SDK ARCore cho Unreal Engine

Unreal Engine hỗ trợ phát triển các ứng dụng thực tế tăng cường thông qua trình bổ trợ ARCore của Google.

Hãy xem Tài liệu về Unreal Engine chính thức để biết thông tin đầy đủ.