Nhắm mục tiêu

Hướng dẫn này giải thích cách cung cấp thông tin nhắm mục tiêu cho một yêu cầu quảng cáo. Để xem ví dụ về cách thực hiện, bạn hãy tải ứng dụng Android API Demo xuống.

Tải API Demo xuống

Điều kiện tiên quyết

Cấu hình yêu cầu

RequestConfiguration là một đối tượng thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được áp dụng rộng rãi thông qua phương thức tĩnh MobileAds.

Để cập nhật cấu hình yêu cầu, hãy lấy trình tạo từ cấu hình hiện có, thực hiện mọi nội dung cập nhật mong muốn và đặt cấu hình như sau:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em

Nhằm tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em trên mạng (COPPA), chúng tôi cung cấp cho bạn một tùy chọn cài đặt có tên là "thẻ dành cho trẻ em". Khi đặt thẻ này, bạn xác nhận rằng thông báo này là chính xác và bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu ứng dụng. Bạn hiểu rằng việc lạm dụng cài đặt này có thể dẫn đến chấm dứt tài khoản Google của bạn.

Là nhà phát triển ứng dụng, bạn có thể cho biết liệu bạn có muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em hay không khi thực hiện yêu cầu quảng cáo. Nếu bạn cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để vô hiệu hóa IBA và quảng cáo tái tiếp thị trong yêu cầu quảng cáo đó.

Bạn có thể dùng tùy chọn cài đặt này cho tất cả các phiên bản của SDK các dịch vụ của Google Play thông qua RequestConfiguration.Builder.setTagForChildDirectedTreatment(int):

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE để cho biết rằng bạn muốn Google xem nội dung của bạn là dành cho trẻ em nhằm tuân thủ COPPA. Thao tác này sẽ ngăn việc truyền giá trị nhận dạng quảng cáo trên Android (AAID).

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatmentTAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn nội dung của mình được coi là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA.

 • Gọi setTagForChildDirectedTreatment bằng TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_UNSPECIFIED nếu bạn không muốn cho biết cách mà bạn muốn Google xử lý nội dung của bạn theo COPPA trong các yêu cầu quảng cáo.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn Google coi nội dung của bạn là hướng tới trẻ em nhằm tuân thủ COPPA:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForChildDirectedTreatment(RequestConfiguration.TAG_FOR_CHILD_DIRECTED_TREATMENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Bạn có thể đánh dấu các yêu cầu quảng cáo của mình để áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Tính năng này được thiết kế để giúp bạn dễ dàng tuân thủ Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR). Xin lưu ý rằng bạn có thể có các nghĩa vụ pháp lý khác theo GDPR. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Liên minh Châu Âu và tham khảo ý kiến luật sư riêng của bạn. Xin lưu ý rằng các công cụ của Google chỉ giúp nhà xuất bản dễ dàng tuân thủ quy định, chứ không giải trừ nghĩa vụ theo luật định cho bất kỳ nhà xuất bản nào. Tìm hiểu thêm về những ảnh hưởng của GDPR đối với nhà xuất bản.

Khi sử dụng tính năng này, yêu cầu quảng cáo sẽ bao gồm một thông số Thẻ cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Châu Âu (TFUA). Thông số này vô hiệu hóa hoạt động quảng cáo được cá nhân hóa, bao gồm cả hoạt động tiếp thị lại, đối với tất cả các yêu cầu quảng cáo. Thông số này cũng vô hiệu hóa các yêu cầu đối với nhà cung cấp quảng cáo bên thứ ba, chẳng hạn như pixel đo lường quảng cáo và máy chủ quảng cáo bên thứ ba.

Giống như các tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ em, RequestConfiguration.Builder có một phương thức để đặt thông số TFUA: setTagForUnderAgeOfConsent(), với các tùy chọn sau đây.

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent()TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE cho biết rằng bạn muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA). Việc này cũng sẽ ngăn việc truyền giá trị nhận dạng quảng cáo trên Android (AAID).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent()TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_FALSE để cho biết rằng bạn không muốn yêu cầu quảng cáo áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA).

 • Gọi setTagForUnderAgeOfConsent()TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_UNSPECIFIED để cho biết rằng bạn chưa chỉ định việc yêu cầu quảng cáo có áp dụng biện pháp xử lý dành cho người dùng chưa đủ tuổi thành niên ở Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) hay không.

Ví dụ sau cho biết rằng bạn muốn đưa TFUA vào yêu cầu quảng cáo:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setTagForUnderAgeOfConsent(RequestConfiguration.TAG_FOR_UNDER_AGE_OF_CONSENT_TRUE)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Bạn không nên đặt đồng thời các thẻ để bật tùy chọn cài đặt hướng tới trẻ emsetTagForUnderAgeOfConsent() thành true. Nếu bạn đặt như vậy, thì chế độ cài đặt hướng tới trẻ em sẽ được ưu tiên áp dụng.

Lọc nội dung quảng cáo

Để tuân thủ Chính sách quảng cáo không phù hợp của Google Play bao gồm các ưu đãi liên quan trong một quảng cáo, tất cả quảng cáo và ưu đãi liên quan hiển thị trong ứng dụng của bạn phải phù hợp với mức phân loại nội dung của ứng dụng, ngay cả khi bản thân nội dung đó tuân thủ chính sách của Google Play.

Các công cụ như mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa có thể giúp bạn kiểm soát nội dung của quảng cáo hiển thị cho người dùng hiệu quả hơn. Bạn có thể đặt mức phân loại nội dung tối đa để giúp tuân thủ các chính sách nền tảng.

Các ứng dụng có thể đặt mức phân loại nội dung quảng cáo tối đa cho các yêu cầu quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức setMaxAdContentRating. Quảng cáo AdMob được trả về cho các yêu cầu này phải có mức phân loại nội dung bằng hoặc thấp hơn mức đó. Các giá trị có thể có cho phần phụ mạng này dựa trên kết quả phân loại nhãn nội dung kỹ thuật số, đồng thời phải là một trong các chuỗi sau:

 • MAX_AD_CONTENT_RATING_G
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_PG
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_T
 • MAX_AD_CONTENT_RATING_MA

Mã sau đây định cấu hình đối tượng RequestConfiguration để chỉ định rằng nội dung quảng cáo được trả về phải tương ứng với thông tin chỉ định nhãn nội dung kỹ thuật số không cao hơn G:

Java

RequestConfiguration requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
  .toBuilder()
  .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
  .build();
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration);

Kotlin

var requestConfiguration = MobileAds.getRequestConfiguration()
 .toBuilder()
 .setMaxAdContentRating(RequestConfiguration.MAX_AD_CONTENT_RATING_G)
 .build()
MobileAds.setRequestConfiguration(requestConfiguration)

Tìm hiểu thêm về:

Yêu cầu quảng cáo

Đối tượng AdRequest thu thập thông tin nhắm mục tiêu sẽ được gửi cùng với yêu cầu quảng cáo.

Hãy tham khảo ví dụ về tính năng Nhắm mục tiêu quảng cáo để biết cách triển khai tính năng nhắm mục tiêu quảng cáo trong ứng dụng Android API Demo.