Thư viện ứng dụng

Thư viện ứng dụng của chúng tôi cung cấp chế độ xem cấp cao và các thành phần cơ bản của chức năng API Google Ads, giúp bạn dễ dàng phát triển ứng dụng một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Bạn nên bắt đầu sử dụng API nếu mới sử dụng API này.

Thư viện ứng dụng Nguồn Hoạt động phân phối Ví dụ về mã
Java google-ads-java Maven, tar.gz Xem trên GitHub
.NET google-ads-dotnet nuget, tar.gz, zip Xem trên GitHub
PHP google-ads-php tar.gz Xem trên GitHub
Python google-ads-python tar.gz, zip Xem trên GitHub
Hồng ngọc google-ads-ruby gem, tar.gz, zip Xem trên GitHub
Perl google-ads-perl tar.gz, zip Xem trên GitHub

Phiên bản API được hỗ trợ

Bảng này cho biết thư viện ứng dụng hoạt động với phiên bản API nào.

Java

Thư viện ứng dụng cho Java
v15 Min: 28.0.0
Max:
v14 Min: 26.0.0
Max:

C#

Thư viện ứng dụng cho .NET
v15 Min: 17.1.0
Max:
v14 Min: 16.1.0
Max:

1.199

Thư viện ứng dụng cho PHP
v15 Min: 21.1.0
Max:
v14 Min: 19.2.0
Max:

Python

Thư viện ứng dụng cho Python
v15 Min: 22.1.0
Max:
v14 Min: 21.2.0
Max:

Ruby

Thư viện ứng dụng cho Ruby
v15 Min: 25.0.0
Max:
v14 Min: 23.0.0
Max:

Perl

Thư viện ứng dụng cho Perl
v15 Min: 19.0.0
Max:
v14 Min: 17.0.0
Max:

Cấu hình

Mỗi thư viện Ứng dụng API Google Ads cung cấp các chế độ cài đặt cấu hình và phương thức tải khác nhau mà bạn có thể dùng để tuỳ chỉnh hành vi của thư viện đó.

Dưới đây là các biến môi trường phổ biến với tất cả các thư viện ứng dụng và có thể được tải để đặt các chế độ cài đặt cấu hình:

 • Thư viện ứng dụng
  • GOOGLE_ADS_CONFIGURATION_FILE_PATH: Đường dẫn đến tệp cấu hình.
 • OAuth2
  • Chế độ ứng dụng
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_ID : Đặt giá trị này thành mã ứng dụng khách OAuth2 của bạn.
   • GOOGLE_ADS_CLIENT_SECRET : Đặt giá trị này thành mật khẩu ứng dụng khách OAuth2 của bạn.
   • GOOGLE_ADS_REFRESH_TOKEN : Đặt giá trị này thành mã làm mới OAuth2 được tạo trước nếu bạn muốn sử dụng lại mã thông báo OAuth2. Đây là chế độ cài đặt không bắt buộc.
  • Chế độ tài khoản dịch vụ
   • GOOGLE_ADS_JSON_KEY_FILE_PATH : Đặt giá trị này thành đường dẫn tệp cấu hình JSON OAuth2.
   • GOOGLE_ADS_IMPERSONATED_EMAIL : Đặt giá trị này thành địa chỉ email của tài khoản mà bạn đang mạo danh.
 • API Google Ads
  • GOOGLE_ADS_DEVELOPER_TOKEN : Đặt giá trị này thành mã của nhà phát triển.
  • GOOGLE_ADS_LOGIN_CUSTOMER_ID : Đây là mã khách hàng của khách hàng được uỷ quyền sử dụng trong yêu cầu, không có dấu gạch nối (-).
  • GOOGLE_ADS_LINKED_CUSTOMER_ID : Tiêu đề này chỉ bắt buộc đối với các phương thức cập nhật tài nguyên của một thực thể khi được cấp quyền thông qua Tài khoản được liên kết trong giao diện người dùng Google Ads (tài nguyên AccountLink trong API Google Ads). Hãy đặt giá trị này thành mã khách hàng của trình cung cấp dữ liệu để cập nhật tài nguyên của mã khách hàng đã chỉ định. Địa chỉ này phải được đặt mà không có dấu gạch nối (-). Để tìm hiểu thêm về Tài khoản được liên kết, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp.

Các biến môi trường thường được xác định trong tệp cấu hình bash, chẳng hạn như tệp .bashrc hoặc .bash_profile nằm trong thư mục $HOME. Bạn cũng có thể xác định các lớp này bằng cách sử dụng dòng lệnh.

Dưới đây là một số bước cơ bản để xác định biến môi trường bằng cách sử dụng tệp .bashrc trên thiết bị đầu cuối:

# Append the line "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" to
# the bottom of your .bashrc file.
echo "export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890" >> ~/.bashrc

# Update your bash environment to use the most recently updated
# version of your .bashrc file.
src ~/.bashrc

Bạn cũng có thể thiết lập các biến môi trường trong thực thể dòng lệnh ngay từ dòng lệnh:

export GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890

Một cách khác là đặt các biến môi trường khi gọi lệnh sử dụng các biến đó:

GOOGLE_ADS_CLIENT_ID=1234567890 php /path/to/script/that/uses/envvar.php

Phân trang tìm kiếm

GoogleAdsService.Search thường được dùng trong những ứng dụng tương tác hiển thị trang kết quả.

Thư viện ứng dụng của chúng tôi tự động triển khai tính năng phân trang khi bạn lặp lại kết quả để bạn có thể tải xuống và xử lý tất cả các kết quả cùng một lúc theo tuần tự, ví dụ:

Java

private void runExample(GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId) {
 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  String query = "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id";
  // Constructs the SearchGoogleAdsStreamRequest.
  SearchGoogleAdsStreamRequest request =
    SearchGoogleAdsStreamRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setQuery(query)
      .build();

  // Creates and issues a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
  ServerStream<SearchGoogleAdsStreamResponse> stream =
    googleAdsServiceClient.searchStreamCallable().call(request);

  // Iterates through and prints all of the results in the stream response.
  for (SearchGoogleAdsStreamResponse response : stream) {
   for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getResultsList()) {
    System.out.printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%n",
      googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
   }
  }
 }
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId)
{
  // Get the GoogleAdsService.
  GoogleAdsServiceClient googleAdsService = client.GetService(
    Services.V15.GoogleAdsService);

  // Create a query that will retrieve all campaigns.
  string query = @"SELECT
          campaign.id,
          campaign.name,
          campaign.network_settings.target_content_network
        FROM campaign
        ORDER BY campaign.id";

  try
  {
    // Issue a search request.
    googleAdsService.SearchStream(customerId.ToString(), query,
      delegate (SearchGoogleAdsStreamResponse resp)
      {
        foreach (GoogleAdsRow googleAdsRow in resp.Results)
        {
          Console.WriteLine("Campaign with ID {0} and name '{1}' was found.",
            googleAdsRow.Campaign.Id, googleAdsRow.Campaign.Name);
        }
      }
    );
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

1.199

public static function runExample(GoogleAdsClient $googleAdsClient, int $customerId)
{
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  // Creates a query that retrieves all campaigns.
  $query = 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id';
  // Issues a search stream request.
  /** @var GoogleAdsServerStreamDecorator $stream */
  $stream = $googleAdsServiceClient->searchStream(
    SearchGoogleAdsStreamRequest::build($customerId, $query)
  );

  // Iterates over all rows in all messages and prints the requested field values for
  // the campaign in each row.
  foreach ($stream->iterateAllElements() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      "Campaign with ID %d and name '%s' was found.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def main(client, customer_id):
  ga_service = client.get_service("GoogleAdsService")

  query = """
    SELECT
     campaign.id,
     campaign.name
    FROM campaign
    ORDER BY campaign.id"""

  # Issues a search request using streaming.
  stream = ga_service.search_stream(customer_id=customer_id, query=query)

  for batch in stream:
    for row in batch.results:
      print(
        f"Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
        f'"{row.campaign.name}" was found.'
      )
   

Ruby

def get_campaigns(customer_id)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 responses = client.service.google_ads.search_stream(
  customer_id: customer_id,
  query: 'SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id',
 )

 responses.each do |response|
  response.results.each do |row|
   puts "Campaign with ID #{row.campaign.id} and name '#{row.campaign.name}' was found."
  end
 end
end
   

Perl

sub get_campaigns {
 my ($api_client, $customer_id) = @_;

 # Create a search Google Ads stream request that will retrieve all campaigns.
 my $search_stream_request =
  Google::Ads::GoogleAds::V15::Services::GoogleAdsService::SearchGoogleAdsStreamRequest
  ->new({
   customerId => $customer_id,
   query   =>
    "SELECT campaign.id, campaign.name FROM campaign ORDER BY campaign.id"
  });

 # Get the GoogleAdsService.
 my $google_ads_service = $api_client->GoogleAdsService();

 my $search_stream_handler =
  Google::Ads::GoogleAds::Utils::SearchStreamHandler->new({
   service => $google_ads_service,
   request => $search_stream_request
  });

 # Issue a search request and process the stream response to print the requested
 # field values for the campaign in each row.
 $search_stream_handler->process_contents(
  sub {
   my $google_ads_row = shift;
   printf "Campaign with ID %d and name '%s' was found.\n",
    $google_ads_row->{campaign}{id}, $google_ads_row->{campaign}{name};
  });

 return 1;
}
   

Tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn có thể cần phải:

 • Tối ưu hoá số lượng trang được tìm nạp.
 • Tối ưu hoá lượng kết quả được lưu trữ cùng một lúc.
 • Tải xuống và xử lý các trang kết quả theo thứ tự cụ thể.

Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách lưu trữ mã thông báo trang thay vì kết quả. Việc này khiến mã trở nên phức tạp hơn.

Java

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
 * @param customerId the client customer ID.
 * @param query the search query.
 * @param pageNumber the number of the page to fetch and print results for.
 * @param pageTokens the cache of page tokens to use and update.
 */
private static void fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  String query,
  int pageNumber,
  SortedMap<Integer, String> pageTokens) {
 int currentPageNumber;
 // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (pageTokens.containsKey(pageNumber)) {
  System.out.println(
    "The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.");
  currentPageNumber = pageNumber;
 } else {
  System.out.printf(
    "The token of the requested page was never cached, we will use the closest page we know"
      + " the token for (page %d) and sequentially get pages from there.%n",
    pageTokens.size());
  currentPageNumber = pageTokens.lastKey();
 }

 // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
 // are returned.
 while (currentPageNumber <= pageNumber) {
  // Fetches the next page.
  System.out.printf("Fetching page %d...%n", currentPageNumber);
  SearchGoogleAdsRequest request =
    SearchGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .setPageSize(PAGE_SIZE)
      .setQuery(query)
      .setReturnTotalResultsCount(true)
      // Uses the page token cached for the current page number.
      .setPageToken(pageTokens.get(currentPageNumber))
      .build();
  try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
   SearchPagedResponse response = googleAdsServiceClient.search(request);
   cacheNextPageToken(pageTokens, response.getPage(), currentPageNumber + 1);

   // Prints only the results for the requested page.
   if (currentPageNumber == pageNumber) {
    // Prints the results of the requested page.
    System.out.printf("Printing results found for page %d:%n", pageNumber);
    for (GoogleAdsRow googleAdsRow : response.getPage().getResponse().getResultsList()) {
     System.out.printf(
       "- Campaign with ID %d and name '%s'.%n",
       googleAdsRow.getCampaign().getId(), googleAdsRow.getCampaign().getName());
    }
   }

   currentPageNumber++;
  }
 }
}
   

C#

/// <summary>
/// Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
/// </summary>
/// <param name="googleAdsService">The Google Ads API Service client.</param>
/// <param name="request">The request.</param>
/// <param name="pageNumber">The number of the page to fetch and print results for.</param>
/// <param name="pageTokens">The cache of page tokens to use and update.</param>
/// <returns></returns>
private static void FetchAndPrintPageResults(GoogleAdsServiceClient googleAdsService,
  SearchGoogleAdsRequest request, int pageNumber, Dictionary<int, string> pageTokens)
{
  int currentPageNumber = pageNumber;

  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (pageTokens.ContainsKey(pageNumber - 1))
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was cached, we will use it " +
      "to get the results.");
    currentPageNumber = pageNumber;
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("The token of the requested page was never cached, we will " +
      $"use the closest page we know the token for (page #{pageNumber}) and " +
      $"sequentially get pages from there.");
    currentPageNumber = pageNumber;
    while (!pageTokens.ContainsKey(currentPageNumber))
    {
      currentPageNumber--;
    }
  }

  SearchGoogleAdsResponse response = null;
  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page
  // results are returned.
  while (currentPageNumber <= pageNumber)
  {
    // Fetches the next page.
    Console.WriteLine($"Fetching page #{currentPageNumber}...");
    request.PageToken = pageTokens[currentPageNumber - 1];
    response = googleAdsService.Search(request)
      .AsRawResponses().First();
    CacheNextPageToken(pageTokens, response, currentPageNumber);
    currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  Console.WriteLine($"Printing results found for the page #{pageNumber}");
  foreach (GoogleAdsRow row in response.Results)
  {
    Campaign c = row.Campaign;
    Console.WriteLine($" - Campaign with ID {c.Id} and name '{c.Name}'");
  }
}

   

1.199

/**
 * Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
 *
 * @param GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient the Google Ads API Service client
 * @param int $customerId the customer ID
 * @param string $searchQuery the search query
 * @param array $searchOptions the search options
 * @param int $pageNumber the number of the page to fetch and print results for
 * @param array &$pageTokens the cache of page tokens to use and update
 */
private static function fetchAndPrintPageResults(
  GoogleAdsServiceClient $googleAdsServiceClient,
  int $customerId,
  string $searchQuery,
  array $searchOptions,
  int $pageNumber,
  array &$pageTokens
) {
  // There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if (isset($pageTokens[$pageNumber])) {
    printf(
      'The token of the requested page was cached, we will use it to get the results.%s',
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = $pageNumber;
  } else {
    printf(
      'The token of the requested page was never cached, we will use the closest page ' .
      'we know the token for (page #%d) and sequentially get pages from there.%s',
      count($pageTokens),
      PHP_EOL
    );
    $currentPageNumber = count($pageTokens);
  }

  // Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested page results
  // are returned.
  while ($currentPageNumber <= $pageNumber) {
    // Fetches the next page.
    printf('Fetching page #%d...%s', $currentPageNumber, PHP_EOL);
    $response = $googleAdsServiceClient->search(
      (new SearchGoogleAdsRequest(
        $searchOptions + [
          // Uses the page token cached for the current page number.
          'page_token' => $pageTokens[$currentPageNumber]
        ]
      ))->setCustomerId($customerId)->setQuery($searchQuery)
    );
    self::cacheNextPageToken($pageTokens, $response->getPage(), $currentPageNumber);
    $currentPageNumber++;
  }

  // Prints the results of the requested page.
  printf('Printing results found for the page #%d:%s', $pageNumber, PHP_EOL);
  foreach ($response->getPage()->getIterator() as $googleAdsRow) {
    /** @var GoogleAdsRow $googleAdsRow */
    printf(
      " - Campaign with ID %d and name '%s'.%s",
      $googleAdsRow->getCampaign()->getId(),
      $googleAdsRow->getCampaign()->getName(),
      PHP_EOL
    );
  }
}
   

Python

def fetch_and_print_results(
  client, customer_id, query, page_number, page_tokens
):
  """Fetches and prints the results of a page using a cache of page tokens.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    query: the search query.
    page_number: the number of the page to fetch and print results for.
    page_tokens: the cache of page tokens to use and update.
  """
  current_page_number = None
  # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
  if page_tokens.get(page_number, None):
    print(
      "The token of the request page was cached, we will use it to get "
      "the results."
    )
    current_page_number = page_number
  else:
    count = len(page_tokens.keys())
    print(
      "The token of the requested page was never cached, we will use "
      f"the closest page we know the token for (page {count}) and "
      "sequentially get pages from there."
    )
    current_page_number = count

  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  # Fetches next pages in sequence and caches their tokens until the requested
  # page results are returned.
  while current_page_number <= page_number:
    # Fetches the next page.
    print(f"Fetching page {current_page_number}...")
    request = client.get_type("SearchGoogleAdsRequest")
    request.customer_id = customer_id
    request.query = query
    request.page_size = _PAGE_SIZE
    request.return_total_results_count = True
    # Uses the page token cached for the current page number.
    request.page_token = page_tokens[current_page_number]

    response = googleads_service.search(request=request)
    cache_next_page_token(page_tokens, response, current_page_number)
    current_page_number += 1

  # Prints the results of the requested page.
  print(f"Printing results found for the page {page_number}.")
  for row in response.results:
    print(
      f" - Campaign with ID {row.campaign.id} and name "
      f"{row.campaign.name}."
    )
   

Ruby

def fetch_and_print_page_results(client, customer_id, query, page_size,
                 return_total_results_count, page_number, page_tokens)
 if page_tokens.has_key?(page_number)
  puts 'The page token for the request page was cached. Reusing it.'
  current_page = page_number
 else
  puts "The token for the requested page has not been cached yet. We will start " \
   "at page #{page_tokens.size} and request and cache pages until we find it."
  current_page = page_tokens.size
 end

 while current_page <= page_number
  puts page_tokens
  response = client.service.google_ads.search(
   customer_id: customer_id,
   query: query,
   page_size: page_size,
   return_total_results_count: return_total_results_count,
   page_token: page_tokens[current_page],
  )
  cache_next_page_token(page_tokens, response.page, current_page + 1)
  current_page += 1
 end

 puts "Printing results found for page #{page_number}."
 response.page.response.results.each do |result|
  puts "- Campaign with ID #{result.campaign.id} and name #{result.campaign.name}."
 end
end
   

Perl

# Fetches and prints the results of a page of a search using a cache of page tokens.
sub fetch_and_print_page_results {
 my (
  $api_client,   $customer_id, $query,
  $search_options, $page_number, $page_tokens
 ) = @_;

 my $current_page_number = undef;
 # There is no need to fetch the pages we already know the page tokens for.
 if (exists $page_tokens->{$page_number}) {
  print "The token of the requested page was cached, " .
   "we will use it to get the results.\n";
  $current_page_number = $page_number;
 } else {
  printf "The token of the requested page was never cached, " .
   "we will use the closest page we know the token for (page #%d) " .
   "and sequentially get pages from there.\n", scalar keys %$page_tokens;
  $current_page_number = scalar keys %$page_tokens;
 }

 # Fetch next pages in sequence and cache their tokens until the requested page
 # results are returned.
 my $response = undef;
 while ($current_page_number <= $page_number) {
  # Fetch the next page.
  printf "Fetching page #%d...\n", $current_page_number;
  $response = $api_client->GoogleAdsService()->search({
    customerId => $customer_id,
    query   => $query,
    %$search_options,
    # Use the page token cached for the current page number.
    pageToken => $page_tokens->{$current_page_number}});
  cache_next_page_token($page_tokens, $response, $current_page_number);
  $current_page_number++;
 }

 # Print the results of the requested page.
 printf "Printing results found for the page #%d:\n", $page_number;
 foreach my $google_ads_row (@{$response->{results}}) {
  printf
   " - Campaign with ID %d and name '%s'.\n",
   $google_ads_row->{campaign}{id},
   $google_ads_row->{campaign}{name};
 }
}
   

Ví dụ về mã

Xem các mã ví dụ của chúng tôi về một số hàm phổ biến trong API Google Ads.