Định cấu hình phiên ARCore bằng Phần mở rộng ARCore cho Unity

Hãy định cấu hình một phiên ARCore để tạo các trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR (chẳng hạn như theo dõi chuyển động, nhận biết về môi trường và ước tính ánh sáng) đều diễn ra trong phiên ARCore. ARSession là điểm bắt đầu chính cho API ARCore. Nền tảng này quản lý trạng thái hệ thống thực tế tăng cường và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên hoạt động. Điều quan trọng nhất là chế độ này cho phép ứng dụng nhận các khung hình có thể truy cập vào hình ảnh và tư thế trên thiết bị.

Phiên có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Thiết lập tiện ích AR Foundation và ARCore

Bạn phải thiết lập AR Foundation trước khi có thể sử dụng Tiện ích ARCore. Hãy xem tài liệu về cách thiết lập AR Foundation để biết hướng dẫn về cách thiết lập cảnh AR.

Bạn phải thiết lập tiện ích ARCore trước khi có thể định cấu hình phiên ARCore. Hãy xem tài liệu hướng dẫn về cách thiết lập Phần mở rộng ARCore nếu bạn chưa thực hiện.

Định cấu hình các tính năng tiện ích trong ARCoreExtensionConfig

Tạo một cấu hình phiên mới trong ARCore.

  1. Trong Unity, hãy tạo một cấu hình phiên mới bằng cách chuyển đến Assets > Create > XR > ARCore Extensions Config.

    Cấu hình mặc định trông như sau:

  2. Trong ngăn Hierarchy, hãy chọn đối tượng ARCore Extensions.

  3. Trong trường ARCore Extensions Config của ngăn Inspector, hãy nhấp vào nút mục tiêu và kết nối với tài sản ARCoreExtensionsConfig.

Quản lý phiên AR

Trong AR Foundation 2.1 và 3.1 để hủy bỏ đối tượng trò chơi ARSession sẽ hủy bỏ phiên ARCore cơ bản.

Bắt đầu từ AR Foundation 4.0, bạn phải sử dụng các hàm LoaderUtility để hủy bỏ và tạo các hệ thống con. Xem AR Foundation hướng dẫn di chuyển 3.x sang 4.x.

Các bước tiếp theo