Wyszukiwanie plików i folderów

Interfejs Google Drive API obsługuje kilka sposobów wyszukiwania plików i folderów.

Możesz użyć metody files.list, aby zwrócić wszystkie pliki i foldery użytkownika Dysku lub niektóre z nich. Metoda files.list może też służyć do pobierania fileId wymaganej przez niektóre metody zasobów (np. files.get czy files.update).

Wyszukiwanie wszystkich plików i folderów na Moim dysku bieżącego użytkownika

Aby zwrócić wszystkie pliki i foldery, użyj metody files.list bez żadnych parametrów.

GET https://www.googleapis.com/drive/v3/files

Wyszukiwanie określonych plików lub folderów na Moim dysku bieżącego użytkownika

Aby wyszukać określony zestaw plików lub folderów, użyj pola ciągu zapytania q z metodą files.list, aby przefiltrować pliki do wyświetlenia przez połączenie co najmniej 1 wyszukiwanego hasła.

Ciąg zapytania składa się z tych 3 części:

query_term operator values

Gdzie:

 • query_term to wyszukiwane hasło lub pole wyszukiwania.

 • operator określa warunek wyszukiwanego hasła.

 • values to konkretne wartości, których chcesz używać do filtrowania wyników wyszukiwania.

Aby wyświetlić hasła i operatory zapytania, z których możesz korzystać w plikach i folderach filtrów, przeczytaj artykuł Wyszukiwane hasła i operatory.

Na przykład ten ciąg zapytania filtruje wyszukiwanie tak, aby zwracały tylko foldery, ustawiając typ MIME:

q: mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'

Więcej informacji o typach MIME znajdziesz w artykule Typy MIME obsługiwane przez Google Workspace i Dysk Google.

Przykłady ciągów zapytań

W tabeli poniżej znajdziesz przykłady niektórych podstawowych ciągów zapytań. Rzeczywisty kod różni się w zależności od biblioteki klienta używanej do wyszukiwania.

Aby zapytanie działało prawidłowo, musisz też zmieniać znaczenie znaków specjalnych w nazwach plików. Jeśli na przykład nazwa pliku zawiera zarówno apostrof ('), jak i znak ukośnika lewego ("\"), użyj ukośnika lewego, by zmienić znaczenie tych znaków: name contains 'quinn\'s paper\\essay'.

Czego dotyczy zapytanie Przykład
Pliki o nazwie „hello” name = 'hello'
Pliki o nazwie zawierającej słowa „Cześć” i „do widzenia” name contains 'hello' and name contains 'goodbye'
Pliki o nazwie, która nie zawiera słowa „Cześć” not name contains 'hello'
pliki zawierające tekst „ważne” oraz znajdujące się w koszu; fullText contains 'important' and trashed = true
Pliki zawierające słowo „Cześć” fullText contains 'hello'
Pliki bez słowa „Cześć” not fullText contains 'hello'
pliki zawierające wyrażenie „Witaj świecie”; fullText contains '"hello world"'
Pliki z zapytaniem zawierającym znak „” (np. „\authors”) fullText contains '\\authors'
Pliki będące folderami mimeType = 'application/vnd.google-apps.folder'
Pliki, które nie są folderami mimeType != 'application/vnd.google-apps.folder'
Pliki zmodyfikowane po określonej dacie (domyślna strefa czasowa to UTC) modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00'
pliki graficzne lub wideo zmodyfikowane po określonej dacie; modifiedTime > '2012-06-04T12:00:00' and (mimeType contains 'image/' or mimeType contains 'video/')
Pliki oznaczone gwiazdką starred = true
Pliki w kolekcji (np. identyfikator folderu w kolekcji parents). '1234567' in parents
Pliki w folderze danych aplikacji w kolekcji 'appDataFolder' in parents
Pliki, których właścicielem jest użytkownik „test@example.org” 'test@example.org' in owners
Pliki, w przypadku których użytkownik „test@example.org” ma uprawnienia do zapisu 'test@example.org' in writers
Pliki, w przypadku których członkowie grupy „grupa@example.org” mają uprawnienia do zapisu 'group@example.org' in writers
Pliki udostępnione upoważnionemu użytkownikowi z wyrazem „hello” w nazwie sharedWithMe and name contains 'hello'
Pliki z własną właściwością pliku widoczną dla wszystkich aplikacji properties has { key='mass' and value='1.3kg' }
Pliki z własnością pliku niestandardowego, prywatne dla aplikacji, która wysłała żądanie appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }
pliki, które nie zostały udostępnione nikomu ani w żadnej domenie (tylko prywatne albo udostępnione określonym użytkownikom lub grupom); visibility = 'limited'

Filtrowanie wyników wyszukiwania za pomocą biblioteki klienta

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak za pomocą biblioteki klienta filtrować wyniki wyszukiwania według nazw i identyfikatorów plików JPEG. W tym przykładzie użyto zapytania mimeType, aby zawęzić wyniki do plików typu image/jpeg. Ustawia też spaces na drive, aby dodatkowo zawęzić wyszukiwanie do miejsca na Dysku. Gdy nextPageToken zwraca wartość null, nie ma więcej wyników.

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/SearchFile.java
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.api.services.drive.model.FileList;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

/* Class to demonstrate use-case of search files. */
public class SearchFile {

 /**
  * Search for specific set of files.
  *
  * @return search result list.
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static List<File> searchFile() throws IOException {
      /*Load pre-authorized user credentials from the environment.
      TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
      guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);

  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();

  List<File> files = new ArrayList<File>();

  String pageToken = null;
  do {
   FileList result = service.files().list()
     .setQ("mimeType='image/jpeg'")
     .setSpaces("drive")
     .setFields("nextPageToken, items(id, title)")
     .setPageToken(pageToken)
     .execute();
   for (File file : result.getFiles()) {
    System.out.printf("Found file: %s (%s)\n",
      file.getName(), file.getId());
   }

   files.addAll(result.getFiles());

   pageToken = result.getNextPageToken();
  } while (pageToken != null);

  return files;
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/search_file.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def search_file():
 """Search file in drive location

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  files = []
  page_token = None
  while True:
   # pylint: disable=maybe-no-member
   response = (
     service.files()
     .list(
       q="mimeType='image/jpeg'",
       spaces="drive",
       fields="nextPageToken, files(id, name)",
       pageToken=page_token,
     )
     .execute()
   )
   for file in response.get("files", []):
    # Process change
    print(f'Found file: {file.get("name")}, {file.get("id")}')
   files.extend(response.get("files", []))
   page_token = response.get("nextPageToken", None)
   if page_token is None:
    break

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
  files = None

 return files


if __name__ == "__main__":
 search_file()

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/search_file.js
/**
 * Search file in drive location
 * @return{obj} data file
 * */
async function searchFile() {
 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app
 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const files = [];
 try {
  const res = await service.files.list({
   q: 'mimeType=\'image/jpeg\'',
   fields: 'nextPageToken, files(id, name)',
   spaces: 'drive',
  });
  Array.prototype.push.apply(files, res.files);
  res.data.files.forEach(function(file) {
   console.log('Found file:', file.name, file.id);
  });
  return res.data.files;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveSearchFiles.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
function searchFiles()
{
  try {
    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $files = array();
    $pageToken = null;
    do {
      $response = $driveService->files->listFiles(array(
        'q' => "mimeType='image/jpeg'",
        'spaces' => 'drive',
        'pageToken' => $pageToken,
        'fields' => 'nextPageToken, files(id, name)',
      ));
      foreach ($response->files as $file) {
        printf("Found file: %s (%s)\n", $file->name, $file->id);
      }
      array_push($files, $response->files);

      $pageToken = $response->pageToken;
    } while ($pageToken != null);
    return $files;
  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }
}

Wyszukiwanie plików za pomocą niestandardowej właściwości pliku

Aby wyszukać pliki z niestandardową właściwością pliku, użyj wyszukiwanego hasła properties lub appProperties z kluczem i wartością. Aby na przykład znaleźć właściwość pliku niestandardowego, która jest prywatna dla aplikacji wysyłającej żądanie, o nazwie additionalID i wartości 8e8aceg2af2ge72e78:

appProperties has { key='additionalID' and value='8e8aceg2af2ge72e78' }

Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie niestandardowych właściwości pliku.

Wyszukiwanie plików z określoną etykietą lub wartością pola

Aby wyszukać pliki z określonymi etykietami, użyj wyszukiwanego hasła labels z określonym identyfikatorem etykiety. Na przykład: 'labels/LABEL_ID' in labels. Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała wszystkie instancje plików, w których zastosowano etykietę.

Aby wyszukać pliki bez określonego identyfikatora etykiety: Not 'labels/LABEL_ID' in labels.

Możesz też wyszukiwać pliki na podstawie określonych wartości pól. Aby np. wyszukać pliki z wartością tekstową: labels/LABEL_ID.text_field_id ='TEXT'.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyszukiwanie plików z określoną etykietą lub wartością pola.

Przeszukaj korpusy

W przypadku wyszukiwań, które wywołują metodę files.list, domyślnie stosowana jest wartość corpora z wartości user. Aby wyszukać inne korpusy, takie jak pliki udostępnione domain, ustaw parametr corpora.

W jednym zapytaniu można przeszukiwać wiele korpusów, ale jeśli połączone korpusy będą zbyt duże, mogą zostać zwrócone niekompletne wyniki. Jeśli incompleteSearch ma w treści odpowiedzi wartość true, oznacza to, że nie zostały zwrócone żadne dokumenty. W takim przypadku doprecyzuj zapytanie, wybierając inny zbiór, np. user lub drive.