Biểu ngữ thông minh

Biểu ngữ thông minh là các đơn vị quảng cáo hiển thị quảng cáo biểu ngữ trải ngang các màn hình thuộc mọi kích thước trên nhiều loại thiết bị khác nhau, bất kể màn hình ở hướng ngang hay dọc. Biểu ngữ thông minh có thể nhận diện chiều rộng màn hình của thiết bị theo hướng xoay hiện tại và điều chỉnh chế độ xem quảng cáo cho phù hợp với kích thước đó.

Sau đây là 3 chiều cao quảng cáo được triển khai trong biểu ngữ thông minh:

Chiều cao quảng cáo Độ cao màn hình
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp và ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

Thông thường, Biểu ngữ thông minh trên điện thoại có chiều cao là 50 dp khi ở hướng dọc và 32 dp khi ở hướng ngang. Trên máy tính bảng, Biểu ngữ thông minh thường có chiều cao là 90 dp ở cả 2 hướng.

Khi quảng cáo hình ảnh không đủ lớn để chiếm toàn bộ không gian đã phân bổ, hình ảnh đó sẽ được căn giữa và khoảng trống ở hai bên sẽ được lấp đầy.

Để sử dụng Biểu ngữ thông minh trong tệp XML, hãy chỉ định hằng số SMART_BANNER cho kích thước quảng cáo và đặt chiều rộng của AdView thành match_parent. Ví dụ:

  <com.google.android.gms.ads.AdView
   xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
   android:layout_width="match_parent"
   android:layout_height="wrap_content"
   ads:adSize="SMART_BANNER"
   ads:adUnitId="ca-app-pub-3940256099942544/6300978111">
  </com.google.android.gms.ads.AdView>
  

Để tạo Biểu ngữ thông minh theo phương thức lập trình, bạn hãy sử dụng AdSize.SMART_BANNER làm kích thước quảng cáo:

Java

  AdView adView = new AdView(this);
  adView.setAdSize(AdSize.SMART_BANNER);
  

Kotlin

  val adView = AdView(this)
  adView.adSize = AdSize.SMART_BANNER