Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về không gian địa lý cho Android (Kotlin/Java)

Tìm hiểu cách sử dụng API Không gian địa lý trong ứng dụng của riêng bạn:

Ứng dụng mẫu và lớp học lập trình

Video này sẽ hướng dẫn bạn các bước tạo một ứng dụng hiển thị dữ liệu không gian địa lý và đặt nội dung ở các vị trí trong thế giới thực bằng cách sử dụng API Không gian địa lý.

Bạn cũng có thể làm theo tài liệu Lớp học lập trình không gian địa lý để biết các bước tương tự. Để chạy ứng dụng mẫu được tạo trong video, hãy xem bài viết Hướng dẫn nhanh về không gian địa lý ARCore.

Yêu cầu phát triển

Nếu bạn mới phát triển bằng ARCore, hãy xem bài viết Bắt đầu để biết thông tin về các yêu cầu về phần mềm và phần cứng, các điều kiện tiên quyết cũng như các thông tin khác dành riêng cho những nền tảng bạn đang sử dụng.

Hãy đảm bảo rằng môi trường phát triển của bạn đáp ứng các yêu cầu về SDK ARCore, như mô tả trong phần Bắt đầu nhanh.