTube có toàn quyền quyết định cho bạn quyền kiểm soát việc bảo vệ Khiếu nại mà bạn bắt buộc phải bồi thường cho YouTube và các Đơn vị liên kết của YouTube theo Mục 21 này. Nếu bạn đảm nhận việc bào chữa hoặc hoà giải, thì YouTube có thể chọn chỉ định cố vấn riêng (bằng chi phí của mình) vào bất kỳ thời điểm nào sau đó; hoặc YouTube có thể nắm quyền kiểm soát việc bào chữa và giải quyết Khiếu nại đó. Bạn sẽ không giải quyết Khiếu nại mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của YouTube. Cả hai bên sẽ cung cấp hỗ trợ hợp lý cho bên kia theo yêu cầu của việc bảo vệ mọi Khiếu nại có liên quan.

 22. Biện pháp khẩn cấp tạm thời. Bạn xác nhận rằng các giới hạn và quy định hạn chế trong Thoả thuận này là cần thiết và hợp lý để bảo vệ YouTube và đồng ý một cách rõ ràng rằng các thiệt hại bằng tiền có thể không phải là biện pháp đền bù đầy đủ cho việc bạn vi phạm Thoả thuận. Theo đó, bạn đồng ý rằng YouTube có quyền tìm kiếm biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với mọi hành vi vi phạm hoặc đe doạ vi phạm các giới hạn hoặc quy định hạn chế đó tại bất kỳ toà án nào có thẩm quyền tài phán.

 23. Không xác nhận. Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, trong Thoả thuận và trong ba (3) năm sau khi bạn hoặc YouTube chấm dứt hoặc hết hạn Thoả thuận, bạn đồng ý không xác nhận, hoặc uỷ quyền, hỗ trợ hay khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào xác nhận, mọi khiếu nại vi phạm bằng sáng chế đối với YouTube, Đơn vị liên kết của YouTube hoặc bất kỳ bên liên quan nào, trong phạm vi các khiếu nại đó có liên quan đến bất kỳ Dịch vụ API YouTube mà bạn hoặc Ứng dụng API của bạn truy cập hoặc sử dụng. Bất kể những điều đã nói ở trên, nếu trước tiên YouTube hoặc Google Inc. gửi đơn khiếu nại vi phạm bằng sáng chế trong vụ kiện chống lại bạn (ngoại trừ khiếu nại vi phạm bằng sáng chế do YouTube hoặc Google Inc. đưa ra để đáp lại một vụ kiện, ví dụ như khiếu kiện chéo hoặc phản đối), thì điều khoản không xác nhận trong câu đầu tiên của Mục này sẽ chỉ bị tạm ngưng trong thời gian khiếu nại vi phạm bằng sáng chế đầu tiên của YouTube hoặc Google Inc. bị rút lại hoặc huỷ bỏ khiếu nại vi phạm bằng sáng chế chống lại bạn (ví dụ: cho đến khi khiếu nại vi phạm bằng sáng chế đầu tiên của YouTube hoặc Google Inc được huỷ bỏ, vi phạm bản quyền).

 24. Việc chấm dứt.

  24.1 Chấm dứt từ phía bạn. Bạn có thể chấm dứt thoả thuận pháp lý với YouTube bằng cách chấm dứt quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ API của YouTube (bao gồm cả việc ngừng quyền truy cập và sử dụng của(các) Ứng dụng API và những người đại diện cho bạn) bất cứ lúc nào. Bạn không cần thông báo cụ thể cho YouTube khi ngừng sử dụng và truy cập vào Dịch vụ API YouTube trừ phi YouTube có yêu cầu khác.

  24.2 Chấm dứt từ phía YouTube. Bất kể điều gì trái ngược, YouTube giữ quyền (i) tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube của bạn, (các) Ứng dụng API của bạn và những người đại diện cho bạn) và (ii) chấm dứt Thoả thuận (hoặc bất kỳ phần nào trong đó), như áp dụng cho mọi người dùng hoặc Ứng dụng API cụ thể, danh mục người dùng hoặc Ứng dụng API, hoặc tất cả người dùng hoặc Ứng dụng API bất kỳ lúc nào. Ví dụ: Chúng tôi có thể cần thực hiện các quyền đó trong trường hợp bạn vi phạm Thoả thuận này, lệnh toà, khi cho rằng có hành vi hoặc hành vi sai trái có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn cho YouTube hoặc các Đơn vị liên kết của YouTube. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn một cách hợp lý, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện việc này.

  24.3 Hệ quả của việc chấm dứt. Khi có quyết định tạm ngưng, thông báo về việc ngừng hoặc chấm dứt (cho dù là do bạn hay YouTube), bạn sẽ ngay lập tức dừng truy cập và sử dụng toàn bộ Tài sản YouTube, đồng thời xoá tất cả các Dịch vụ API YouTube (bao gồm cả mọi Dữ liệu API) và Thông tin mật của YouTube mà bạn sở hữu hoặc kiểm soát, kể cả từ máy chủ của bạn. Theo yêu cầu của YouTube, bạn sẽ xác nhận việc xoá tất cả các Dịch vụ API YouTube (bao gồm cả mọi Dữ liệu API) và Thông tin mật của YouTube thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bạn bằng văn bản, có chữ ký của người đại diện được uỷ quyền (người có thẩm quyền ràng buộc bạn). YouTube có thể tự liên hệ với bất kỳ chủ sở hữu tài khoản nào có(các) tài khoản được liên kết với thông tin đăng nhập được chỉ định cho bạn hoặc(các) Ứng dụng API của bạn để thông báo về việc tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ API YouTube của bạn và hiển thị mọi quảng cáo liên quan đến(các) Ứng dụng API của bạn (nếu có).

  24.4 Chấm dứt hỗ trợ hoặc nỗ lực sửa đổi. Nếu YouTube chọn cung cấp hỗ trợ hoặc sửa đổi cho bạn hoặc(các) Ứng dụng API của bạn, thì YouTube có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt việc hỗ trợ hoặc sửa đổi Dịch vụ API này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, như áp dụng cho bất kỳ người dùng Dịch vụ API YouTube hoặc Ứng dụng API nào, danh mục người dùng hoặc Ứng dụng API, hoặc tất cả người dùng hoặc Ứng dụng API.

  24.5 Không có nghĩa vụ phải cung cấp. YouTube không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ API YouTube. Bạn luôn có trách nhiệm chuẩn bị sẵn sàng để điều hành công việc kinh doanh và vận hành(các) Ứng dụng API của mình mà không cần quyền truy cập vào bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ API YouTube.

  24.6 Điều khoản tiếp tục có hiệu lực.