Quảng cáo xen kẽ

Quảng cáo xen kẽ là quảng cáo toàn màn hình, che phủ giao diện của một ứng dụng cho đến khi người dùng đóng lại. Quảng cáo này thường hiển thị tại các điểm chuyển tiếp tự nhiên trong luồng ứng dụng, chẳng hạn như giữa các hoạt động hoặc trong thời gian tạm dừng giữa các cấp độ của trò chơi. Khi một ứng dụng hiển thị quảng cáo xen kẽ, người dùng sẽ có lựa chọn nhấn vào quảng cáo và tiếp tục chuyển đến trang đích của quảng cáo đó hoặc đóng quảng cáo và quay lại ứng dụng. Nghiên cứu điển hình.

Hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng Android và iOS bằng cách sử dụng SDK C++ quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo xen kẽ. Mã này khác nhau tuỳ theo nền tảng thiết bị:

 • Android: ca-app-pub-3940256099942544/1033173712
 • iOS: ca-app-pub-3940256099942544/4411468910

Các mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo xen kẽ là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý các sự kiện trong vòng đời của quảng cáo.

Định cấu hình InterstitialAd

Quảng cáo xen kẽ hiển thị trong các đối tượng InterstitialAd, vì vậy, bước đầu tiên để tích hợp quảng cáo xen kẽ vào ứng dụng của bạn là tạo và khởi chạy đối tượng InterstitialAd.

 1. Thêm tiêu đề sau vào mã C++ của ứng dụng:

   #include "firebase/gma/interstial_ad.h"
  

 2. Khai báo và tạo thực thể cho một đối tượng InterstitialAd:

   firebase::gma::InterstitialAd* interstitial_ad;
   interstitial_ad = new firebase::gma::InterstitialAd();
  

 3. Khởi chạy thực thể InterstitialAd bằng cách sử dụng chế độ xem gốc được truyền thành loại AdParent. Khung hiển thị gốc là một đối số tham chiếu jobject của JNI đến Activity của Android hoặc là một con trỏ đến UIView của iOS.

  // my_ad_parent is a jobject reference to an Android Activity or
  // a pointer to an iOS UIView.
  firebase::gma::AdParent ad_parent =
   static_cast<firebase::gma::AdParent>(my_ad_parent);
  firebase::Future<void> result = interstitial_ad->Initialize(ad_parent);
  
 4. Thay vì giữ lại tương lai dưới dạng một biến, bạn có thể kiểm tra định kỳ trạng thái của hoạt động khởi chạy bằng cách gọi InitializeLastResult() trên đối tượng InterstitialAd. Việc này có thể giúp bạn theo dõi quá trình khởi chạy trong vòng lặp trò chơi chung.

  // Monitor the status of the future in your game loop:
  firebase::Future<void> result = interstitial_ad->InitializeLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   // Initialization completed.
   if(future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
    // Initialization successful.
   } else {
    // An error has occurred.
   }
  } else {
   // Initialization on-going.
  }
  

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với firebase::Future, hãy xem bài viết Sử dụng Tương lai để theo dõi trạng thái hoàn thành của các lệnh gọi phương thức.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể hoàn thành việc tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức LoadAd() trên đối tượng InterstitialAd. Phương thức tải này yêu cầu bạn phải khởi chạy đối tượng InterstitialAd và có mã đơn vị quảng cáo cũng như một đối tượng AdRequest. firebase::Future được trả về mà bạn có thể sử dụng để theo dõi trạng thái và kết quả của thao tác tải.

Mã sau đây cho biết cách tải quảng cáo sau khi InterstitialAd đã được khởi động thành công:

firebase::gma::AdRequest ad_request;
firebase::Future<firebase::gma::AdResult> load_ad_result;
load_ad_result = interstitial_ad->LoadAd(interstitial_ad_unit_id, ad_request);

Đăng ký các lệnh gọi lại

Bạn phải mở rộng lớp FullScreenContentListener để nhận được thông báo về các sự kiện trong vòng đời và việc trình bày quảng cáo xen kẽ. Bạn có thể đăng ký lớp con FullScreenContentListener tuỳ chỉnh thông qua phương thức InterstitialAd::SetFullScreenContentListener() và sẽ nhận được lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công, cũng như khi quảng cáo bị đóng.

Đoạn mã sau đây cho biết cách mở rộng lớp này và chỉ định lớp này cho quảng cáo:

 class ExampleFullScreenContentListener
   : public firebase::gma::FullScreenContentListener {

  public:
  ExampleFullScreenContentListener() {}

  void OnAdClicked() override {
   // This method is invoked when the user clicks the ad.
  }

  void OnAdDismissedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad dismisses full screen content.
  }

  void OnAdFailedToShowFullScreenContent(const AdError& error) override {
   // This method is invoked when the ad failed to show full screen content.
   // Details about the error are contained within the AdError parameter.
  }

  void OnAdImpression() override {
   // This method is invoked when an impression is recorded for an ad.
  }

  void OnAdShowedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad showed its full screen content.
  }
 };

 ExampleFullScreenContentListener* full_screen_content_listener =
  new ExampleFullScreenContentListener();
 interstitial_ad->SetFullScreenContentListener(full_screen_content_listener);

InterstitialAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo xen kẽ xuất hiện, quảng cáo đó không thể xuất hiện lại. Cách tốt nhất là tải một quảng cáo xen kẽ khác trong phương thức OnAdDismissedFullScreenContent() của FullScreenContentListener để quảng cáo xen kẽ tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng.

Hiển thị quảng cáo

Quảng cáo xen kẽ nên được hiển thị tại các điểm tạm dừng tự nhiên trong quy trình hoạt động của ứng dụng. Bạn nên đặt quảng cáo xen kẽ giữa các cấp độ của trò chơi hoặc sau khi người dùng hoàn thành một nhiệm vụ. Mặc dù bạn có thể sử dụng FullScreenContentListener để xác định thời điểm quảng cáo hiển thị nội dung toàn màn hình, nhưng tương lai được Show() trả về cũng sẽ báo hiệu khi quảng cáo hiển thị thành công.

 firebase::Future<void> result = interstitial_ad->Show();

Các phương pháp hay nhất

Cân nhắc xem quảng cáo xen kẽ có phải là loại quảng cáo thích hợp cho ứng dụng của bạn hay không.
Quảng cáo xen kẽ hoạt động hiệu quả nhất trong những ứng dụng có các điểm chuyển tiếp tự nhiên. Hãy tạo ra điểm chuyển tiếp khi kết thúc một tác vụ trong ứng dụng, chẳng hạn như chia sẻ hình ảnh hoặc hoàn tất một cấp độ trò chơi. Vì người dùng sẽ có một khoảng nghỉ tạm thời, nên bạn có thể hiển thị một quảng cáo xen kẽ mà không làm gián đoạn trải nghiệm của họ. Hãy đảm bảo bạn cân nhắc thời điểm sẽ hiển thị quảng cáo xen kẽ trong quy trình hoạt động của ứng dụng và khả năng người dùng sẽ phản hồi.
Nhớ tạm dừng hành động trong trò chơi/ứng dụng khi hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Có nhiều loại quảng cáo xen kẽ: văn bản, hình ảnh, video và các loại khác. Điều quan trọng là bạn phải đảm bảo rằng khi ứng dụng của bạn hiển thị quảng cáo xen kẽ, ứng dụng đó cũng sẽ tạm ngừng sử dụng một số tài nguyên để cho phép quảng cáo tận dụng các tài nguyên đó. Ví dụ: khi bạn thực hiện lệnh gọi để hiển thị quảng cáo xen kẽ, hãy nhớ tạm dừng phát mọi âm thanh trên ứng dụng của mình. Bạn có thể tiếp tục phát âm thanh bằng phương thức OnAdDismissedFullScreenContent của FullScreenContentListener đã cài đặt. Phương thức này sẽ được gọi khi người dùng hoàn tất lượt tương tác với quảng cáo. Ngoài ra, hãy cân nhắc việc tạm dừng mọi công việc tính toán cường độ cao (chẳng hạn như vòng lặp trò chơi) trong khi quảng cáo đang hiển thị. Việc này sẽ đảm bảo người dùng không thấy hiện tượng hình ảnh chậm hiển thị hoặc không phản hồi hay video bị giật.
Cho phép đủ thời gian tải.
Bạn phải đảm bảo rằng quảng cáo xen kẽ hiển thị tại thời điểm phù hợp, đồng thời người dùng không phải đợi quảng cáo tải. Việc tải quảng cáo trước trước thời điểm bạn dự định hiển thị quảng cáo có thể đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có quảng cáo xen kẽ đã tải đầy đủ và sẵn sàng xuất hiện tại thời điểm bắt đầu hiển thị.
Đừng hiển thị quá nhiều quảng cáo cho người dùng.
Mặc dù việc tăng tần suất hiển thị quảng cáo xen kẽ trong ứng dụng có thể là một cách hay để tăng doanh thu, nhưng việc đó cũng có thể kéo trải nghiệm người dùng đi xuống và làm giảm tỷ lệ nhấp. Hãy đảm bảo rằng người dùng không bị gián đoạn thường xuyên đến mức họ không còn hứng thú khi sử dụng ứng dụng của bạn nữa.
Không sử dụng quá trình tải hoàn tất trong tương lai để hiển thị quảng cáo xen kẽ.
Điều này có thể dẫn đến trải nghiệm không tốt cho người dùng. Thay vào đó, hãy tải trước quảng cáo rồi mới hiển thị quảng cáo đó.

Tài nguyên bổ sung

Ví dụ trong GitHub

Video hướng dẫn về Trung tâm quảng cáo trên thiết bị di động

Câu chuyện thành công

Các bước tiếp theo