Chức năng tối thiểu bắt buộc

v. 06-10-2022

Chức năng tối thiểu bắt buộc (RMF) đề cập đến các tính năng và chức năng khác mà một số nhà phát triển công cụ nhất định phải cung cấp khi sử dụng API Google Ads. Như đã nêu bên dưới, các quy tắc RMF được nhóm thành 3 danh mục: Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo. Việc bạn tuân thủ các quy tắc này phụ thuộc vào cách bạn sử dụng API Google Ads ("Áp dụng RMF" có nghĩa là RMF áp dụng cho bạn):

Chức năng tạo Chức năng quản lý Chức năng báo cáo
Công cụ đầy đủ dịch vụ
 • các nhà quảng cáo, đại lý và bên thứ ba khác sử dụng công cụ của bạn để quản lý hoàn toàn tài khoản Google Ads của họ
Có áp dụng RMF Có áp dụng RMF Có áp dụng RMF
Chỉ báo cáo
 • chỉ có một trang tổng quan báo cáo dành cho nhà quảng cáo cuối
Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF Có áp dụng RMF
Chỉ sử dụng nội bộ
 • chỉ nhà quảng cáo hoặc công ty quảng cáo cá nhân; không có bên thứ ba truy cập vào công cụ (tức là bạn là người duy nhất sử dụng công cụ của mình)
Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF

Nếu công cụ của bạn cung cấp chức năng rất hạn chế và chuyên biệt, đồng thời không thể dùng để tạo cũng như quản lý chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo, thì công cụ đó có thể không đủ điều kiện làm công cụ đầy đủ dịch vụ. Trong trường hợp này, RMF cho việc tạo và quản lý sẽ không áp dụng. Nếu bạn không chắc liệu chính sách RMF có áp dụng cho công cụ của mình hay không, hãy liên hệ với nhóm Tuân thủ API Google Ads. Nhóm Tuân thủ API Google Ads sẽ quyết định xem công cụ của bạn có phải là công cụ đầy đủ dịch vụ hay không. Công cụ của bạn có thể được đánh giá lại nếu các chức năng thay đổi đáng kể.

Xin lưu ý rằng RMF chỉ áp dụng cho mã của nhà phát triển có Quyền truy cập tiêu chuẩn.

Gia hạn một lần cho các bản cập nhật lớn

Trên thực tế, các công cụ API có thể định kỳ thực hiện các bản nâng cấp công nghệ mở rộng, các công cụ đã đáp ứng tất cả các thời hạn của RMF trong ít nhất 2 năm liên tiếp có thể đăng ký gia hạn RMF 6 tháng để triển khai các bản nâng cấp như vậy cho nền tảng. Nếu được gia hạn, trong thời gian gia hạn, chúng tôi sẽ không xem xét việc các công cụ này có tuân thủ các yêu cầu của RMF hay không. Khi thời gian gia hạn kết thúc, công cụ phải tuân thủ đầy đủ mọi yêu cầu RMF đến hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của thời gian gia hạn. Tất cả các yêu cầu RMF phải trả sau khi kết thúc thời gian gia hạn sẽ vẫn đến hạn vào ngày được chỉ định trong bảng bên dưới.

Cứ mỗi 4 năm, công cụ API có thể được gia hạn tối đa 1 lần (lần gia hạn thứ hai phải bắt đầu ít nhất 4 năm sau lần gia hạn đầu tiên kết thúc).

Nếu bạn muốn xin gia hạn cho công cụ của mình, hãy yêu cầu biểu mẫu đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi tại https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Đơn đăng ký phải do một giám đốc điều hành (CEO, CTO hoặc Phó chủ tịch cấp cao) của công ty bạn ký và gửi. Xin lưu ý rằng chúng tôi không đảm bảo đơn đăng ký của bạn sẽ được phê duyệt.

Yêu cầu đối với Công cụ API chỉ dành cho Mua sắm, chỉ quảng bá ứng dụng và chỉ dành cho khách sạn

Nếu công cụ của bạn chỉ được thiết kế để tạo và quản lý một trong các loại chiến dịch sau đây, thì bạn chỉ cần triển khai các tính năng cũng như báo cáo tạo và quản lý API Google Ads trong RMF phù hợp với loại chiến dịch đó.

Yêu cầu đối với Ứng dụng API Google Ads chỉ báo cáo

Để tuân thủ các yêu cầu của RMF, Ứng dụng API Google Ads chỉ báo cáo phải hiển thị Chức năng báo cáo cho từng cấp trong hệ phân cấp của Google Ads hiển thị trong giao diện báo cáo. Một cấp bậc trong hệ phân cấp Google Ads có nghĩa là một trong các Tài khoản, Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hoặc Từ khoá. Ví dụ: nếu Khách hàng Google Ads chỉ báo cáo hiển thị Nhóm quảng cáo, thì Khách hàng đó phải triển khai tất cả Chức năng báo cáo cấp "Nhóm quảng cáo" được gắn nhãn là "Bắt buộc" bên dưới.

Ứng dụng API Google Ads chỉ để báo cáo có thể chọn không hiển thị các cấp cụ thể của hệ phân cấp Google Ads trong giao diện báo cáo. Ví dụ: nếu Ứng dụng API Google Ads chỉ báo cáo không hiển thị bất kỳ dữ liệu hiệu suất nào của Nhóm quảng cáo trong giao diện, thì ứng dụng đó không cần triển khai bất kỳ RMF Báo cáo nào ở cấp "Nhóm quảng cáo".

Chính sách trên cũng áp dụng cho tất cả các loại báo cáo khác, mặc dù các báo cáo đó không có trong hệ phân cấp của Google Ads. Nếu chọn triển khai bất kỳ báo cáo nào trong số này, bạn phải hiển thị tất cả các trường bắt buộc cho từng báo cáo tương ứng.

Để tuân thủ các yêu cầu của RMF, Ứng dụng API Google Ads phải hiển thị tất cả các cột được đánh dấu là bắt buộc trong cột Đối tượng/Trường/Hướng dẫn cho từng báo cáo theo mặc định. Bạn phải cung cấp tất cả các cột Chỉ số khác ở dạng lựa chọn cho người dùng Ứng dụng API Google Ads. Dữ liệu báo cáo của Google Ads phải xuất hiện nổi bật và người dùng cuối phải truy cập được một cách hợp lý.

Báo cáo Có thể Tải xuống

Nếu công cụ của bạn cung cấp tuỳ chọn tải xuống, ví dụ như tệp CSV, thay vì hiển thị chức năng báo cáo trong giao diện người dùng, thì đường liên kết tải xuống phải được hiển thị nổi bật và được gắn nhãn trực quan. Tệp tải xuống phải chứa tất cả các trường báo cáo bắt buộc và được gắn nhãn rõ ràng.

Phạm vi ngày báo cáo

Bạn nên cho phép người dùng lọc dữ liệu báo cáo theo phạm vi ngày. Nếu công cụ của bạn không hỗ trợ phạm vi ngày tuỳ chỉnh, thì ít nhất công cụ của bạn phải cung cấp dữ liệu trong 30 ngày qua cho từng trường báo cáo bắt buộc.

Yêu cầu đối với Ứng dụng API cung cấp Chức năng tạo hoặc Chức năng quản lý

Để tuân thủ các yêu cầu của RMF, Ứng dụng API Google Ads đầy đủ dịch vụ phải triển khai tất cả các tính năng tạo và quản lý bắt buộc trong bảng dưới đây và hiển thị Chức năng báo cáo cho từng báo cáo bên dưới. Ngoài ra, bạn phải có nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng mỗi tính năng này đều có thể truy cập dễ dàng và hoạt động được cho nhà quảng cáo cuối khi được đo lường bằng mức sử dụng các tính năng đó.

Yêu cầu đối với ứng dụng API cung cấp dịch vụ lập kế hoạch

Nếu một Ứng dụng API Google Ads cung cấp bất kỳ chức năng nào liên quan đến KeywordPlanIdeaService hoặc KeywordPlanService, thì ứng dụng đó phải triển khai đầy đủ Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo bắt buộc được đánh dấu là "Bắt buộc" trong bảng dưới đây.

Yêu cầu đối với ứng dụng API cung cấp dịch vụ đề xuất

Tất cả ứng dụng API đều được phép sử dụng GoogleAdsService và RecommendationService để truy xuất các đề xuất.

Bạn chỉ có thể sử dụng RecommendationService.ApplyRecommendation()RecommendationService.DismissRecommendation() trong các loại Ứng dụng API Google Ads sau:

 • Công cụ toàn diện
 • Công cụ chỉ dành cho nội bộ
 • Các công cụ API chỉ dành cho chiến dịch Mua sắm, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất / chiến dịch Mua sắm thông minh, chỉ dành cho Quảng cáo ứng dụng và chỉ dành cho khách sạn
 • Các công cụ chuyên dụng cung cấp chức năng quản lý chiến dịch

Nếu một Ứng dụng API Google Ads cung cấp chức năng áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất bằng RecommendationService, thì ứng dụng đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Công cụ đó phải triển khai đầy đủ Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo bắt buộc cho danh mục công cụ.
 2. Tất cả Đề xuất của Google Ads hiển thị cho người dùng cuối phải được trình bày dưới dạng "Đề xuất của Google Ads" trong giao diện người dùng của công cụ.
 3. Người dùng cuối phải xem và áp dụng được tất cả các Đề xuất của Google Ads mà Ứng dụng API Google Ads hiển thị.

Yêu cầu đối với hệ số điều chỉnh giá thầu

Tất cả Ứng dụng API cung cấp chức năng Tạo hoặc Quản lý phải đáp ứng các yêu cầu sau đây liên quan đến việc điều chỉnh giá thầu:

 1. Người dùng cuối phải được phép nhập toàn bộ phạm vi giá trị được phép.
 2. Người dùng cuối phải có quyền xem xét và chỉnh sửa các mức điều chỉnh giá thầu trước khi Ứng dụng API Google Ads đặt mức điều chỉnh đó.
 3. Các mức điều chỉnh giá thầu chỉ được biểu thị dưới dạng mức điều chỉnh giá thầu và không được dùng để bật hoặc ước chừng các tính năng khác, chẳng hạn như nhắm mục tiêu hoặc loại trừ.

Triển khai tính năng

Trừ phi có quy định khác bên dưới, một tính năng được triển khai khi và chỉ khi tất cả các tham số và tính năng phụ hiện có cũng được triển khai. Tài liệu tham khảo API ghi lại các tham số và tính năng phụ có sẵn. Ví dụ: tính năng "Chọn tham gia/không sử dụng mạng" nghĩa là hỗ trợ việc chọn tham gia/không sử dụng Google Tìm kiếm, các đối tác tìm kiếm và mạng hiển thị. Ngoài ra, nếu triển khai một tính năng tương tự như bất kỳ tính năng nào mà Google không yêu cầu trong Ứng dụng API Google Ads, thì bạn cũng phải triển khai tính năng tương tự của Google trong Ứng dụng API Google Ads. Ví dụ: nếu triển khai phiên bản "Ý tưởng từ khoá" của riêng bạn trong Ứng dụng API Google Ads, thì bạn cũng phải triển khai chức năng "Ý tưởng từ khoá" của Google trong Ứng dụng API Google Ads.

Để duy trì việc tuân thủ RMF, mọi tính năng mới bắt buộc đều phải được thêm vào ngày đến hạn (xuất hiện bên cạnh mỗi tính năng dưới dạng Đến hạn: YYYY-MM-DD). Mọi RMF không có ngày đến hạn chỉ định đều đã quá hạn. Ngoài ra, bạn phải gửi ảnh chụp màn hình và/hoặc mô hình về các thay đổi quan trọng được đề xuất cho Ứng dụng API Google Ads ít nhất 2 tuần trước khi những thay đổi này có hiệu lực, bằng cách sử dụng biểu mẫu Thay đổi công cụ. Xin lưu ý rằng sau khi khoảng thời gian 2 tuần đó đã trôi qua, bạn không cần phải đợi phản hồi của Google trước khi những thay đổi quan trọng đó có hiệu lực.

Danh sách tính năng công cụ đầy đủ dịch vụ

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc
C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia phù hợp với cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi trên trang web / cuộc gọi và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.75 Phần mở rộng về chú thích Phần giữ chỗ cho nguồn cấp dữ liệu chú thích
Dịch vụ cài đặt phần mở rộng
Dịch vụ nguồn cấp dữ liệu
Bắt buộc. Tính năng này chỉ cần được hỗ trợ ở cấp tài khoản.
C.96 Đặt lựa chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.97 Đặt lựa chọn đặt giá thầu: Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.98 Đặt tùy chọn đặt giá thầu: Tối đa hóa lượt chuyển đổi (Chuẩn) campaign.maximize_conversions (Chuẩn) Bắt buộc
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.260 Thêm từ khóa ad_group_criterion.keyword Bắt buộc
C.270 Thêm các từ khóa phủ định cho chiến dịch campaign_criterion.negative Bắt buộc
C.300 Đặt kiểu khớp từ khoá ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Bắt buộc

Chức năng quản lý

M.10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Bạn chỉ được yêu cầu các chế độ cài đặt tại thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M.96 Chỉnh sửa lựa chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M.97 Chỉnh sửa lựa chọn đặt giá thầu: Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M.98 Chỉnh sửa tùy chọn đặt giá thầu: Tối đa hóa lượt chuyển đổi (Chuẩn) campaign.maximize_conversions (Chuẩn) Bắt buộc
M.110 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M.130 Tạm dừng / bật / xoá quảng cáo ad_group_ad.status Bắt buộc
M.140 Tạm dừng / bật / xóa từ khóa ad_group_criterion.status Bắt buộc

Chức năng báo cáo

R.10 Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
R.20 Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
campaign.status Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch đang tạm dừng, đang hoạt động và đã bị xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
R.40 Quảng cáo của nhóm quảng cáo metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Bắt buộc
ad_group_ad.status Bắt buộc nếu hiển thị quảng cáo bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị quảng cáo đang hoạt động.
R.50 Chế độ xem từ khoá metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Bắt buộc
ad_group_criterion.status Bắt buộc nếu hiển thị từ khóa đang tạm dừng, từ khóa đang hoạt động và từ khóa đã bị xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các từ khoá đang hoạt động.
R.70 Chế độ xem cụm từ tìm kiếm search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Bắt buộc
R.100 Chế độ xem cụm từ tìm kiếm cho quảng cáo tìm kiếm động dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Chỉ bắt buộc nếu bạn triển khai Quảng cáo tìm kiếm động.
R.130 Chiến lược đặt giá thầu bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Bắt buộc
bidding_strategy.status Bắt buộc nếu hiển thị các chiến lược đang tạm dừng, đang hoạt động và đã bị xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến lược đang hoạt động.

Danh sách tính năng công cụ của Chiến dịch quảng cáo ứng dụng

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia phù hợp với cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi trên trang web / cuộc gọi và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.96 Đặt lựa chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
Đặt lựa chọn đặt giá thầu: Đăng ký trước Quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký trước Bắt buộc đối với chiến dịch quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký trước.
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều nhóm quảng cáo.
Thêm thành phần vào nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc: thành phần văn bản. Không bắt buộc đối với thành phần hình ảnh và video.
C.601 Tạo chiến dịch quảng cáo ứng dụng cài đặt hoặc tương tác lại   Bắt buộc: tương tác lại với chiến dịch quảng cáo ứng dụng hoặc chiến dịch quảng cáo ứng dụng nhưng không được tương tác với cả hai.
C.602 Bật các tùy chọn cài đặt của chiến dịch quảng cáo ứng dụng AppCampaignSetting Bắt buộc: khả năng chọn ứng dụng sẽ được quảng cáo hoặc thêm đường liên kết sâu để thúc đẩy sự tương tác.

Chức năng quản lý

M.601 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch quảng cáo ứng dụng campaign.status Bắt buộc
M.602 Chỉnh sửa các chế độ cài đặt của chiến dịch quảng cáo ứng dụng campaign.*setting Bắt buộc

Chức năng báo cáo

R.10 Hiệu suất của tài khoản metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
R.20 Hiệu suất chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch đang tạm dừng, đang hoạt động và đã bị xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.

Danh sách tính năng công cụ chỉ dành cho khách sạn

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.11 Tạo chiến dịch Khách sạn chiến dịch khách sạn Bắt buộc
C.12 Đặt giá trị nhận dạng Hotel Center cho chiến dịch khách sạn HotelSettingInfo Bắt buộc
C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc Không bắt buộc để hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia phù hợp với cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi trên trang web / cuộc gọi và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
  Đặt chiến lược đặt giá thầu Đặt giá thầu khách sạn Không bắt buộc để cho phép người dùng chọn một chiến lược đặt giá thầu cụ thể và đặt mục tiêu.
C.190 Tạo nhóm quảng cáo khách sạn ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.526 Thêm phân vùng nhóm khách sạn đầu tiên (gốc) nhóm trang thông tin khách sạn Bắt buộc để chiến dịch Quảng cáo khách sạn chạy, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.

Chức năng quản lý

M.10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc
M.110 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M.161 Chia nhỏ (thêm phân vùng nhóm khách sạn) nhóm trang thông tin khách sạn Bắt buộc
M.191 Loại trừ nhóm khách sạn AdGroupCriterion Bắt buộc

Chức năng báo cáo

R.10 Hiệu suất của tài khoản metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
R.20 Hiệu suất chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch đang tạm dừng, đang hoạt động và đã bị xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
R.111 Báo cáo Chế độ xem hiệu suất khách sạn hotel_performance_view Bắt buộc

Danh sách tính năng của chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều chiến dịch.
C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia phù hợp với cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi trên trang web / cuộc gọi và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
  Đặt chiến lược đặt giá thầu   Không bắt buộc để cho phép người dùng chọn một chiến lược đặt giá thầu cụ thể và đặt mục tiêu.

Chức năng quản lý

M.10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Bạn chỉ được yêu cầu các chế độ cài đặt tại thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M.110 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch campaign.status Bắt buộc

Chức năng báo cáo

R.10 Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị một chiến dịch.
R.20 Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Bắt buộc

Danh sách tính năng của Chiến dịch thông minh

Bảng sau đây xác định bộ chức năng tối thiểu cần có để triển khai Chiến dịch thông minh. Nếu công cụ của bạn triển khai Chiến dịch thông minh, tối thiểu bạn phải triển khai bộ tính năng này. Nếu công cụ của bạn không triển khai Chiến dịch thông minh, thì bạn không cần phải sử dụng các tính năng này.

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch Thông minh Chiến dịch thông minh Bắt buộc
  Thêm chủ đề từ khóa KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc để hiển thị cho người dùng.
C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc để hiển thị cho người dùng.
C.70 Thành phần địa điểm Thành phần địa điểm Chỉ bắt buộc nếu bạn tích hợp với một Trang doanh nghiệp.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.200 Thêm quảng cáo Tạo quảng cáo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc để hiển thị cho người dùng.

Chức năng quản lý

M.10 Chỉnh sửa cài đặt chiến dịch (tất cả cài đặt tạo chiến dịch được hiển thị cho nhà quảng cáo) campaign.*setting Bắt buộc
M.110 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M.130 Tạm dừng / bật / xoá quảng cáo ad_group_ad.status Bắt buộc
  Đặt / chỉnh sửa lịch chiến dịch ad_schedule Bắt buộc
  Xóa / Thêm chủ đề từ khóa KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc để hiển thị cho người dùng.
  Thêm/xóa chủ đề từ khóa phủ định KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc để hiển thị cho người dùng.

Chức năng báo cáo

R.20 Hiệu suất chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch đang tạm dừng, đang hoạt động và đã bị xóa. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Chỉ bắt buộc nếu bạn tích hợp với một Trang doanh nghiệp.
R.70 Chế độ xem cụm từ tìm kiếm của chiến dịch Thông minh metrics.clicks
metrics.cost_micros
Bắt buộc

Danh sách tính năng công cụ chiến dịch Mua sắm thông thường

Số mặt hàng Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc
C.20 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi trên trang web / cuộc gọi và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.97 Đặt lựa chọn đặt giá thầu: Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.270 Thêm các từ khóa phủ định cho chiến dịch campaign_criterion.negative Bắt buộc
C.300 Đặt kiểu khớp từ khoá ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Bắt buộc
C.505 Đặt mã nhận dạng người bán   Bắt buộc
C.506 Đặt quốc gia bán   Bắt buộc
C.510 Đặt bộ lọc khoảng không quảng cáo   Bắt buộc
C.520 Tạo quảng cáo sản phẩm   Bắt buộc
C.525 Thêm phân vùng sản phẩm đầu tiên (gốc)   Bắt buộc
C.530 Tạo quảng cáo kho hàng tại địa phương   Bắt buộc

Chức năng quản lý

M.10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Bạn chỉ được yêu cầu các chế độ cài đặt tại thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M.97 Chỉnh sửa lựa chọn đặt giá thầu: Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và chiến lược Chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M.110 Tạm dừng / bật / xoá chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M.150 Chỉnh sửa bộ lọc khoảng không quảng cáo   Bắt buộc
M.160 Chia nhỏ (thêm phân vùng sản phẩm)   Bắt buộc
M.170 Xoá phân vùng sản phẩm   Bắt buộc
M.190 Loại trừ phân vùng sản phẩm   Bắt buộc

Chức năng báo cáo

R.10 Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị một chiến dịch.
R.20 Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc
R.70 Chế độ xem cụm từ tìm kiếm search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Bắt buộc
R.110 Hiệu suất mua sắm metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Chỉ bắt buộc nếu bạn triển khai Quảng cáo tìm kiếm động.
R.120 Phân vùng sản phẩm metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu sản phẩm không được chia nhỏ
R.130 Hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu   Bắt buộc. Không bắt buộc nếu sản phẩm không được chia nhỏ