Đặt giá thầu theo thời gian thực

Hướng dẫn này cung cấp thông tin tổng quan về các khái niệm đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) cần thiết để viết ứng dụng đặt giá thầu có thể tham gia vào tính năng Đặt giá thầu theo thời gian thực của Authorized Buyers.

Thông tin cơ bản

Ứng dụng bên đặt giá thầu có thể giao tiếp với Authorized Buyers bằng một trong các giao thức RTB được hỗ trợ. Yêu cầu giá thầu được gửi đến một ứng dụng sẽ cung cấp ngữ cảnh về ít nhất một cơ hội quảng cáo để bên đặt giá thầu có thể xác định mẫu quảng cáo và số tiền giá thầu tối ưu (nếu có) cho từng lượt hiển thị. Bên đặt giá thầu có thể phản hồi bằng giá thầu phản hồi để đặt ít nhất một giá thầu và chỉ định mẫu quảng cáo cần đặt cho các cơ hội quảng cáo được gửi trong yêu cầu.

Sơ đồ cấu trúc

Sau đây là trường hợp tương tác có thể xảy ra giữa ứng dụng của bên đặt giá thầu và Authorized Buyers:

 1. Google gửi cho ứng dụng bên đặt giá thầu một yêu cầu giá thầu mô tả lượt hiển thị đang được đấu giá. Tài khoản của người đặt giá thầu được định cấu hình để sử dụng giao thức RTB PROTOCOL_ADX (sau đây gọi là "giao thức Google"), vì vậy, yêu cầu sẽ được chuyển đến dưới dạng BidRequest được chuyển đổi tuần tự như bạn thấy trong realtime-bidding.proto. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bạn diễn giải yêu cầu giá thầu, hãy xem phần Xử lý yêu cầu.
 2. Ứng dụng đặt giá thầu phân tích cú pháp yêu cầu và áp dụng logic đặt giá thầu để tạo BidResponse bao gồm giá thầu và mẫu quảng cáo cho cơ hội quảng cáo. Sau đó, ứng dụng sẽ chuyển đổi tuần tự mục phản hồi giá thầu và gửi cho Google. Để tìm hiểu cách ứng dụng của bạn sẽ tạo và trả về giá thầu phản hồi, hãy xem phần Tạo phản hồi.

 3. Hệ thống sẽ nhận được phản hồi giá thầu và giá thầu của phản hồi đó sẽ tham gia phiên đấu giá mở, trong đó phản hồi giành được lượt hiển thị vì đó là giá thầu cao nhất. Do đó, mẫu quảng cáo được chỉ định trong phản hồi sẽ được đặt.

Chọn một giao thức

Giao thức đặt giá thầu theo thời gian thực chỉ định các tín hiệu mà ứng dụng của bạn có thể dùng để đánh giá và đặt giá thầu cho từng lượt hiển thị được gửi trong yêu cầu, cũng như cách tạo một phản hồi. Có 2 cách để sửa đổi giao thức liên kết với ứng dụng của bên đặt giá thầu:

 • Hãy liên hệ với Nhà quản lý tài khoản hỗ trợ kỹ thuật của bạn để thay đổi thông tin này theo cách thủ công.
 • Bạn có thể dùng API REST của Authorized Buyers để thay đổi API này theo phương thức lập trình.

Giao thức được hỗ trợ

Authorized Buyers hiện hỗ trợ ba giao thức RTB:

OpenRTB (Protobuf)

Hoạt động triển khai đặc tả OpenRTB bằng Protobuf.

OpenRTB (JSON)

Hoạt động triển khai đặc tả OpenRTB bằng JSON.

Giao thức của Google
Giao thức này hiện không còn được dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng các giao thức OpenRTB Protobuf hoặc JSON.

Giới thiệu về Vùng đệm giao thức

Cả OpenRTB và giao thức RTB của Google không dùng nữa đều được triển khai Vùng đệm giao thức. Protobuf là một định dạng nguồn mở để trình bày và chuyển đổi tuần tự thông tin có cấu trúc.

Để sử dụng một trong hai giao thức, bạn phải cài đặt trình biên dịch giao thức và thời gian chạy Protobuf cho ngôn ngữ đã chọn. Sau đó, bạn có thể tải các tệp proto mà bạn dự định sử dụng và chạy trình biên dịch để tạo một thư viện có thể chuyển đổi tuần tự hoặc giải tuần tự các thông điệp được xác định trong proto, chẳng hạn như BidRequest hoặc BidResponse. Tài liệu tham khảo về Protobuf này minh hoạ cách thực hiện việc này đối với một số ngôn ngữ.

Các bản cập nhật giao thức

Các giao thức RTB sẽ được sửa đổi khi Google thêm các tính năng mới và ngừng sử dụng các tính năng khác. Các thay đổi sẽ được thông báo rõ ràng trước khi có hiệu lực, giúp bạn có đủ thời gian để xoá mọi phần phụ thuộc mà ứng dụng của bạn có thể có trên các trường đã lên lịch ngừng sử dụng. Để biết thêm thông tin về cách xử lý các trường không dùng nữa, hãy xem phần Điều chỉnh vì các trường giá thầu không được dùng nữa.

Các bước tiếp theo

Nội dung sau đây cung cấp thêm thông tin cụ thể về các khái niệm đặt giá thầu theo thời gian thực:

 • Xử lý yêu cầu: Cách phân tích cú pháp và diễn giải các tín hiệu có trong hầu hết các yêu cầu giá thầu.
 • Tạo nội dung phản hồi: Cách tạo nội dung phản hồi giá thầu và các trường thường được chỉ định trong nội dung phản hồi.
 • Hướng dẫn về OpenRTB: Tài liệu tham khảo về cách triển khai quy cách OpenRTB của Authorized Buyers, ngoài các tiện ích dành riêng cho Authorized Buyers. Thông tin chi tiết về các trường hợp đặc biệt và giới hạn cụ thể của việc triển khai này, đồng thời xác định các trường tương đương trong giao thức của Google.
 • Hướng dẫn về giao thức của Google (Không dùng nữa): Tài liệu tham khảo về giao thức của Google mô tả tất cả thông báo được xác định trong giao thức và thuộc tính của giao thức đó, cùng thông tin chi tiết về cách triển khai về mục đích sử dụng.
 • Yêu cầu khi phân phát quảng cáo của bên thứ ba: Xác định các chính sách mà bên đặt giá thầu phải tuân thủ để sử dụng nhiều định dạng quảng cáo, cũng như thông số kỹ thuật của các định dạng đó.
 • Nhắm mục tiêu trước: Cách định cấu hình ứng dụng bên đặt giá thầu để chỉ nhận lượt hiển thị phù hợp với tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn.
 • So khớp cookie: Thông tin tham khảo về Dịch vụ so khớp cookie và các dịch vụ liên quan khác dùng để tái tiếp thị.
 • Hạn chế về độ trễ và kết nối ngang hàng: Thông tin chi tiết về địa điểm giao dịch và cách giảm độ trễ, chẳng hạn như bằng kết nối ngang hàng.
 • Thử nghiệm và phát hành ứng dụng: Thông tin chi tiết về cách bắt đầu thử nghiệm ứng dụng của bên đặt giá thầu bằng lưu lượng truy cập do Google gửi trên quy mô lớn.