Định cấu hình phiên ARCore trong Android

Hãy định cấu hình một phiên ARCore để tạo các trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR (chẳng hạn như theo dõi chuyển động, nhận biết về môi trường và ước tính ánh sáng) đều diễn ra trong phiên ARCore. Session là điểm bắt đầu chính cho API ARCore. Nền tảng này quản lý trạng thái hệ thống thực tế tăng cường và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên hoạt động. Điều quan trọng nhất là chế độ này cho phép ứng dụng nhận các khung hình có thể truy cập vào hình ảnh và tư thế trên thiết bị.

Phiên có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Xác minh rằng ARCore đã được cài đặt và cập nhật

Trước khi tạo Session, hãy xác minh rằng bạn đã cài đặt và cập nhật ARCore. Nếu Chưa cài đặt ARCore, bạn sẽ không thể tạo phiên và bất kỳ lần cài đặt hoặc nâng cấp nào sau đó của ARCore đều cần phải khởi động lại ứng dụng.

Java

// Verify that ARCore is installed and using the current version.
private boolean isARCoreSupportedAndUpToDate() {
 ArCoreApk.Availability availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this);
 switch (availability) {
  case SUPPORTED_INSTALLED:
   return true;

  case SUPPORTED_APK_TOO_OLD:
  case SUPPORTED_NOT_INSTALLED:
   try {
    // Request ARCore installation or update if needed.
    ArCoreApk.InstallStatus installStatus = ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, true);
    switch (installStatus) {
     case INSTALL_REQUESTED:
      Log.i(TAG, "ARCore installation requested.");
      return false;
     case INSTALLED:
      return true;
    }
   } catch (UnavailableException e) {
    Log.e(TAG, "ARCore not installed", e);
   }
   return false;

  case UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE:
   // This device is not supported for AR.
   return false;

  case UNKNOWN_CHECKING:
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms to determine the query result.
  case UNKNOWN_ERROR:
  case UNKNOWN_TIMED_OUT:
   // There was an error checking for AR availability. This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
 }
}

Kotlin

// Verify that ARCore is installed and using the current version.
fun isARCoreSupportedAndUpToDate(): Boolean {
 return when (ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this)) {
  Availability.SUPPORTED_INSTALLED -> true
  Availability.SUPPORTED_APK_TOO_OLD, Availability.SUPPORTED_NOT_INSTALLED -> {
   try {
    // Request ARCore installation or update if needed.
    when (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, true)) {
     InstallStatus.INSTALL_REQUESTED -> {
      Log.i(TAG, "ARCore installation requested.")
      false
     }
     InstallStatus.INSTALLED -> true
    }
   } catch (e: UnavailableException) {
    Log.e(TAG, "ARCore not installed", e)
    false
   }
  }

  Availability.UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE ->
   // This device is not supported for AR.
   false

  Availability.UNKNOWN_CHECKING -> {
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms to determine the query result.
  }
  Availability.UNKNOWN_ERROR, Availability.UNKNOWN_TIMED_OUT -> {
   // There was an error checking for AR availability. This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
  }
 }
}

Tạo phiên hoạt động

Tạo và định cấu hình một phiên trong ARCore.

Java

public void createSession() {
 // Create a new ARCore session.
 session = new Session(this);

 // Create a session config.
 Config config = new Config(session);

 // Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
 // support for Augmented Faces.

 // Configure the session.
 session.configure(config);
}

Kotlin

fun createSession() {
 // Create a new ARCore session.
 session = Session(this)

 // Create a session config.
 val config = Config(session)

 // Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
 // support for Augmented Faces.

 // Configure the session.
 session.configure(config)
}

Đóng phiên

Session sở hữu một lượng đáng kể bộ nhớ đệm gốc. Nếu không đóng rõ ràng phiên, ứng dụng của bạn có thể bị hết bộ nhớ gốc và gặp sự cố. Khi phiên AR không còn cần thiết, hãy gọi close() để phát hành tài nguyên. Nếu ứng dụng của bạn có một hoạt động hỗ trợ AR, hãy gọi close() từ phương thức onDestroy() của hoạt động.

Java

// Release native heap memory used by an ARCore session.
session.close();

Kotlin

// Release native heap memory used by an ARCore session.
session.close()

Các bước tiếp theo