Định cấu hình phiên ARCore bằng Tiện ích ARCore cho Unity

Định cấu hình phiên ARCore để xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR, chẳng hạn như theo dõi chuyển động, tìm hiểu môi trường và ước tính ánh sáng, đều diễn ra bên trong một phiên ARCore. ARSession là điểm truy cập chính vào API ARCore. Thư viện này quản lý trạng thái hệ thống AR và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên. Quan trọng nhất là việc này cho phép ứng dụng nhận các khung cho phép truy cập vào hình ảnh máy ảnh và tư thế thiết bị.

Phiên hoạt động này có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Thiết lập AR Foundation và các tiện ích ARCore

Bạn phải thiết lập AR Foundation thì mới có thể sử dụng các Tiện ích ARCore. Vui lòng xem tài liệu hướng dẫn cách thiết lập cảnh AR để biết cách thiết lập cảnh này.

Bạn phải thiết lập các Tiện ích ARCore trước khi có thể định cấu hình một phiên ARCore. Hãy xem tài liệu thiết lập Tiện ích ARCore nếu bạn chưa thực hiện.

Định cấu hình các tính năng tiện ích trong ARCoreExtensionsConfig

Tạo cấu hình phiên mới trong ARCore.

  1. Trong Unity, hãy tạo một cấu hình phiên mới bằng cách chuyển đến Assets > Create > XR > ARCore Extensions Config.

    Cấu hình mặc định sẽ có dạng như sau:

  2. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn đối tượng ARCore Extensions.

  3. Trong trường ARCore Extensions Config của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu rồi kết nối với tài sản ARCoreExtensionsConfig.

Quản lý phiên thực tế tăng cường

Trong AR Foundation, phiên bản 2.1 và 3.1, việc huỷ bỏ đối tượng trò chơi ARSession sẽ huỷ bỏ phiên ARCore cơ bản.

Kể từ AR Foundation 4.0, bạn phải sử dụng các hàm LoaderUtility để huỷ và tạo các hệ thống con. Xem Hướng dẫn di chuyển từ 3.x sang 4.x của AR Foundation.

Các bước tiếp theo