Danh mục video

Việc xem video có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu sử dụng API Google Ads. Chúng tôi đã bao gồm một số loạt video phổ biến bên dưới.

Hãy đăng ký kênh YouTube dành cho nhà phát triển Google Ads để cập nhật thông tin về các hội thảo mới nhất, ghi chú phát hành, các phương pháp hay nhất, cách tích hợp tính năng mới, hướng dẫn về mã và video hướng dẫn.

Thông tin nổi bật về phiên bản API

Bản phát hành phiên bản 14

Tìm hiểu về những thay đổi được giới thiệu trong API Google Ads phiên bản 14.

Bản phát hành phiên bản 13

Tìm hiểu về những thay đổi được giới thiệu trong API Google Ads phiên bản 13.

Xác thực và uỷ quyền

Giới thiệu

Giới thiệu về tính năng xác thực và uỷ quyền trong API Google Ads.

Luồng web bằng OAuth Playground

Bản minh hoạ cách thiết lập thông tin xác thực API Google Ads cho các ứng dụng web bằng OAuth Playground.

Quy trình trên máy tính có API REST

Trong tập này, chúng tôi sẽ làm rõ về OAuth bằng API Google Ads, đồng thời minh hoạ cách hoàn tất toàn bộ quy trình OAuth và tạo yêu cầu API bằng quy trình Ứng dụng cho máy tính với API REST trong vòng 20 giây. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ một số tập lệnh hữu ích để nhanh chóng tạo mã truy cập và thực hiện các yêu cầu searchStream.

Các phương pháp hay nhất

Trong video này, chúng tôi sẽ đề cập đến một số phương pháp hay nhất khi xác thực và uỷ quyền.

Tối đa hoá hiệu suất

Giới thiệu

Giới thiệu về chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sử dụng API Google Ads.

Tài sản

Cách sử dụng các thành phần trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Ngân sách và chiến dịch của chiến dịch

Cách tạo ngân sách và chiến dịch cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Bán lẻ

Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho lượt bán hàng trên mạng có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.

Nhóm thành phần

Cách tạo nhóm thành phần cho chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Bộ lọc nhóm trang thông tin

Cách thiết lập bộ lọc nhóm trang thông tin bằng chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất bán lẻ.

Thành phần trong nhóm thành phần

Cách liên kết các thành phần với nhóm thành phần trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

Mục tiêu lượt chuyển đổi của chiến dịch

Cách thêm mục tiêu lượt chuyển đổi của chiến dịch vào chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất.

GAQL (GAQL)

Giới thiệu về tính năng Báo cáo và Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads

Giới thiệu về tính năng báo cáo bằng API Google Ads.

Cấu trúc truy vấn và ngữ pháp GAQL

Là phần cơ bản về việc sử dụng Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (GAQL), tập này sẽ đề cập đến cấu trúc truy vấn cơ bản, cú pháp và ngữ pháp mà bạn cần phải biết để bắt đầu viết truy vấn nhằm thực hiện các yêu cầu báo cáo bằng cách sử dụng API Google Ads.

Phân đoạn bằng Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads

Trong Ngôn ngữ truy vấn Google Ads, việc phân đoạn một truy vấn báo cáo có thể phục vụ nhiều mục đích, bao gồm cả việc lựa chọn dữ liệu và cung cấp chức năng GROUP BY ngầm định. Trong tập này, chúng tôi sẽ mô tả tác động của việc thêm phân đoạn vào truy vấn GAQL của bạn.

GoogleAdsRow và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads

GoogleAdsRow là cấu trúc được trả về từ các yêu cầu báo cáo trong API Google Ads. Trong tập này, chúng ta sẽ thảo luận về GoogleAdsRow là gì và cách các giá trị có trong cấu trúc GoogleAdsRow xác định bằng truy vấn Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads.

Ví dụ về lập trình GetKeywordStats

Video này sẽ hướng dẫn bạn về quy trình viết ví dụ về GetKeywordStats.

GoogleAdsFieldService và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads – Truy xuất siêu dữ liệu của trường

GoogleAdsFieldService là một tài nguyên hữu ích để khám phá siêu dữ liệu trường nhằm tạo chuỗi Ngôn ngữ truy vấn Google Ads. Trong tập này, chúng tôi sẽ minh hoạ cách bắt đầu sử dụng GoogleAdsFieldService, xác định tài nguyên có sẵn để sử dụng trong mệnh đề FROM của truy vấn GAQL và tìm nạp các trường có sẵn để dùng trong truy vấn GAQL dựa trên tài nguyên mà bạn chọn chèn vào mệnh đề FROM của truy vấn. Trong các tập tiếp theo, chúng tôi sẽ minh hoạ thêm cách sử dụng dịch vụ GoogleAdsField để trở thành người dùng thành thạo GAQL.

GoogleAdsFieldService – Các trường và Điều khoản trong Ngôn ngữ truy vấn của Google Ads

Dựa trên video “GoogleAdsFieldService và Ngôn ngữ truy vấn Google Ads – Truy xuất siêu dữ liệu trường", tập này sẽ minh hoạ cách sử dụng GoogleAdsFieldService để xác định những trường, phân đoạn và chỉ số có thể dùng trong những mệnh đề của chuỗi truy vấn GAQL. Hãy theo dõi khi chúng tôi minh hoạ cách sử dụng các từ khoá CÓ THỂ CHỌN, SẮP XẾP được và CÓ THỂ LỌC để tạo truy vấn báo cáo theo phương thức lập trình.

Xác thực truy vấn GAQL: Khả năng tương thích của trường

Trong tập này, chúng ta sẽ khám phá khả năng tương thích của trường trong Ngôn ngữ truy vấn Google Ads và giải thích lý do một số phân đoạn, chỉ số và tài nguyên nhất định có thể hoặc không thể có trong cùng một truy vấn GAQL. Tập này được xây dựng dựa trên các tập trước trong danh sách phát GAQL để minh hoạ cách sử dụng GoogleAdsFieldService để xác định các trường có thể chọn với nhau. Sau đó, chúng tôi sẽ tập trung vào Trình tạo truy vấn Google Ads, một công cụ tương tác dựa trên trình duyệt trong trang web tài liệu về API Google Ads, đồng thời giải thích cách sử dụng công cụ này để dễ dàng xác định khả năng tương thích của trường và tạo truy vấn GAQL.

Xác thực truy vấn GAQL: Yêu cầu CHỌN

Trong tập này, chúng tôi sẽ giải thích các quy tắc xác thực trong GAQL vì nó liên quan đến việc thêm một số trường nhất định vào mệnh đề WHERE và ORDER BY (SẮP XẾP THEO). Các quy tắc này phải được thêm trước vào mệnh đề SELECT.

Xác thực truy vấn GAQL: Xác thực phạm vi ngày

Trong tập này, chúng tôi sẽ giải thích các quy tắc xác thực trong GAQL vì quy tắc này có liên quan đến việc đưa phạm vi ngày vào truy vấn.

Điều kiện lọc GAQL

Việc thêm các điều kiện lọc vào mệnh đề WHERE của truy vấn GAQL là một cách hiệu quả để thu hẹp tập hợp kết quả. Trong tập này, chúng ta sẽ thảo luận về các thành phần của điều kiện lọc, đồng thời xem qua một vài ví dụ sử dụng Trình tạo truy vấn của Google Ads.

Xác thực truy vấn GAQL

Trong tập cuối cùng của loạt bài về GAQL, chúng tôi xem lại những gì đã học được trong toàn bộ loạt bài này bằng cách sửa một số truy vấn không chính xác bằng Trình xác thực truy vấn của Google Ads.

API REST

Giới thiệu

Trong video này, chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng giao diện REST của API Google Ads. Các chủ đề bao gồm: lựa chọn truyền tải REST so với gRPC, thông tin xác thực cần thiết, thiết kế API bao gồm hệ phân cấp đặt tên tài nguyên và sử dụng cURL với API Google Ads.

Uỷ quyền bằng REST

Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu thông tin tổng quan về việc uỷ quyền với REST. Sau đó, chúng ta sẽ xem cách tạo mã truy cập bằng REST và sử dụng mã truy cập đó để xác thực API REST của Google Ads.

SearchStream và Tìm kiếm

Trong video này, chúng ta sẽ xem xét sự khác biệt giữa các phương thức SearchStream và Tìm kiếm, đồng thời minh hoạ cách sử dụng từng phương thức này so với REST.

Những phương pháp hay nhất

Truy xuất thông tin hiệu quả

Cách truy xuất thông tin hiệu quả bằng API Google Ads. Bao gồm các điểm khác biệt giữa SearchStream, Tìm kiếm và Nhận, bao gồm cả lời khuyên thiết thực về thời điểm sử dụng từng phương thức. Video này cũng giải thích cách API lưu kết quả vào bộ nhớ đệm và cách bạn có thể truy xuất các hàng theo chiều ngược lại.

Thay đổi thông tin một cách hiệu quả

Trong tập 2 của Loạt phương pháp hay nhất về API Google Ads, chúng tôi sẽ thảo luận về cách thay đổi thông tin một cách hiệu quả bằng cách sử dụng API Google Ads. Video này cho thấy mỗi dịch vụ có sự khác biệt so với GoogleAdsService, các hoạt động nhóm và tách nhóm cũng như cách để đảm bảo không có thực thể mất nhóm.

Truy xuất thông tin nâng cao

Trong tập 3 của Chuỗi chủ đề về các phương pháp hay nhất về API Google Ads, chúng tôi đã thảo luận về các kỹ thuật nâng cao để truy xuất thông tin, chẳng hạn như sử dụng mệnh đề WHERE tối ưu và lọc dữ liệu không cần thiết có thể làm tăng phản hồi. Chúng tôi cũng đối chiếu các phương tiện của API AdWords để truy xuất thông tin.

Nhật ký thay đổi tài khoản

Thông tin cơ bản

Khám phá 2 phần chính của tính năng Nhật ký thay đổi trong API Google Ads. Tìm hiểu về những điều bạn cần xem xét trước khi sử dụng Thay đổi trạng thái và Sự kiện thay đổi.

Thay đổi trạng thái

Khám phá tính năng Thay đổi trạng thái trong API Google Ads. Tìm hiểu về cách thay đổi trạng thái của trang để kiểm tra lịch sử của tài khoản.

Điểm tối ưu hoá và đề xuất

Tổng quan

Bản trình bày tổng quan về tất cả các khái niệm chính về Điểm tối ưu hoá và Đề xuất để quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ bằng API Google Ads.

Tìm hiểu chuyên sâu: Điểm tối ưu hoá

Bản trình bày tất cả chi tiết kỹ thuật để quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ với Điểm tối ưu hoá bằng cách sử dụng API Google Ads.

Tìm hiểu chuyên sâu: Đề xuất

Bản trình bày tất cả thông tin kỹ thuật chi tiết để quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ khi truy xuất các đề xuất bằng API Google Ads.

Đề xuất: Hành động

Bản trình bày tất cả thông tin kỹ thuật để quá trình tích hợp diễn ra suôn sẻ khi thực hiện các hành động dựa trên đề xuất bằng API Google Ads.

Đề xuất: Áp dụng tham số

Hãy theo dõi video chúng tôi minh hoạ cách áp dụng các đề xuất bằng cách sử dụng API Google Ads.

Đề xuất: Thực hiện thao tác hàng loạt

Hãy theo dõi video chúng tôi minh hoạ cách xử lý hàng loạt đề xuất bằng API Google Ads, đồng thời thảo luận về những sai lầm và lỗi phổ biến.

Xử lý và kiểm tra lỗi

Hãy theo dõi nội dung chúng ta thảo luận về cách xử lý lỗi và thử nghiệm các đề xuất khi phát triển các ứng dụng bằng API Google Ads.

Các phương pháp hay nhất

Chúng tôi tóm tắt nhiều phương pháp hay nhất từ các tập trước và giới thiệu một số điểm mới cần cân nhắc khi tích hợp.

Đặt giá thầu thông minh

Tổng quan và bắt đầu sử dụng

Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh, bao gồm thông tin tổng quan về khái niệm và tầm quan trọng của chiến lược này, cũng như một ví dụ ngắn gọn về cách thiết lập một chiến lược Đặt giá thầu thông minh cơ bản.

Tối đa hoá lượt chuyển đổi và Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi

Thông tin tổng quan về hai loại Chiến lược Đặt giá thầu thông minh chính là Tối đa hoá lượt chuyển đổi và Tối đa hoá lượt chuyển đổi cùng với các cách áp dụng các chiến lược đó cho chiến dịch.

Ghi nhật ký và giám sát

Giới thiệu

Trong video giới thiệu này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số lợi ích và điểm cần cân nhắc trong việc triển khai tính năng ghi nhật ký và giám sát để tích hợp API Google Ads.

Ghi nhật ký và giám sát trên đám mây

Trong video này, chúng tôi sẽ trình bày những kiến thức cơ bản về việc ghi nhật ký và theo dõi lên những tầm cao mới để xem giải pháp dựa trên đám mây có thể trông như thế nào khi tích hợp API Google Ads.

Gửi nhật ký ứng dụng tới Google Cloud

Trong tập này, chúng ta sẽ ghi nhật ký một số dữ liệu tuỳ chỉnh vào Google Cloud Logging. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về Python sử dụng một trình chặn gRPC tuỳ chỉnh để trích xuất dữ liệu yêu cầu và phản hồi, cũng như một số siêu dữ liệu như trạng thái thành công và thời gian đã trôi qua vào nhật ký tuỳ chỉnh. Sau đó, chúng tôi gửi các nhật ký đó lên đám mây bằng API ghi nhật ký của Google Cloud.

Tạo và theo dõi các chỉ số tuỳ chỉnh

Trong tập này, chúng ta sẽ xây dựng các chỉ số tuỳ chỉnh ngoài nhật ký trong tính năng Ghi nhật ký của Google Cloud và thiết lập một trang tổng quan để theo dõi các chỉ số mới. Chúng tôi cũng xem cách bạn có thể sử dụng tính năng Giám sát của Google Cloud để thiết lập cảnh báo nhằm thông báo cho bạn khi các chỉ số không ở đúng vị trí bạn mong muốn.

Kiểm thử tích hợp

Giới thiệu về thử nghiệm

Video này giới thiệu về tài khoản thử nghiệm Google Ads và các phương án thay thế.

Thử nghiệm trong thực tế

Video này sẽ hướng dẫn một số ví dụ về kiểm thử trong thực tế. Cụ thể, chúng ta sẽ tạo tài khoản khách hàng và tài khoản người quản lý thử nghiệm, định cấu hình thông tin xác thực API để gửi yêu cầu đến tài khoản khách hàng thử nghiệm, tạo chiến dịch trong tài khoản thử nghiệm và cuối cùng là truy vấn tài khoản thử nghiệm để liệt kê các chiến dịch.

Các phương pháp hay nhất về thử nghiệm

Video này sẽ hướng dẫn bạn một số phương pháp hay nhất để kiểm thử quá trình tích hợp.

Hội thảo về việc di chuyển năm 2021

Chào mừng

Chào mừng bạn đến với hội thảo Di chuyển API Google Ads. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ chia sẻ mọi điều bạn cần biết về sự kiện này, bao gồm những điều bạn cần biết sau khi tham gia hội thảo, thông tin tổng quan về các phiên, cách đặt câu hỏi và yêu cầu hỗ trợ cũng như những tài nguyên quan trọng mà bạn cần có để khai thác tối đa hội thảo.

Tính năng mới

API Google Ads cung cấp nhiều tính năng mới, công nghệ hiện đại, mô hình và công cụ cho nhà phát triển. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ nêu bật nhiều thay đổi thú vị giữa API AdWords và API Google Ads, đồng thời giới thiệu một số tính năng mới chỉ có trong API Google Ads.

Di chuyển từ phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu sang phần mở rộng dựa trên thành phần

Là một tính năng mới trong API Google Ads, phần mở rộng dựa trên thành phần có nhiều điểm cải tiến so với (và sẽ sớm thay thế) phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu trong API Google Ads. Làm theo thư viện ứng dụng khách mà bạn chọn khi chúng tôi minh hoạ cách di chuyển phần mở rộng dựa trên nguồn cấp dữ liệu sang phần mở rộng dựa trên thành phần.

Thông tin đăng nhập và quyền truy cập vào tài khoản

Hãy tiếp tục theo dõi để chúng tôi minh hoạ một số khái niệm chính liên quan đến thông tin xác thực và quyền truy cập vào tài khoản trong API Google Ads bằng cách sử dụng Bác sĩ Google Ads (OAuthdoctor). Trong phiên tương tác này, bạn sẽ tìm hiểu cách bắt đầu sử dụng API Google Ads và khắc phục các vấn đề trong quá trình triển khai.

Báo cáo linh hoạt

Tính năng báo cáo và truy xuất dữ liệu trong API Google Ads tuân theo một mô hình hoàn toàn mới so với API AdWords. Trong buổi học này, bạn sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản về báo cáo và truy xuất dữ liệu, cũng như Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (hay GAQL) mới. Chúng tôi sẽ đề cập đến một số khái niệm chính và tìm hiểu nhiều truy vấn GAQL để thể hiện sức mạnh và tính linh hoạt của tính năng báo cáo bằng API Google Ads.

Hội thảo GAQL cơ bản

Dựa trên phiên Báo cáo linh hoạt, Hội thảo GAQL cơ bản sẽ tìm hiểu sâu hơn về các thông tin chi tiết và sắc thái của Ngôn ngữ truy vấn Google Ads (GAQL). Hãy theo dõi phiên tương tác này khi chúng tôi minh hoạ cách sử dụng dịch vụ GoogleAdsField để truy xuất siêu dữ liệu của trường, Trình tạo truy vấn Google Ads để tạo truy vấn và Trình xác thực truy vấn của Google Ads để xác thực truy vấn. Phiên này sẽ đề cập đến một số khái niệm chính và công cụ cho nhà phát triển để giúp bạn trở thành người dùng thành thạo trong báo cáo.

Mô hình đơn giản cho các thay đổi

API Google Ads cung cấp một mô hình đơn giản để thực hiện các hoạt động thay đổi. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ đề cập đến các kiến thức cơ bản về việc thay đổi dữ liệu bằng API Google Ads, các loại phương thức thay đổi khác nhau và một số tính năng mới trong API Google Ads. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn một số ví dụ để minh hoạ cách hoạt động của các biến đổi trong bối cảnh các trường hợp sử dụng thực tế.

Các phương pháp hay nhất

Trong buổi hội thảo này, chúng ta sẽ tìm hiểu các phương pháp hay nhất để tối ưu hoá hiệu suất, tinh giản quy trình công việc của nhà phát triển và khai thác tối đa API Google Ads.

Tạo kế hoạch di chuyển

Việc di chuyển toàn bộ ứng dụng từ API AdWords sang API Google Ads có thể là công việc chính. Tập trung vào việc lập kế hoạch và DevOps, buổi hội thảo này sẽ thảo luận về các điểm cần cân nhắc và quyết định chính cần cân nhắc khi chuẩn bị và hoàn tất quá trình di chuyển. Phiên này được thiết kế để giúp bạn lên kế hoạch giúp bạn dễ dàng quá trình di chuyển và thậm chí biến việc đó thành cơ hội cải thiện việc tích hợp API AdWords hiện có.

Bảng điều khiển di chuyển

Trong buổi hội thảo này, bạn sẽ có cơ hội lắng nghe ý kiến và tìm hiểu đội ngũ hỗ trợ API Google Ads. Với những người tham gia nhóm bao gồm các trưởng nhóm công nghệ của API Google Ads và nhóm Quan hệ với nhà phát triển API Google Ads, bạn sẽ tìm hiểu về các quyết định chính khi thiết kế một API hoàn toàn mới, suy nghĩ của chúng tôi về API Google Ads và nhiều thông tin khác.

Trivia

Chúng ta đã đề cập đến nhiều thông tin quan trọng trong buổi hội thảo này. Trước khi sự kiện kết thúc, hãy cùng chúng tôi giải trí một chút trong phiên đố vui tương tác này. Xem cách bạn làm việc với nhóm Quan hệ với nhà phát triển Google Ads để trả lời các câu hỏi nhỏ về API Google Ads.

Kết thúc sự kiện

Cảm ơn bạn đã theo dõi hội thảo Di chuyển API Google Ads. Hãy cùng chúng tôi tham gia phiên bế mạc này khi chúng tôi tóm tắt những gì chúng ta đã học được và thảo luận về các bước tiếp theo.