Luồng ứng dụng trên máy tính thông qua API REST

Trong tập này, chúng ta sẽ giải mã OAuth với API Google Ads và minh họa cách bạn có thể hoàn tất toàn bộ quy trình OAuth và thực hiện yêu cầu API bằng cách sử dụng luồng Ứng dụng dành cho máy tính với API REST trong chưa đầy 20 giây. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số tập lệnh hữu ích để nhanh chóng tạo mã truy cập và thực hiện các yêu cầu searchStream.