Định cấu hình phiên ARCore trong Android NDK

Định cấu hình phiên ARCore để xây dựng trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR, chẳng hạn như theo dõi chuyển động, tìm hiểu môi trường và ước tính ánh sáng, đều diễn ra bên trong một phiên ARCore. ArSession là điểm truy cập chính vào API ARCore. Thư viện này quản lý trạng thái hệ thống AR và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên. Quan trọng nhất là việc này cho phép ứng dụng nhận các khung cho phép truy cập vào hình ảnh máy ảnh và tư thế thiết bị.

Phiên hoạt động này có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Xác minh rằng ARCore đã được cài đặt và cập nhật

Trước khi tạo ArSession, hãy xác minh rằng ARCore đã được cài đặt và cập nhật. Nếu chưa cài đặt ARCore, thì bạn sẽ không thể tạo phiên và mọi quá trình cài đặt hoặc nâng cấp ARCore tiếp theo sẽ yêu cầu khởi động lại ứng dụng.

/*
 * Check if ARCore is currently usable, i.e. whether ARCore is supported and
 * up to date.
 */
int32_t is_arcore_supported_and_up_to_date(void* env, void* context) {
 ArAvailability availability;
 ArCoreApk_checkAvailability(env, context, &availability);
 switch (availability) {
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_INSTALLED:
   return true;
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_APK_TOO_OLD:
  case AR_AVAILABILITY_SUPPORTED_NOT_INSTALLED: {
   ArInstallStatus install_status;
   // ArCoreApk_requestInstall is processed asynchronously.
   CHECK(ArCoreApk_requestInstall(env, context, true, &install_status) ==
      AR_SUCCESS);
   return false;
  }
  case AR_AVAILABILITY_UNSUPPORTED_DEVICE_NOT_CAPABLE:
   // This device is not supported for AR.
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_CHECKING:
   // ARCore is checking the availability with a remote query.
   // This function should be called again after waiting 200 ms
   // to determine the query result.
   handle_check_later();
   return false;
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_ERROR:
  case AR_AVAILABILITY_UNKNOWN_TIMED_OUT:
   // There was an error checking for AR availability.
   // This may be due to the device being offline.
   // Handle the error appropriately.
   handle_unknown_error();
   return false;

  default: // All enum cases have been handled.
   return false;
 }
}

Tạo phiên

Tạo và định cấu hình một phiên trong ARCore.

// Create a new ARCore session.
ArSession* ar_session = NULL;
CHECK(ArSession_create(env, context, &ar_session) == AR_SUCCESS);

// Create a session config.
ArConfig* ar_config = NULL;
ArConfig_create(ar_session, &ar_config);

// Do feature-specific operations here, such as enabling depth or turning on
// support for Augmented Faces.

// Configure the session.
CHECK(ArSession_configure(ar_session, ar_config) == AR_SUCCESS);

Đóng một phiên

ArSession sở hữu một lượng đáng kể bộ nhớ vùng nhớ khối xếp gốc. Việc không đóng phiên một cách rõ ràng có thể khiến ứng dụng của bạn hết bộ nhớ gốc và gặp sự cố. Khi không cần phiên thực tế tăng cường (AR), hãy gọi ArSession_destroy() để giải phóng tài nguyên.

// Release memory used by the AR session.
ArSession_destroy(session);

Các bước tiếp theo