Sử dụng API ARCore trên Google Cloud

Chọn nền tảng:

Các tính năng ARCore như API Không gian địa lýCloud Anchors sử dụng API ARCore được lưu trữ trên Google Cloud. Khi sử dụng các tính năng này, ứng dụng của bạn sẽ dùng thông tin xác thực để truy cập vào dịch vụ API ARCore.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh này mô tả cách thiết lập ứng dụng của bạn để ứng dụng có thể giao tiếp với dịch vụ API ARCore được lưu trữ trên Google Cloud.

Tạo một dự án mới trên Google Cloud hoặc sử dụng dự án hiện có

Nếu bạn đã có một dự án, hãy chọn dự án đó.

Chuyển đến bộ chọn dự án

Nếu bạn chưa có dự án nào trên Google Cloud, hãy tạo một dự án.

Tạo dự án mới

Bật API ARCore

Để sử dụng API ARCore, bạn phải bật API này trong dự án.

Bật API ARCore

Thiết lập phương thức uỷ quyền

Ứng dụng Android có thể giao tiếp với API ARCore bằng cách sử dụng hai phương thức uỷ quyền khác nhau: Uỷ quyền không khoá (OAuth 2.0) là phương thức được đề xuất và Uỷ quyền khoá API:

 • Tính năng uỷ quyền không khoá sử dụng kết hợp tên gói của ứng dụng và vân tay số của khoá ký để cấp quyền cho ứng dụng của bạn.
 • Khoá API là một chuỗi xác định một dự án trên Google Cloud. Các khoá API thường không được coi là an toàn vì ứng dụng thường có thể truy cập vào các khoá này. Hãy cân nhắc việc sử dụng tính năng uỷ quyền không cần khoá để giao tiếp với API ARCore.

Không dùng chìa khoá

Để cho phép ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng tính năng Xác thực không cần khoá, hãy tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0.

Xác định vân tay số khoá ký

Mã ứng dụng khách OAuth 2.0 sử dụng vân tay số của khoá ký của ứng dụng để xác định ứng dụng của bạn.

Cách lấy vân tay số ký gỡ lỗi

Khi chạy hoặc gỡ lỗi dự án, bộ công cụ SDK Android sẽ tự động ký ứng dụng của bạn bằng một chứng chỉ gỡ lỗi đã tạo.

 • Trong Android Studio, hãy mở ngăn công cụ Gradle.
 • Chuyển đến project-name > Tasks > Android.
 • Chạy tác vụ signingReport.

 • Sao chép vân tay số SHA-1 cho biến thể gỡ lỗi.

Cách lấy vân tay số ký từ kho khoá

Nếu bạn có tệp kho khoá, hãy sử dụng tiện ích keytool để xác định vân tay số.

keytool -list -v -alias your-key-name -keystore path-to-production-keystore

Sau đó, tiện ích keytool sẽ in vân tay vào thiết bị đầu cuối. Ví dụ:

  Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Cách lấy khoá ký cho ứng dụng thông qua Tính năng ký ứng dụng của Play

Khi sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, Google sẽ quản lý khoá ký của ứng dụng và sử dụng khoá đó để ký các tệp APK của bạn. Khoá này sẽ được dùng cho vân tay ký.

 1. Trên trang Ký ứng dụng trong Google Play Console, hãy di chuyển đến phần Chứng chỉ khoá ký ứng dụng.
 2. Sử dụng vân tay số cho chứng chỉ SHA-1.

Tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0

Đối với mỗi khoá ký áp dụng ở các bước trước, hãy tạo một mã ứng dụng khách OAuth 2.0 trong thông tin xác thực của dự án trên Google Cloud.

 • Trong Google Cloud, hãy mở trang Thông tin xác thực.

  Thông tin xác thực

 • Nhấp vào Tạo thông tin xác thực, sau đó chọn Mã ứng dụng khách OAuth trong trình đơn.

 • Điền vào các trường bắt buộc như sau:

  • Loại ứng dụng: chọn Android.
  • Package name (Tên gói): sử dụng tên gói như đã khai báo trong AndroidManifest.xml.
  • Dấu vân tay chứng chỉ SHA-1: sử dụng vân tay số thu được trong các bước trước.
 • Nhấn vào Tạo.

Bao gồm các thư viện bắt buộc

 1. Đưa com.google.android.gms:play-services-auth:16+ vào các phần phụ thuộc của ứng dụng.
 2. Nếu bạn đang sử dụng tính năng rút gọn mã, hãy thêm tính năng này vào tệp build.gradle của ứng dụng:

  buildTypes {
   release {
    ...
    proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android-optimize.txt'), 'proguard-rules.pro'
   }
  }
  
 3. Thêm phần sau vào tệp proguard-rules.pro của ứng dụng:

  -keep class com.google.android.gms.common.** { *; }
  -keep class com.google.android.gms.location.** { *; }
  -keep class com.google.android.gms.auth.** { *; }
  -keep class com.google.android.gms.tasks.** { *; }
  

Ứng dụng của bạn hiện đã được định cấu hình để sử dụng tính năng Xác thực không cần khoá.

Khóa API

 1. Trong Google Cloud, hãy mở trang Thông tin xác thực.
  Thông tin xác thực
 2. Nhấp vào Tạo thông tin xác thực, sau đó chọn Khoá API trong trình đơn.
  Hộp thoại khoá API đã tạo hiển thị chuỗi cho khoá mới tạo.
 3. Trong Android Studio, hãy thêm khoá API mới vào dự án. Đưa khoá API vào phần tử <meta-data> trong phần tử <application> trong AndroidManifest.xml của ứng dụng:

  <meta-data
   android:name="com.google.android.ar.API_KEY"
   android:value="API_KEY"/>
  
 4. Xem tài liệu về các quy định hạn chế đối với khoá API để bảo mật khoá API.

Ứng dụng của bạn hiện đã được định cấu hình để sử dụng khoá API.

Các bước tiếp theo

Sau khi định cấu hình tính năng uỷ quyền, hãy xem các tính năng ARCore sau đây sử dụng nó: