Phân tích các tiện ích ARCore

Google thu thập và xử lý dữ liệu từ quá trình bạn sử dụng Tiện ích ARCore cho AR Foundation theo Chính sách quyền riêng tư của GoogleĐiều khoản dịch vụ API của Google. Ví dụ: dữ liệu này có thể bao gồm các phiên bản của Unity và gói Tiện ích ARCore.

Chọn không tham gia phân tích Tiện ích ARCore

Bạn có thể thay đổi lựa chọn ưu tiên để chọn không thu thập nội dung của bộ sưu tập này bất cứ lúc nào. Chế độ cài đặt này áp dụng cho tất cả dự án có bật Tiện ích ARCore trên máy tính và được lưu trữ trong Unity EditorPrefs.

Để chọn không tham gia phân tích Tiện ích ARCore:

  1. Chọn Edit > Preferences (Windows) hoặc Unity > Preferences (macOS).

  2. Trong phần ARCore của Google, hãy bỏ chọn Enable Google ARCore Extensions Analytics.