Bật ARCore

Trang này mô tả cách bật chức năng ARCore trong các dự án Android Studio của bạn. Để làm điều này, bạn cần phải:

 1. Chọn giữa tính năng AR bắt buộc và AR (không bắt buộc) cho ứng dụng của bạn
 2. Thêm các mục nhập bắt buộc AR hoặc Tùy chọn thực tế tăng cường vào tệp kê khai của ứng dụng
 3. Thêm các phần phụ thuộc bản dựng vào dự án
 4. Kiểm tra thời gian chạy để đảm bảo rằng:
  • Thiết bị hỗ trợ ARCore,
  • Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được cài đặt trên đó.
  • Đã cấp quyền sử dụng máy ảnh.
 5. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn tuân thủ Các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng của ARCore

Chọn một trong các tính năng AR bắt buộc hoặc AR (không bắt buộc)

Bạn có thể định cấu hình một ứng dụng hỗ trợ các tính năng thực tế tăng cường theo hai cách: Bắt buộc thực tế tăng cườngKhông bắt buộc thực tế tăng cường.

Ứng dụng Bắt buộc AR không thể hoạt động nếu không có ARCore. Để có thể sử dụng được, một ứng dụng Thực tế tăng cường bắt buộc phải có Thiết bị hỗ trợ ARCore đã cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường.

Ứng dụng AR Không bắt buộc sử dụng ARCore để tăng cường một chức năng khác. Ứng dụng AR (không bắt buộc) có các tính năng thực tế tăng cường không bắt buộc và chỉ kích hoạt trên các thiết bị hỗ trợ ARCore đã cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường.

 • Bạn có thể cài đặt và chạy các ứng dụng AR không bắt buộc trên các thiết bị không hỗ trợ ARCore.

 • Khi người dùng cài đặt một ứng dụng AR không bắt buộc, Cửa hàng Google Play sẽ không tự động cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường bằng ứng dụng đó.

Cần có ARKhông bắt buộc AR
Mức sử dụng tính năng thực tế tăng cường Ứng dụng của bạn cần sử dụng ARCore để cung cấp chức năng cơ bản. ARCore tăng cường chức năng của ứng dụng. Ứng dụng của bạn có thể chạy mà không cần hỗ trợ ARCore.
Chế độ hiển thị của Cửa hàng Play Ứng dụng của bạn chỉ được liệt kê trong Cửa hàng Play trên các thiết bị hỗ trợ ARCore. Ứng dụng của bạn tuân theo các quy trình đăng thông tin thông thường.
Phương pháp cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường Cửa hàng Play cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường cùng với ứng dụng của bạn. Ứng dụng của bạn dùng ArCoreApk.requestInstall() để tải xuống và cài đặt ARCore.
Yêu cầu đối với Android minSdkVersion Android 7.0 (API cấp 24) Android 4.0 (API cấp 14)
Phải dùng ArCoreApk.checkAvailability() để kiểm tra trạng thái hỗ trợ và cài đặt của ARCore
Phải sử dụng ArCoreApk.requestInstall() để cài đặt Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Phát hành ứng dụng thực tế tăng cường trong cửa hàng Google Play.

Thêm mục nhập vào tệp kê khai của ứng dụng

Sửa đổi AndroidManifest.xml để bao gồm các mục sau:

Cần có AR

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- Limits app visibility in the Google Play Store to ARCore supported devices
   (https://developers.google.com/ar/devices). -->
<uses-feature android:name="android.hardware.camera.ar" />

<application …>
  …

  <!-- "AR Required" app, requires "Google Play Services for AR" (ARCore)
     to be installed, as the app does not include any non-AR features. -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="required" />
</application>

Không bắt buộc AR

<uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

<!-- If your app was previously AR Required, don't forget to remove the
   `<uses-feature android:name="android.hardware.camera.ar" />` entry, as
   this would limit app visibility in the Google Play Store to only
   ARCore supported devices. -->

<application …>
  …

  <!-- "AR Optional" app, contains non-AR features that can be used when
     "Google Play Services for AR" (ARCore) is not available. -->
  <meta-data android:name="com.google.ar.core" android:value="optional" />
</application>

Sau đó, hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn có ít nhất minSdkVersion bắt buộc trong ứng dụng\39 build.gradle của bạn:

Cần có AR

android {
  defaultConfig {
    …
    minSdkVersion 24
  }
}

Không bắt buộc AR

android {
  defaultConfig {
    …
    minSdkVersion 14
  }
}

Thêm phần phụ thuộc của bản dựng

Để thêm ARCore vào dự án Android Studio của bạn, hãy thực hiện các bước sau:

 • Đảm bảo tệp build.gradle dự án của bạn có chứa kho lưu trữ Maven của Google:

  allprojects {
    repositories {
      google()
      …
    }
  }
  
 • Thêm thư viện ARCore mới nhất làm phần phụ thuộc trong tệp ứng dụng\39;s build.gradle của bạn:

  dependencies {
    …
    implementation 'com.google.ar:core:1.32.0'
  }
  

Thực hiện kiểm tra thời gian chạy

Kiểm tra xem ARCore có được hỗ trợ hay không

Cả ứng dụng Bắt buộc thực tế tăng cườngKhông bắt buộc thực tế tăng cường đều phải sử dụng ArCoreApk.checkAvailability() để xác định xem thiết bị hiện tại có hỗ trợ ARCore hay không. Trên các thiết bị không hỗ trợ ARCore, các ứng dụng nên tắt chức năng liên quan đến AR và ẩn các phần tử giao diện người dùng được liên kết.

Java

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);

 // Enable AR-related functionality on ARCore supported devices only.
 maybeEnableArButton();
 …
}

void maybeEnableArButton() {
 ArCoreApk.Availability availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this);
 if (availability.isTransient()) {
  // Continue to query availability at 5Hz while compatibility is checked in the background.
  new Handler().postDelayed(new Runnable() {
   @Override
   public void run() {
    maybeEnableArButton();
   }
  }, 200);
 }
 if (availability.isSupported()) {
  mArButton.setVisibility(View.VISIBLE);
  mArButton.setEnabled(true);
 } else { // The device is unsupported or unknown.
  mArButton.setVisibility(View.INVISIBLE);
  mArButton.setEnabled(false);
 }
}

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
 super.onCreate(savedInstanceState)

 // Enable AR-related functionality on ARCore supported devices only.
 maybeEnableArButton()
 …
}

fun maybeEnableArButton() {
 val availability = ArCoreApk.getInstance().checkAvailability(this)
 if (availability.isTransient) {
  // Continue to query availability at 5Hz while compatibility is checked in the background.
  Handler().postDelayed({
   maybeEnableArButton()
  }, 200)
 }
 if (availability.isSupported) {
  mArButton.visibility = View.VISIBLE
  mArButton.isEnabled = true
 } else { // The device is unsupported or unknown.
  mArButton.visibility = View.INVISIBLE
  mArButton.isEnabled = false
 }
}

Mặc dù Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường được cài đặt cùng với ứng dụng Yêu cầu thực tế tăng cường, nhưng người dùng có thiết bị không được hỗ trợ có thể cài đặt ứng dụng này từ một nguồn bên ngoài. Việc sử dụng checkAvailability() để kiểm tra hỗ trợ ARCore đảm bảo một trải nghiệm nhất quán.

checkAvailability() có thể cần truy vấn các tài nguyên mạng để xác định xem thiết bị có hỗ trợ ARCore hay không. Trong thời gian này, biến sẽ trả về UNKNOWN_CHECKING. Để giảm độ trễ và khả năng thu thập dữ liệu, ứng dụng nên gọi checkAvailability() một lần sớm trong vòng đời để bắt đầu truy vấn, bỏ qua giá trị được trả về. Bằng cách này, kết quả đã lưu vào bộ nhớ đệm sẽ có sẵn ngay khi hệ thống gọi maybeEnableArButton().

Yêu cầu quyền sử dụng máy ảnh

Cả ứng dụng Không bắt buộc thực tế tăng cườngBắt buộc thực tế tăng cường đều phải đảm bảo rằng bạn đã cấp quyền sử dụng máy ảnh trước khi tạo Phiên hoạt động thực tế tăng cường. Mẫu Hello_ar_java bao gồm lớp CameraPermissionHelper có thể được sao chép vào dự án của bạn và được gọi từ phương thức onResume() của hoạt động AR:

Java

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // ARCore requires camera permission to operate.
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  CameraPermissionHelper.requestCameraPermission(this);
  return;
 }

 …
}

Kotlin

override fun onResume() {
 super.onResume()

 // ARCore requires camera permission to operate.
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  CameraPermissionHelper.requestCameraPermission(this)
  return
 }

 …
}

Hoạt động thực tế tăng cường của bạn cũng phải triển khai onRequestPermissionsResult(), như trong HelloArActivity:

Java

@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, String[] permissions, int[] results) {
 super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, results);
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  Toast.makeText(this, "Camera permission is needed to run this application", Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  if (!CameraPermissionHelper.shouldShowRequestPermissionRationale(this)) {
   // Permission denied with checking "Do not ask again".
   CameraPermissionHelper.launchPermissionSettings(this);
  }
  finish();
 }
}

Kotlin

override fun onRequestPermissionsResult(
 requestCode: Int,
 permissions: Array<String>,
 results: IntArray
) {
 super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, results)
 if (!CameraPermissionHelper.hasCameraPermission(this)) {
  Toast.makeText(this, "Camera permission is needed to run this application", Toast.LENGTH_LONG)
   .show()
  if (!CameraPermissionHelper.shouldShowRequestPermissionRationale(this)) {
   // Permission denied with checking "Do not ask again".
   CameraPermissionHelper.launchPermissionSettings(this)
  }
  finish()
 }
}

Kiểm tra xem Dịch vụ Google Play cho Thực tế tăng cường có được cài đặt hay không

Để kiểm tra xem phiên bản Dịch vụ Google Play tương thích với AR có được cài đặt (vẫn) hay không và để đảm bảo rằng tất cả dữ liệu cấu hình thiết bị ARCore bắt buộc đã được tải xuống, cả ứng dụng bắt buộc AR và AR (không bắt buộc) đều phải gọi ArCoreApk.requestInstall() trước khi tạo phiên ARCore. Thao tác này sẽ nhắc người dùng cài đặt hoặc cập nhật ARCore nếu cần và đảm bảo rằng dữ liệu hồ sơ thiết bị ARCore bắt buộc đã được tải xuống.

Java

// requestInstall(Activity, true) will trigger installation of
// Google Play Services for AR if necessary.
private boolean mUserRequestedInstall = true;

@Override
protected void onResume() {
 super.onResume();

 // Check camera permission.
 …

 // Ensure that Google Play Services for AR and ARCore device profile data are
 // installed and up to date.
 try {
  if (mSession == null) {
   switch (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, mUserRequestedInstall)) {
    case INSTALLED:
     // Success: Safe to create the AR session.
     mSession = new Session(this);
     break;
    case INSTALL_REQUESTED:
     // When this method returns `INSTALL_REQUESTED`:
     // 1. ARCore pauses this activity.
     // 2. ARCore prompts the user to install or update Google Play
     //  Services for AR (market://details?id=com.google.ar.core).
     // 3. ARCore downloads the latest device profile data.
     // 4. ARCore resumes this activity. The next invocation of
     //  requestInstall() will either return `INSTALLED` or throw an
     //  exception if the installation or update did not succeed.
     mUserRequestedInstall = false;
     return;
   }
  }
 } catch (UnavailableUserDeclinedInstallationException e) {
  // Display an appropriate message to the user and return gracefully.
  Toast.makeText(this, "TODO: handle exception " + e, Toast.LENGTH_LONG)
    .show();
  return;
 } catch (…) {
  …
  return; // mSession remains null, since session creation has failed.
 }
 …
}

Kotlin

// requestInstall(Activity, true) will triggers installation of
// Google Play Services for AR if necessary.
var mUserRequestedInstall = true

override fun onResume() {
 super.onResume()

 // Check camera permission.
 …

 // Ensure that Google Play Services for AR and ARCore device profile data are
 // installed and up to date.
 try {
  if (mSession == null) {
   when (ArCoreApk.getInstance().requestInstall(this, mUserRequestedInstall)) {
    ArCoreApk.InstallStatus.INSTALLED -> {
     // Success: Safe to create the AR session.
     mSession = Session(this)
    }
    ArCoreApk.InstallStatus.INSTALL_REQUESTED -> {
     // When this method returns `INSTALL_REQUESTED`:
     // 1. ARCore pauses this activity.
     // 2. ARCore prompts the user to install or update Google Play
     //  Services for AR (market://details?id=com.google.ar.core).
     // 3. ARCore downloads the latest device profile data.
     // 4. ARCore resumes this activity. The next invocation of
     //  requestInstall() will either return `INSTALLED` or throw an
     //  exception if the installation or update did not succeed.
     mUserRequestedInstall = false
     return
    }
   }
  }
 } catch (e: UnavailableUserDeclinedInstallationException) {
  // Display an appropriate message to the user and return gracefully.
  Toast.makeText(this, "TODO: handle exception " + e, Toast.LENGTH_LONG)
    .show()
  return
 } catch (…) {
  …
  return // mSession remains null, since session creation has failed.
 }
 …
}

Tuân thủ các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng

Đảm bảo ứng dụng của bạn tuân thủ Các yêu cầu về quyền riêng tư của người dùng của ARCore.

Các bước tiếp theo