Chức năng tối thiểu bắt buộc

Phiên bản 6/10/2022

Chức năng tối thiểu bắt buộc (RMF) đề cập đến các tính năng và chức năng khác mà nhà phát triển công cụ nhất định phải cung cấp khi sử dụng API Google Ads. Như đã nêu bên dưới, các quy tắc RMF được nhóm thành ba danh mục: Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo. Việc bạn tuân thủ các quy tắc này phụ thuộc vào cách bạn sử dụng API Google Ads (việc áp dụng "RMF" có nghĩa là RMF áp dụng cho bạn):

Chức năng tạo Chức năng quản lý Chức năng báo cáo
Công cụ đầy đủ dịch vụ
 • nhà quảng cáo, đại lý và các bên thứ ba khác sử dụng công cụ của bạn để quản lý hoàn toàn tài khoản Google Ads của họ
Có áp dụng RMF Có áp dụng RMF Có áp dụng RMF
Chỉ báo cáo
 • chỉ một trang tổng quan báo cáo dành cho các nhà quảng cáo cuối
Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF Có áp dụng RMF
Chỉ sử dụng nội bộ
 • chỉ nhà quảng cáo hoặc đại lý riêng lẻ; không có quyền truy cập của bên thứ ba vào công cụ (nghĩa là bạn là người duy nhất sử dụng công cụ của mình)
Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF Không áp dụng RMF

Nếu công cụ của bạn cung cấp chức năng rất hạn chế và chuyên biệt, đồng thời không thể dùng để tạo và quản lý chiến dịch, nhóm quảng cáo và quảng cáo, thì công cụ đó có thể không đủ điều kiện là công cụ đầy đủ. Trong trường hợp này, việc tạo và quản lý RMF sẽ không áp dụng. Nếu bạn không chắc liệu chính sách RMF có áp dụng cho công cụ của mình hay không, hãy liên hệ với nhóm Tuân thủ API Google Ads. Nhóm Tuân thủ API Google Ads sẽ quyết định liệu công cụ của bạn có đầy đủ dịch vụ hay không. Công cụ của bạn có thể được đánh giá lại nếu các chức năng thay đổi đáng kể.

Xin lưu ý rằng RMF chỉ áp dụng cho mã của nhà phát triển có quyền truy cập Chuẩn.

Tiện ích một lần dành cho các bản cập nhật chính

Nhận ra thực tế là các công cụ API có thể thực hiện định kỳ nâng cấp công nghệ, các công cụ đã đáp ứng tất cả thời hạn RMF trong ít nhất 2 năm liên tiếp có thể đăng ký gia hạn RMF 6 tháng để triển khai nâng cấp nền tảng của họ. Nếu được gia hạn, trong thời gian gia hạn, các công cụ này sẽ không được xem xét để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu của RMF. Khi kết thúc thời gian gia hạn, công cụ phải tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu RMF đã đến hạn vào hoặc trước ngày cuối cùng của thời gian gia hạn. Tất cả các yêu cầu về RMF đến hạn sau khi kết thúc phần mở rộng sẽ vẫn đến hạn vào ngày được chỉ định trong bảng bên dưới.

Một công cụ API có thể được cấp tối đa 1 phần mở rộng sau mỗi 4 năm (phần mở rộng thứ hai phải bắt đầu sau ít nhất 4 năm kể từ khi phần mở rộng đầu tiên kết thúc).

Nếu bạn muốn đăng ký gia hạn cho công cụ của mình, hãy yêu cầu biểu mẫu đăng ký bằng cách liên hệ với chúng tôi tại https://support.google.com/adspolicy/contact/contact_ads_api. Đơn đăng ký của bạn phải có chữ ký và giám đốc điều hành (CEO, CTO hoặc Phó chủ tịch cấp cao) của công ty. Lưu ý rằng đơn đăng ký của bạn sẽ không được phê duyệt.

Yêu cầu đối với công cụ API chỉ dành cho Quảng cáo mua sắm, Chỉ dành cho quảng cáo ứng dụng và Chỉ dành cho khách sạn

Nếu công cụ của bạn chỉ được thiết kế để tạo và quản lý một trong các loại chiến dịch sau đây, thì bạn chỉ bắt buộc phải triển khai các tính năng tạo báo cáo và báo cáo bằng API Google Ads trong RMF hoạt động với loại chiến dịch đó.

Các yêu cầu đối với Ứng dụng API Google Ads chỉ để báo cáo

Để tuân thủ các yêu cầu RMF, Ứng dụng API Google Ads chỉ để báo cáo phải hiển thị Chức năng báo cáo cho từng cấp trong hệ thống phân cấp Google Ads được hiển thị trong giao diện báo cáo. Cấp của hệ thống phân cấp Google Ads là một trong các trạng thái của Tài khoản, Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Quảng cáo hoặc Từ khóa. Ví dụ: nếu một Ứng dụng Google Ads chỉ báo cáo hiển thị Nhóm quảng cáo, thì ứng dụng đó phải triển khai tất cả Chức năng báo cáo cấp "Nhóm quảng cáo" được gắn nhãn là "Bắt buộc" bên dưới.

Ứng dụng API Google Ads chỉ dành cho báo cáo có thể chọn không hiển thị các cấp cụ thể của hệ thống phân cấp Google Ads trong giao diện báo cáo. Ví dụ: Nếu một Ứng dụng API Google Ads chỉ dành cho báo cáo không hiển thị dữ liệu hiệu suất của Nhóm quảng cáo nào trong giao diện, thì ứng dụng đó không cần triển khai bất kỳ RMF nào ở cấp "Nhóm quảng cáo".

Chính sách trên cũng áp dụng cho tất cả các loại báo cáo khác, mặc dù chính sách này không phải là các cấp của hệ thống phân cấp Google Ads. Nếu chọn triển khai bất kỳ báo cáo nào trong số này, bạn phải hiển thị tất cả các trường bắt buộc cho mỗi báo cáo tương ứng.

Để tuân thủ các yêu cầu của RMF, Ứng dụng API Google Ads phải hiển thị tất cả các cột được đánh dấu là bắt buộc trong cột Đối tượng/Trường/Hướng dẫn cho từng báo cáo theo mặc định. Bạn phải cung cấp tất cả các cột Chỉ số khác dưới dạng tuỳ chọn cho người dùng Ứng dụng API Google Ads. Dữ liệu báo cáo của Google Ads phải nổi bật và dễ truy cập một cách hợp lý đối với người dùng cuối.

Báo cáo Có thể Tải xuống

Nếu công cụ của bạn cung cấp tuỳ chọn tải xuống, ví dụ như tệp CSV, thay vì hiển thị chức năng báo cáo trong giao diện người dùng, thì đường liên kết tải xuống phải được hiển thị nổi bật và được gắn nhãn trực quan. Tệp đã tải xuống phải chứa tất cả các trường báo cáo bắt buộc và được gắn nhãn rõ ràng.

Phạm vi ngày báo cáo

Bạn nên cho phép người dùng lọc dữ liệu báo cáo theo phạm vi ngày. Nếu công cụ của bạn không hỗ trợ phạm vi ngày tuỳ chỉnh, thì ít nhất công cụ đó sẽ cung cấp dữ liệu trong 30 ngày qua cho từng trường báo cáo bắt buộc.

Các yêu cầu đối với Ứng dụng API cung cấp Chức năng tạo hoặc Chức năng quản lý

Để tuân thủ các yêu cầu RMF, Ứng dụng API Google Ads đầy đủ dịch vụ phải triển khai tất cả các tính năng tạo và quản lý bắt buộc trong bảng dưới đây và hiển thị Chức năng báo cáo cho từng báo cáo bên dưới. Ngoài ra, bạn phải nỗ lực ở mức hợp lý để đảm bảo rằng mỗi tính năng đều dễ dàng truy cập và hoạt động ổn định đối với nhà quảng cáo cuối, được đo lường bằng cách sử dụng các tính năng đó.

Yêu cầu đối với ứng dụng API cung cấp dịch vụ lập kế hoạch

Nếu Ứng dụng API Google Ads cung cấp bất kỳ chức năng nào liên quan đến KeywordPlanIdeaService hoặc KeywordPlanService, thì ứng dụng đó phải triển khai đầy đủ Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo bắt buộc được đánh dấu là "Bắt buộc" trong bảng bên dưới.

Yêu cầu đối với ứng dụng API cung cấp dịch vụ đề xuất

Tất cả ứng dụng API đều được phép sử dụng Google AdsService và RecommendationService để truy xuất các đề xuất.

Việc sử dụng RecommendationService.ApplyRecommendation()RecommendationService.DismissRecommendation() chỉ giới hạn ở các loại Ứng dụng API Google Ads sau đây:

 • Công cụ đầy đủ dịch vụ
 • Công cụ chỉ dành cho nội bộ
 • Các công cụ API chỉ dành cho Chiến dịch mua sắm, Chỉ tối đa hoá hiệu suất / Chỉ dành cho Chiến dịch mua sắm thông minh, Chỉ quảng cáo ứng dụng và Chỉ dành cho khách sạn
 • Công cụ đặc biệt cung cấp chức năng quản lý chiến dịch

Nếu Ứng dụng API Google Ads cung cấp chức năng áp dụng hoặc loại bỏ các đề xuất bằng cách sử dụng RecommendationService, thì ứng dụng đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 1. Chức năng này phải triển khai đầy đủ Chức năng tạo, Chức năng quản lý và Chức năng báo cáo bắt buộc cho danh mục công cụ.
 2. Tất cả các đề xuất của Google Ads hiển thị cho người dùng cuối phải được hiển thị dưới dạng "Đề xuất Google Ads" trong giao diện người dùng của công cụ.
 3. Người dùng cuối phải xem được và áp dụng được tất cả đề xuất của Google Ads mà ứng dụng API Google Ads hiển thị.

Các yêu cầu đối với mức điều chỉnh giá thầu

Tất cả Ứng dụng API cung cấp chức năng Tạo hoặc Quản lý đều phải đáp ứng các yêu cầu sau liên quan đến việc điều chỉnh giá thầu:

 1. Người dùng cuối phải được phép nhập toàn bộ khoảng giá trị được phép.
 2. Người dùng cuối phải xem xét và chỉnh sửa mức điều chỉnh giá thầu trước khi Ứng dụng API Google Ads đặt.
 3. Bạn chỉ được sử dụng mức điều chỉnh giá thầu dưới dạng mức điều chỉnh cho giá thầu và không được dùng để bật hoặc ước chừng các tính năng khác, chẳng hạn như tiêu chí nhắm mục tiêu hoặc loại trừ.

Triển khai tính năng

Trừ khi có quy định khác bên dưới, một tính năng sẽ được triển khai nếu và chỉ khi tất cả các tính năng phụ và thông số có sẵn cũng được triển khai. Tài liệu tham khảo API trình bày những tham số và tính năng phụ có sẵn. Ví dụ: tính năng "Chọn tham gia/chọn không tham gia mạng" hỗ trợ việc chọn tham gia/chọn không tham gia Google Tìm kiếm, đối tác tìm kiếm và mạng hiển thị. Ngoài ra, nếu triển khai trong Ứng dụng API Google Ads một tính năng tương tự như mọi tính năng không bắt buộc của Google, thì bạn cũng phải triển khai tính năng tương tự của Google trong Ứng dụng API Google Ads. Ví dụ: nếu triển khai phiên bản "Ý tưởng từ khoá" của riêng bạn trong Ứng dụng API Google Ads, thì bạn cũng phải triển khai chức năng "Ý tưởng từ khoá" của Google trong Ứng dụng API Google Ads.

Để duy trì tuân thủ RMF, mọi tính năng bắt buộc mới phải được thêm vào ngày đến hạn (hiển thị bên cạnh từng tính năng dưới dạng Hạn nộp: YYYY-MM-DD). Mọi RMF không có ngày đến hạn được chỉ định đều đã quá hạn. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu bạn gửi ảnh chụp màn hình và/hoặc bản minh hoạ các thay đổi quan trọng được đề xuất cho Ứng dụng API Google Ads, ít nhất là hai tuần trước khi các thay đổi này có hiệu lực, bằng cách sử dụng Biểu mẫu thay đổi về công cụ. Để rõ ràng hơn, sau khoảng thời gian hai tuần đó, bạn không cần đợi Google phản hồi trước khi các thay đổi quan trọng đó có hiệu lực.

Danh sách tính năng công cụ đầy đủ dịch vụ

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc
C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một quốc gia liên quan đến cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi cuộc gọi / trang web và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.75 Phần mở rộng về chú thích Phần giữ chỗ cho nguồn cấp dữ liệu chú thích
Dịch vụ cài đặt phần mở rộng
Dịch vụ nguồn cấp dữ liệu
Bắt buộc. Bạn chỉ cần hỗ trợ việc này ở cấp tài khoản.
C.80 Phần mở rộng về đường liên kết trang web Phần giữ chỗ cho nguồn cấp dữ liệu về đường liên kết trang web
Dịch vụ cài đặt phần mở rộng
Dịch vụ nguồn cấp dữ liệu
Bắt buộc. Bạn chỉ cần hỗ trợ việc này ở cấp tài khoản.
C.96 Đặt tùy chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.97 Đặt tuỳ chọn đặt giá thầu: ROAS mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.98 Đặt tuỳ chọn đặt giá thầu: Tối đa hoá lượt chuyển đổi (Chuẩn) campaign.maximize_conversions (Chuẩn) Bắt buộc
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.260 Thêm từ khóa ad_group_criterion.keyword Bắt buộc
C.270 Thêm các từ khóa phủ định cho chiến dịch campaign_criterion.negative Bắt buộc
C.300 Đặt kiểu khớp từ khóa ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Bắt buộc

Chức năng quản lý

M10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Chỉ cần thiết lập các tùy chọn cài đặt vào thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M99 Chỉnh sửa tùy chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M99 Chỉnh sửa tuỳ chọn đặt giá thầu: ROAS mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M99 Chỉnh sửa tuỳ chọn đặt giá thầu: Tối đa hoá lượt chuyển đổi (Chuẩn) campaign.maximize_conversions (Chuẩn) Bắt buộc
M11 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M13 Tạm dừng / bật / xóa quảng cáo ad_group_ad.status Bắt buộc
M.140 Tạm dừng / bật / xóa từ khóa ad_group_criterion.status Bắt buộc

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
rand Nam Phi Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
campaign.status Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
rand Nam Phi Quảng cáo của nhóm quảng cáo metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Bắt buộc
ad_group_ad.status Bắt buộc nếu hiển thị các quảng cáo bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị quảng cáo đang hoạt động.
rand Nam Phi Chế độ xem từ khoá metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_page_cpc_micros

ad_group_criterion
 .position_estimates
 .first_position_cpc_micros
Bắt buộc
ad_group_criterion.status Bắt buộc nếu hiển thị các từ khóa bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các từ khoá đang hoạt động.
rand Nam Phi Chế độ xem cụm từ tìm kiếm search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Bắt buộc
rand Nam Phi Chế độ xem cụm từ tìm kiếm cho Quảng cáo tìm kiếm động dynamic_search_ads_search_term_view.search_term
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
Chỉ bắt buộc nếu bạn triển khai Quảng cáo tìm kiếm động.
rand Nam Phi Chiến lược đặt giá thầu bidding_strategy.type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.cost_per_conversion
metrics.impressions
metrics.average_cpc
metrics.conversions
Bắt buộc
bidding_strategy.status Bắt buộc nếu hiển thị các chiến lược bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến lược đang hoạt động.

Danh sách tính năng công cụ chiến dịch quảng cáo ứng dụng

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một quốc gia liên quan đến cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi cuộc gọi / trang web và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.96 Đặt tùy chọn đặt giá thầu: CPA mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_cpa (Chuẩn)
bidding_strategy.target_cpa (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
Đặt tuỳ chọn đặt giá thầu: Đăng ký trước Quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký trước Bắt buộc đối với chiến dịch quảng cáo ứng dụng để thu hút lượt đăng ký trước.
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều nhóm quảng cáo.
Thêm thành phần vào nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc: thành phần văn bản. Không bắt buộc đối với thành phần hình ảnh và video.
C.601 Tạo chiến dịch quảng cáo ứng dụng để cài đặt hoặc tương tác lại   Bắt buộc: lượt cài đặt chiến dịch quảng cáo ứng dụng hoặc lượt tương tác lại với chiến dịch quảng cáo ứng dụng, nhưng không phải cả hai.
C.602 Bật tùy chọn cài đặt chiến dịch quảng cáo ứng dụng AppCampaignSetting Bắt buộc: khả năng chọn ứng dụng được quảng cáo hoặc thêm đường liên kết sâu để tương tác.

Chức năng quản lý

M60 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch quảng cáo ứng dụng campaign.status Bắt buộc
M.602 Chỉnh sửa chế độ cài đặt chiến dịch quảng cáo ứng dụng campaign.*setting Bắt buộc

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Hiệu suất của tài khoản metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
rand Nam Phi Hiệu suất của chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.

Danh sách tính năng công cụ chỉ dành cho khách sạn

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.11 Tạo chiến dịch khách sạn chiến dịch khách sạn Bắt buộc
C.12 Đặt giá trị nhận dạng Hotel Center cho chiến dịch khách sạn HotelSettingInfo Bắt buộc
C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Không bắt buộc Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ một quốc gia có liên quan đến cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi cuộc gọi / trang web và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
  Đặt chiến lược đặt giá thầu Đặt giá thầu cho khách sạn Không bắt buộc để cho phép người dùng chọn một chiến lược đặt giá thầu cụ thể và đặt mục tiêu.
C.190 Tạo nhóm quảng cáo khách sạn ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.526 Thêm phân vùng nhóm khách sạn vào phân vùng (gốc) đầu tiên nhóm trang thông tin khách sạn Bắt buộc để chiến dịch Quảng cáo khách sạn chạy, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.

Chức năng quản lý

M10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc
M11 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M12 Chia nhỏ (thêm phân vùng nhóm khách sạn) nhóm trang thông tin khách sạn Bắt buộc
M19 Loại trừ nhóm khách sạn AdGroupCriterion Bắt buộc

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Hiệu suất của tài khoản metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc
rand Nam Phi Hiệu suất của chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa.
Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
rand Nam Phi Báo cáo Chế độ xem hiệu suất khách sạn hotel_performance_view Bắt buộc

Danh sách tính năng của Chiến dịch tối đa hoá hiệu suất

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều chiến dịch.
C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một quốc gia liên quan đến cơ sở người dùng.
C.30 Bật tính năng nhắm mục tiêu theo ngôn ngữ campaign_criterion.language
language_constant
Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một ngôn ngữ phù hợp với cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi cuộc gọi / trang web và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
  Đặt chiến lược đặt giá thầu   Không bắt buộc để cho phép người dùng chọn một chiến lược đặt giá thầu cụ thể và đặt mục tiêu.

Chức năng quản lý

M10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Chỉ cần thiết lập các tùy chọn cài đặt vào thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M11 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch campaign.status Bắt buộc

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị một chiến dịch.
rand Nam Phi Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.conversions
Bắt buộc

Danh sách tính năng của chiến dịch Thông minh

Bảng sau đây xác định tập hợp chức năng tối thiểu cần thiết để triển khai Chiến dịch thông minh. Nếu công cụ của bạn triển khai Chiến dịch thông minh, bạn phải triển khai ở mức tối thiểu nhóm tính năng này. Nếu công cụ của bạn không triển khai Chiến dịch thông minh, thì bạn không bắt buộc phải sử dụng các tính năng này.

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch Thông minh Chiến dịch Thông minh Bắt buộc
  Thêm chủ đề từ khóa KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.
C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.
C.70 Phần mở rộng về địa điểm Phần mở rộng về địa điểm Chỉ bắt buộc nếu tích hợp với một Trang doanh nghiệp.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.200 Thêm quảng cáo Tạo quảng cáo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.

Chức năng quản lý

M10 Chỉnh sửa chế độ cài đặt chiến dịch (mọi chế độ cài đặt tạo chiến dịch đều hiển thị cho nhà quảng cáo) campaign.*setting Bắt buộc
M11 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M13 Tạm dừng / bật / xóa quảng cáo ad_group_ad.status Bắt buộc
  Đặt / Chỉnh sửa lịch chiến dịch ad_schedule Bắt buộc
  Xoá / Thêm chủ đề từ khoá KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.
  Thêm/xoá chủ đề từ khóa phủ định KeywordThemeInfo Bắt buộc để tạo chiến dịch, nhưng không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng.

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Hiệu suất của chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversions
metrics.all_conversions
Bắt buộc nếu hiển thị các chiến dịch bị tạm dừng, đang hoạt động và đã xóa. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị các chiến dịch đang hoạt động.
SMART_CAMPAIGN_MAP_CLICKS_TO_CALL
SMART_CAMPAIGN_MAP_DIRECTIONS
Chỉ bắt buộc nếu tích hợp với một Trang doanh nghiệp.
rand Nam Phi Chế độ xem cụm từ tìm kiếm trong chiến dịch Thông minh metrics.clicks
metrics.cost_micros
Bắt buộc

Danh sách tính năng công cụ chiến dịch Mua sắm thông thường

Số mục Chức năng Đối tượng/Trường/Hướng dẫn Yêu cầu

Chức năng tạo

C.10 Tạo chiến dịch campaign Bắt buộc
C.20 Bật nhắm mục tiêu theo địa lý Nhắm mục tiêu theo vị trí Bắt buộc. Không bắt buộc phải hiển thị cho người dùng nếu chỉ có một quốc gia liên quan đến cơ sở người dùng.
C.65 Tạo lượt chuyển đổi cuộc gọi / trang web và tạo đoạn mã Theo dõi lượt chuyển đổi Bắt buộc phải có ít nhất một loại theo dõi chuyển đổi.
C.97 Đặt tuỳ chọn đặt giá thầu: ROAS mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
C.120 Thiết lập ngân sách campaign_budget Bắt buộc
C.190 Tạo nhóm quảng cáo ad_group Bắt buộc. Không bắt buộc: khả năng tạo nhiều Nhóm quảng cáo.
C.270 Thêm các từ khóa phủ định cho chiến dịch campaign_criterion.negative Bắt buộc
C.300 Đặt kiểu khớp từ khóa ad_group_criterion.keyword
 .match_type
Bắt buộc
C.505 Đặt mã nhận dạng người bán   Bắt buộc
C.506 Thiết lập quốc gia bán   Bắt buộc
C.510 Đặt bộ lọc khoảng không quảng cáo   Bắt buộc
C.520 Tạo quảng cáo sản phẩm   Bắt buộc
C.525 Thêm phân vùng sản phẩm (gốc) đầu tiên   Bắt buộc
C.530 Tạo quảng cáo kho hàng tại địa phương   Bắt buộc

Chức năng quản lý

M10 Chỉnh sửa tùy chọn cài đặt chiến dịch campaign.*setting Bắt buộc. Chỉ cần thiết lập các tùy chọn cài đặt vào thời điểm tạo tại thời điểm thay đổi.
M99 Chỉnh sửa tuỳ chọn đặt giá thầu: ROAS mục tiêu (Danh mục đầu tư và Tiêu chuẩn) campaign.target_roas (Chuẩn)
bidding_strategy.target_roas (Danh mục đầu tư)
Bắt buộc. Cả chiến lược Danh mục đầu tư và Chiến lược chuẩn đều cần được hỗ trợ ở cấp chiến dịch.
M11 Tạm dừng / bật / xóa chiến dịch campaign.status Bắt buộc
M15 Chỉnh sửa bộ lọc khoảng không quảng cáo   Bắt buộc
M12 Chia nhỏ (thêm phân vùng sản phẩm)   Bắt buộc
M.170 Xoá phân vùng sản phẩm   Bắt buộc
M19 Loại trừ phân vùng sản phẩm   Bắt buộc

Chức năng báo cáo

rand Nam Phi Khách hàng metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu chỉ hiển thị một chiến dịch.
rand Nam Phi Chiến dịch metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc
rand Nam Phi Chế độ xem cụm từ tìm kiếm search_term_view.search_term
segments.search_term_match_type
metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
Bắt buộc
rand Nam Phi Hiệu suất mua sắm metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Chỉ bắt buộc nếu bạn triển khai Quảng cáo tìm kiếm động.
rand Nam Phi Phân vùng sản phẩm metrics.clicks
metrics.cost_micros
metrics.impressions
metrics.conversion_value
Bắt buộc. Không bắt buộc nếu sản phẩm không được chia nhỏ
rand Nam Phi Hiệu suất của chiến lược đặt giá thầu   Bắt buộc. Không bắt buộc nếu sản phẩm không được chia nhỏ