Định cấu hình phiên ARCore trong Android NDK

Hãy định cấu hình một phiên ARCore để tạo các trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR (chẳng hạn như theo dõi chuyển động, nhận biết về môi trường và ước tính ánh sáng) đều diễn ra trong phiên ARCore. ArSession là điểm bắt đầu chính cho API ARCore. Nền tảng này quản lý trạng thái hệ thống thực tế tăng cường và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên hoạt động. Điều quan trọng nhất là chế độ này cho phép ứng dụng nhận các khung hình có thể truy cập vào hình ảnh và tư thế trên thiết bị.

Phiên có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Xác minh rằng ARCore đã được cài đặt và cập nhật

Trước khi tạo ArSession, hãy xác minh rằng bạn đã cài đặt ARCore và phiên bản mới nhất. Nếu bạn chưa cài đặt ARCore, thì quá trình tạo phiên không thành công và bất kỳ hoạt động cài đặt hoặc nâng cấp nào sau đó của ARCore đều yêu cầu khởi động lại ứng dụng.

/*
 * Check if ARCore is currently usable, i.e. whether ARCore is supported and
 * up to date.
 */
int32_t is_arcore_supported_and_up_to_date(void* env, void* context) {
 ArAvailability availability;
 ArCoreApk_checkAvailability(env, context, &availability);
 switch (availability) {
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_INSTALLED:
   return true;
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_APK_TOO_OLD:
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_NOT_INSTALLED: {
   ArInstallStatus install_status;
   // ArCoreApk_requestInstall is processed asynchronously.
   CHECK(ArCoreApk_requestInstall(env, context, true, &install_status) ==
      AR_SUCCESS);
   return false;
  }
  case AR_AVAILABILITY_UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE:
   // This device is not supported for AR.
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_CHECKING:
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms
   // to determine the query result.
   handle_check_later();
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_ERROR:
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_TIMED_OUT:
   // There was an error checking for AR availability.
   // This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
   handle_unknown_error();
   return false;

  default: // All enum cases have been handled.
   return false;
 }
}

Tạo phiên hoạt động

Tạo và định cấu hình một phiên trong ARCore.

// Create a new ARCore session.
ArSession* ar_session = NULL;
CHECK(ArSession_create(env, context, &ar_session) == AR_SUCCESS);

// Create a session config.
ArConfig* ar_config = NULL;
ArConfig_create(ar_session, &ar_config);

// Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
// support for Augmented Faces.

// Configure the session.
CHECK(ArSession_configure(ar_session, ar_config) == AR_SUCCESS);

Đóng phiên

ArSession sở hữu một lượng đáng kể bộ nhớ đệm gốc. Nếu không đóng rõ ràng phiên có thể khiến ứng dụng của bạn hết bộ nhớ gốc và sự cố. Khi phiên AR không còn cần thiết, hãy gọi ArSession_destroy() để phát hành tài nguyên.

// Release memory used by the AR session.
ArSession_destroy(session);

Các bước tiếp theo