Định cấu hình phiên ARCore trong iOS

Hãy định cấu hình một phiên ARCore để tạo các trải nghiệm thực tế tăng cường cho ứng dụng của bạn.

Phiên là gì?

Tất cả các quy trình AR (chẳng hạn như theo dõi chuyển động, nhận biết về môi trường và ước tính ánh sáng) đều diễn ra trong phiên ARCore. GARSession là điểm bắt đầu chính cho API ARCore. Nền tảng này quản lý trạng thái hệ thống thực tế tăng cường và xử lý vòng đời của phiên, cho phép ứng dụng tạo, định cấu hình, bắt đầu hoặc dừng một phiên hoạt động. Điều quan trọng nhất là chế độ này cho phép ứng dụng nhận các khung hình có thể truy cập vào hình ảnh và tư thế trên thiết bị.

Phiên có thể được dùng để định cấu hình các tính năng sau:

Định cấu hình một phiên

Để sử dụng API Cloud Anchors hoặc API Geospatial, bạn phải tạo một GARSessionConfiguration bằng thuộc tính cloudAnchorMode hoặc geospatialMode:

Tạo một phiên hoạt động trong iOS

Các bước tiếp theo