Hạn mức sử dụng API không gian địa lý

SDK ARCore giới hạn các yêu cầu API cho dịch vụ ARCore ở các giới hạn sau cho mỗi dự án sử dụng SDK ARCore:

  • 1.000 phiên hoạt động bắt đầu mỗi phút, hoặc
  • 100.000 yêu cầu mỗi phút

Yêu cầu API vượt quá các giới hạn này có thể dẫn đến

trong một lỗi AR_EARTH_STATE_ERROR_RESOURCE_EXHAUSTED và một yêu cầu chưa được thực hiện.