Hướng dẫn nhanh về không gian địa lý cho Android

Hướng dẫn nhanh về API Không gian địa lý ARCore sẽ hướng dẫn bạn cách chạy một ứng dụng mẫu trong Android Studio minh hoạ API Không gian địa lý.

Để được hướng dẫn phát triển ứng dụng của riêng bạn bằng API Không gian địa lý, hãy xem Hướng dẫn cho nhà phát triển Không gian địa lý cho Android (Kotlin/Java) hoặc Hướng dẫn cho nhà phát triển Không gian địa lý cho Android NDK (C).

Hãy xem bài viết Giới thiệu về API Không gian địa lý ARCore để biết thêm thông tin về API Không gian địa lý.

Nếu bạn mới phát triển bằng ARCore, hãy xem phần Bắt đầu.

Yêu cầu

Hỗ trợ về thiết bị

Hãy xem bài viết Thiết bị được hỗ trợ để biết danh sách đầy đủ các thiết bị đã được chứng nhận để hoạt động với ARCore. Đối với API Không gian địa lý, một trong những phần cứng chính cần có là từ kế đáp ứng quy cách API Không gian địa lý. Một số từ kế không đáp ứng thông số kỹ thuật; các thiết bị có từ kế ngoài thông số kỹ thuật không được hỗ trợ.

Phần mềm

Mở và thiết lập ứng dụng mẫu

Dự án geospatial_java đi kèm với SDK ARCore dành cho Android mô tả mã gọi API Không gian địa lý.

 1. Trong Android Studio, trên trình đơn File (Tệp), hãy nhấp vào Open (Mở).

 2. Chuyển đến thư mục dự án cho arcore-android-sdk.

 3. Mở thư mục samples, chọn thư mục geospatial_java rồi nhấp vào Open (Mở).

Thiết lập một dự án trên Google Cloud

Để sử dụng Hệ thống định vị trực quan (VPS), bạn cần liên kết ứng dụng của mình với một dự án trên Google Cloud đã bật API ARCore. Hãy xem bài viết Sử dụng API ARCore trên Google Cloud để thiết lập tính năng uỷ quyền. Bạn có thể chọn uỷ quyền không dùng khoá hoặc Khoá API.

Chạy ứng dụng mẫu

Trong Android Studio, hãy chạy ứng dụng mẫu.

Bạn sẽ thấy chế độ xem camera, cùng với thông tin gỡ lỗi mô tả tư thế Không gian địa lý hiện tại của thiết bị. Khi bạn quét môi trường xung quanh, hãy lưu ý rằng giá trị độ tin cậy về độ chính xác của vị trí có thể thay đổi khi bạn di chuyển, nếu bạn đang ở khu vực được bản địa hoá VPS hỗ trợ.

Khi ARCore chắc chắn về vị trí và hướng của thiết bị, bạn có thể đặt một Neo tại vị trí hiện tại bằng cách sử dụng tư thế Không gian địa lý.

Độ chính xác của vị trí có thể quá thấp nếu không có thông tin VPS. Ứng dụng phải kết nối với Internet và VPS phải xác định vị trí. Để có kết quả tốt nhất, hãy chạy ứng dụng mẫu bên ngoài (không phải trong nhà) vào ban ngày.

Ngoài ra, nếu đang ở một khu vực không hỗ trợ VPS hoặc nếu tín hiệu GPS không có đủ, thì bạn có thể phải điều chỉnh ngưỡng tin cậy trong ứng dụng để đặt điểm neo.

Cách điều chỉnh ngưỡng:

 1. Trong Android Studio, hãy mở GeospatialActivity và duyệt qua phần sau:

  // The thresholds that are required for horizontal and heading accuracies before entering into the
  // LOCALIZED state. Once the accuracies are equal or less than these values, the app will
  // allow the user to place anchors.
  private static final double LOCALIZING_HORIZONTAL_ACCURACY_THRESHOLD_METERS = 10;
  private static final double LOCALIZING_HEADING_ACCURACY_THRESHOLD_DEGREES = 15;
  
 2. Bạn có thể điều chỉnh các giá trị này nếu cần. Giá trị càng cao thì độ chính xác càng thấp.

  Việc giảm độ chính xác cho phép ứng dụng có vĩ độ lớn hơn trong việc đặt neo. Xem bài viết Điều chỉnh để đảm bảo độ chính xác về tư thế để biết thêm thông tin.

Các bước tiếp theo