Bắt đầu sử dụng ARCore

Hướng dẫn dành riêng cho nền tảng

Để bắt đầu sử dụng ARCore trong ứng dụng, hãy làm theo các hướng dẫn dành riêng cho nền tảng nêu trên cho nền tảng của bạn. Sau khi thiết lập môi trường và xác nhận rằng bạn có thể chạy ứng dụng mẫu, bạn cần bật ARCore dưới dạng AR bắt buộc hoặc AR không bắt buộc và định cấu hình một phiên ARCore cho ứng dụng của mình. Sau đó, bạn có thể khám phá các tính năng ARCore như Vị trí tức thì, Hình ảnh tăng cườngCloud Anchors.

Để biết thêm thông tin tổng quan về công nghệ Thực tế tăng cường và phát triển ứng dụng thực tế tăng cường, hãy xem Khái niệm cơ bản và các bài viết khác trong phần Những điều cơ bản về công nghệ thực tế tăng cường.