Hướng dẫn dành cho nhà phát triển về không gian địa lý dành cho Android NDK (C)

Tìm hiểu cách sử dụng API Không gian địa lý trong ứng dụng của riêng bạn:

Ứng dụng mẫu và lớp học lập trình

Nếu bạn muốn chạy một ứng dụng mẫu minh hoạ chức năng được mô tả ở đây, hãy xem bài viết Bắt đầu nhanh về không gian địa lý ARCore cho Android dành cho Java. Ứng dụng mẫu trong Quickstart được viết bằng Java. Các mã mẫu trong tài liệu này dành cho cùng một chức năng được viết bằng C.

Yêu cầu phát triển

Nếu bạn mới phát triển bằng ARCore, hãy xem bài viết Bắt đầu để biết thông tin về các yêu cầu về phần mềm và phần cứng, các điều kiện tiên quyết cũng như các thông tin khác dành riêng cho những nền tảng bạn đang sử dụng.

Hãy đảm bảo rằng môi trường phát triển của bạn đáp ứng các yêu cầu của SDK ARCore, như mô tả trong phần Bắt đầu nhanh dành cho Java.