Đặt giá thầu

Sau khi làm quen với bài viết Tổng quan về chiến lược đặt giá thầu cho Quảng cáo khách sạn, bạn có thể sử dụng API Google Ads để làm những việc sau: