Phân trang thông qua kết quả

GoogleAdsService.Search hỗ trợ phân trang bằng cách chỉ định page_size trong yêu cầu của bạn. Thao tác này sẽ chia tập hợp kết quả của truy vấn thành nhiều phản hồi, mỗi phản hồi chứa tối đa page_size số đối tượng. Nếu page_size không được chỉ định, hệ thống sẽ tự động đặt thành tối đa 10.000 hàng.

Ví dụ: đối với truy vấn sau:

SELECT
  ad_group.id,
  ad_group_criterion.type,
  ad_group_criterion.criterion_id,
  ad_group_criterion.keyword.text,
  ad_group_criterion.keyword.match_type
FROM ad_group_criterion
WHERE ad_group_criterion.type = KEYWORD

Nếu tài khoản của bạn có 50.000 từ khoá và page_size được đặt thành 1,000, thì nhóm kết quả sẽ chứa 1.000 đối tượng GoogleAdsRow trong phản hồi đầu tiên, cùng với next_page_token.

Để truy xuất 1.000 hàng tiếp theo, hãy gửi lại yêu cầu với cùng kích thước trang, nhưng cập nhật page_token của yêu cầu thành next_page_token của phản hồi. Giá trị của page_size trong các yêu cầu tiếp theo có thể khác nhau mỗi lần. Lưu ý rằng next_page_token không được điền vào phản hồi có chứa lô hàng sau cùng.

Thư viện ứng dụng của chúng tôi xử lý việc phân trang tự động. Bạn chỉ phải lặp lại qua các hàng của phản hồi. Khi tất cả các hàng trong trang hiện tại đã được trả về, thư viện ứng dụng sẽ tự động tìm nạp một trang mới gồm các hàng cho đến khi toàn bộ tập dữ liệu được truy xuất. Nếu sử dụng REST thay vì gRPC, bạn phải đưa ra yêu cầu rõ ràng cho từng trang mới.

API Google Ads sẽ lưu toàn bộ tập dữ liệu vào bộ nhớ đệm nội bộ, vì vậy, các yêu cầu tiếp theo sẽ nhanh hơn yêu cầu ban đầu. Tuỳ thuộc vào trường hợp sử dụng, bạn có thể đặt page_size thành bất kỳ giá trị nào từ 1 đến 10.000. Nhìn chung, để có hiệu suất tổng thể nhanh hơn, hãy sử dụng page_size lớn hơn để giảm số lượt khứ hồi.

Truy vấn của bạn phải giữ nguyên trong các yêu cầu tiếp theo để tận dụng dữ liệu đã lưu vào bộ nhớ đệm; các yêu cầu sẽ không đóng góp vào hạn mức của bạn, đặc biệt là cho quyền truy cập cơ bản. Nếu truy vấn khác nhau và được gửi cùng với cùng một mã thông báo trang, thì hệ thống sẽ trả về lỗi.