Quảng cáo có tặng thưởng

Quảng cáo có tặng thưởng cho phép người dùng tương tác với quảng cáo để đổi lấy phần thưởng trong ứng dụng. Hướng dẫn này trình bày cách tích hợp quảng cáo có tặng thưởng vào ứng dụng Android và iOS bằng cách sử dụng SDK C++ quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Hãy đọc một số câu chuyện thành công của khách hàng: nghiên cứu điển hình 1, nghiên cứu điển hình 2.

Điều kiện tiên quyết

Luôn kiểm tra bằng quảng cáo thử nghiệm

Khi tạo và thử nghiệm ứng dụng, hãy nhớ sử dụng quảng cáo thử nghiệm thay vì quảng cáo thực tế. Chúng tôi có thể tạm ngưng tài khoản của bạn nếu bạn không làm như vậy.

Cách dễ nhất để tải quảng cáo thử nghiệm là sử dụng mã đơn vị quảng cáo thử nghiệm dành riêng cho quảng cáo có tặng thưởng. Mã này khác nhau tuỳ theo nền tảng thiết bị:

 • Android: ca-app-pub-3940256099942544/5224354917
 • iOS: ca-app-pub-3940256099942544/1712485313

Các mã này được định cấu hình đặc biệt để trả về quảng cáo thử nghiệm cho mọi yêu cầu và bạn có thể sử dụng mã này trong ứng dụng của mình khi lập trình, chạy thử nghiệm và gỡ lỗi. Bạn chỉ cần nhớ thay thế mã này bằng mã đơn vị quảng cáo của mình trước khi xuất bản ứng dụng.

Để biết thêm thông tin về cách hoạt động của quảng cáo thử nghiệm của SDK quảng cáo trên thiết bị di động, hãy xem bài viết Quảng cáo thử nghiệm.

Triển khai

Các bước chính để tích hợp quảng cáo có tặng thưởng là:

 1. Tải một quảng cáo.
 2. Đăng ký các lệnh gọi lại.
 3. Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng.

Định cấu hình RewardedAd

Quảng cáo có tặng thưởng hiển thị trong các đối tượng RewardedAd, vì vậy, bước đầu tiên để tích hợp quảng cáo có tặng thưởng vào ứng dụng là tạo và khởi chạy một bản sao của RewardedAd.

 1. Thêm tiêu đề sau vào mã C++ của ứng dụng:

   #include "firebase/gma/rewarded_ad.h"
  

 2. Khai báo và tạo thực thể cho đối tượng RewardedAd:

   firebase::gma::RewardedAd* rewarded_ad;
   rewarded_ad = new firebase::gma::RewardedAd();
  

 3. Khởi chạy thực thể RewardedAd bằng cách sử dụng chế độ xem gốc được truyền thành loại AdParent. Khung hiển thị gốc là một đối số tham chiếu jobject của JNI đến Activity của Android hoặc là một con trỏ đến UIView của iOS.

  // my_ad_parent is a jobject reference to an Android Activity or
  // a pointer to an iOS UIView.
  firebase::gma::AdParent ad_parent =
   static_cast<firebase::gma::AdParent>(my_ad_parent);
  firebase::Future<void> result = rewarded_ad->Initialize(ad_parent);
  
 4. Thay vì giữ lại tương lai dưới dạng một biến, bạn có thể kiểm tra định kỳ trạng thái của hoạt động khởi chạy bằng cách gọi InitializeLastResult() trên đối tượng RewardedAd. Việc này có thể giúp bạn theo dõi quá trình khởi chạy trong vòng lặp trò chơi chung.

  // Monitor the status of the future in your game loop:
  firebase::Future<void> result = rewarded_ad->InitializeLastResult();
  if (result.status() == firebase::kFutureStatusComplete) {
   // Initialization completed.
   if(future.error() == firebase::gma::kAdErrorCodeNone) {
    // Initialization successful.
   } else {
    // An error has occurred.
   }
  } else {
   // Initialization on-going.
  }
  

Để biết thêm thông tin về cách làm việc với firebase::Future, hãy xem bài viết Sử dụng Tương lai để theo dõi trạng thái hoàn thành của các lệnh gọi phương thức.

Tải một quảng cáo

Bạn có thể hoàn thành việc tải một quảng cáo bằng cách sử dụng phương thức LoadAd() cho đối tượng RewardedAd. Phương thức tải này yêu cầu bạn phải khởi chạy đối tượng RewardedAd và có mã đơn vị quảng cáo cũng như đối tượng AdRequest. firebase::Future được trả về mà bạn có thể sử dụng để theo dõi trạng thái và kết quả của thao tác tải.

Mã sau đây cho biết cách tải quảng cáo sau khi RewardedAd đã được khởi động thành công:

firebase::gma::AdRequest ad_request;
firebase::Future<firebase::gma::AdResult> load_ad_result;
load_ad_result = rewarded_ad->LoadAd(rewarded_ad_unit_id, ad_request);

Đăng ký các lệnh gọi lại

Bạn phải mở rộng lớp FullScreenContentListener để nhận thông báo về việc trình bày quảng cáo có tặng thưởng và các sự kiện trong vòng đời. Bạn có thể đăng ký lớp con FullScreenContentListener tuỳ chỉnh thông qua phương thức RewardedAd::SetFullScreenContentListener() và sẽ nhận được lệnh gọi lại khi quảng cáo hiển thị thành công hoặc không thành công, cũng như khi quảng cáo bị đóng.

Đoạn mã sau đây cho biết cách mở rộng lớp này và chỉ định lớp này cho quảng cáo:

 class ExampleFullScreenContentListener
   : public firebase::gma::FullScreenContentListener {

  public:
  ExampleFullScreenContentListener() {}

  void OnAdClicked() override {
   // This method is invoked when the user clicks the ad.
  }

  void OnAdDismissedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad dismisses full screen content.
  }

  void OnAdFailedToShowFullScreenContent(const AdError& error) override {
   // This method is invoked when the ad failed to show full screen content.
   // Details about the error are contained within the AdError parameter.
  }

  void OnAdImpression() override {
   // This method is invoked when an impression is recorded for an ad.
  }

  void OnAdShowedFullScreenContent() override {
   // This method is invoked when the ad showed its full screen content.
  }
 };

 ExampleFullScreenContentListener* example_full_screen_content_listener =
  new ExampleFullScreenContentListener();
 rewarded_ad->SetFullScreenContentListener(example_full_screen_content_listener);

RewardedAd là đối tượng dùng một lần. Điều này có nghĩa là sau khi quảng cáo có tặng thưởng xuất hiện, quảng cáo đó không thể hiển thị lại. Phương pháp hay nhất là tải một quảng cáo có tặng thưởng khác trong phương thức OnAdDismissedFullScreenContent() của FullScreenContentListener để quảng cáo có tặng thưởng tiếp theo bắt đầu tải ngay khi quảng cáo trước đó bị đóng.

Hiển thị quảng cáo và xử lý sự kiện phần thưởng

Trước khi hiển thị quảng cáo có tặng thưởng cho người dùng, bạn phải hiển thị cho người dùng lựa chọn rõ ràng về việc xem nội dung quảng cáo có tặng thưởng để đổi lấy phần thưởng. Người dùng phải có thể chọn xem hoặc không xem quảng cáo có tặng thưởng.

Khi hiển thị quảng cáo, bạn phải cung cấp đối tượng UserEarnedReward để xử lý phần thưởng cho người dùng.

Mã sau đây cho biết cách hiển thị một RewardedAd:

// A simple listener track UserEarnedReward events.
class ExampleUserEarnedRewardListener :
  public firebase::gma::UserEarnedRewardListener {
 public:
  ExampleUserEarnedRewardListener() { }

 void OnUserEarnedReward(const firebase::gma::AdReward& reward) override {
  // Reward the user!
 }
};

ExampleUserEarnedRewardListener* user_earned_reward_listener =
 new ExampleUserEarnedRewardListener();
firebase::Future<void> result = rewarded_ad->Show(user_earned_reward_listener);

Câu hỏi thường gặp

Lệnh gọi khởi chạy có thời gian chờ không?
Sau 10 giây, SDK C++ của quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ hoàn tất firebase::Future do Initialize() trả về, ngay cả khi mạng dàn xếp vẫn chưa hoàn tất quy trình khởi chạy.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một số mạng dàn xếp chưa sẵn sàng khi tôi nhận được lệnh gọi lại khởi chạy?

Đó là phương pháp hay nhất để tải quảng cáo sau khi quá trình khởi chạy SDK hoàn tất. Ngay cả khi mạng dàn xếp chưa sẵn sàng hoạt động, SDK C++ của quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ vẫn yêu cầu mạng đó cung cấp một quảng cáo. Vì vậy, nếu một mạng dàn xếp kết thúc khởi chạy sau khi hết thời gian chờ, thì mạng đó vẫn có thể thực hiện các yêu cầu quảng cáo trong tương lai trong phiên đó.

Bạn có thể tiếp tục thăm dò trạng thái khởi chạy của tất cả các bộ chuyển đổi trong suốt phiên hoạt động của ứng dụng bằng cách gọi GetInitializationStatus().

Làm cách nào để biết lý do khiến một mạng dàn xếp cụ thể chưa sẵn sàng?

AdapterStatus.description() cho biết lý do khiến một bộ chuyển đổi chưa sẵn sàng thực hiện các yêu cầu quảng cáo. Hãy xem mã nguồn của ứng dụng bắt đầu nhanh mẫu của chúng tôi trong GitHub để biết ví dụ về cách ghi nhật ký trạng thái của bộ chuyển đổi dàn xếp.

Tài nguyên bổ sung

Ví dụ trong GitHub