Định cấu hình phiên ARCore trong Android

Định cấu hình phiên ARCore để xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR, chẳng hạn như theo dõi chuyển động, tìm hiểu môi trường và ước tính ánh sáng, đều diễn ra bên trong một phiên ARCore. Session là điểm truy cập chính vào API ARCore. Thư viện này quản lý trạng thái hệ thống AR và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên. Quan trọng nhất là việc này cho phép ứng dụng nhận các khung cho phép truy cập vào hình ảnh máy ảnh và tư thế thiết bị.

Phiên hoạt động này có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Xác minh rằng ARCore đã được cài đặt và cập nhật

Trước khi tạo Session, hãy xác minh rằng bạn đã cài đặt và cập nhật ARCore. Nếu bạn không cài đặt ARCore, thì không thể tạo phiên và mọi quá trình cài đặt hoặc nâng cấp ARCore tiếp theo đều yêu cầu khởi động lại ứng dụng.

Java

// Verify that ARCore is installed and using the current version.
private boolean isARCoreSupportedAndUpToDate() {
 ArCoreApk.Availability availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this);
 switch (availability) {
  case SUPPORTED_INSTALLED:
   return true;

  case SUPPORTED_APK_TOO_OLD:
  case SUPPORTED_NOT_INSTALLED:
   try {
    // Request ARCore installation or update if needed.
    ArCoreApk.InstallStatus installStatus = ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, true);
    switch (installStatus) {
     case INSTALL_REQUESTED:
      Log.i(TAG, "ARCore installation requested.");
      return false;
     case INSTALLED:
      return true;
    }
   } catch (UnavailableException e) {
    Log.e(TAG, "ARCore not installed", e);
   }
   return false;

  case UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE:
   // This device is not supported for AR.
   return false;

  case UNKNOWN_CHECKING:
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms to determine the query result.
  case UNKNOWN_ERROR:
  case UNKNOWN_TIMED_OUT:
   // There was an error checking for AR availability. This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
 }
}

Kotlin

// Verify that ARCore is installed and using the current version.
fun isARCoreSupportedAndUpToDate(): Boolean {
 return when (ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this)) {
  Availability.SUPPORTED_INSTALLED -> true
  Availability.SUPPORTED_APK_TOO_OLD, Availability.SUPPORTED_NOT_INSTALLED -> {
   try {
    // Request ARCore installation or update if needed.
    when (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, true)) {
     InstallStatus.INSTALL_REQUESTED -> {
      Log.i(TAG, "ARCore installation requested.")
      false
     }
     InstallStatus.INSTALLED -> true
    }
   } catch (e: UnavailableException) {
    Log.e(TAG, "ARCore not installed", e)
    false
   }
  }

  Availability.UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE ->
   // This device is not supported for AR.
   false

  Availability.UNKNOWN_CHECKING -> {
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms to determine the query result.
  }
  Availability.UNKNOWN_ERROR, Availability.UNKNOWN_TIMED_OUT -> {
   // There was an error checking for AR availability. This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
  }
 }
}

Tạo phiên

Tạo và định cấu hình một phiên trong ARCore.

Java

public void createSession() {
 // Create a new ARCore session.
 session = new Session(this);

 // Create a session config.
 Config config = new Config(session);

 // Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
 // support for Augmented Faces.

 // Configure the session.
 session.configure(config);
}

Kotlin

fun createSession() {
 // Create a new ARCore session.
 session = Session(this)

 // Create a session config.
 val config = Config(session)

 // Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
 // support for Augmented Faces.

 // Configure the session.
 session.configure(config)
}

Đóng một phiên

Session sở hữu một lượng đáng kể bộ nhớ vùng nhớ khối xếp gốc. Việc không thể đóng phiên một cách rõ ràng có thể khiến ứng dụng của bạn hết bộ nhớ gốc và gặp sự cố. Khi phiên thực tế tăng cường không còn cần thiết nữa, hãy gọi close() để giải phóng tài nguyên. Nếu ứng dụng của bạn chứa một hoạt động có hỗ trợ AR, hãy gọi close() qua phương thức onDestroy() của hoạt động đó.

Java

// Release native heap memory used by an ARCore session.
session.close();

Kotlin

// Release native heap memory used by an ARCore session.
session.close()

Các bước tiếp theo