Tạo nhóm trang thông tin khách sạn

Video: Xem bài nói chuyện của Nhóm trang thông tin trong hội thảo năm 2019

Nhóm quảng cáo khách sạn hỗ trợ việc phân chia các khách sạn của bạn thành nhiều nhóm trang thông tin khách sạn, theo nhiều phương diện để bạn có thể điều chỉnh giá thầu cho từng nhóm cho phù hợp. Hãy xem xét cây bên dưới. Ở cấp độ đầu tiên, các khách sạn đã được chia thành khách sạn 5 sao, khách sạn 4 sao và các hạng khách sạn khác. Ở cấp độ hai, các khách sạn trong các lớp khách sạn khác đã được phân chia thành khách sạn "Hoa Kỳ", khách sạn "Vương quốc Anh" và khách sạn ở các khu vực khác.

Mỗi nút trong cây là một phân mục hoặc đơn vị, do ListingGroupType xác định. Phân mục giới thiệu một cấp mới trong cây, trong khi các đơn vị là lá của cây. Mỗi phân mục phải luôn được phân vùng hoàn toàn, vì vậy, phân mục phải chứa một nút đại diện cho Khác. Trong ví dụ này, nút gốc và nút Hotel Class: (Other) là các phần nhỏ. Cấu trúc dạng cây này gồm các phân mục và đơn vị cho phép bạn đặt giá thầu ở cấp đơn vị khách sạn, đồng thời đảm bảo rằng mọi trang thông tin khách sạn đều nằm trong một và chỉ một nút đơn vị trên cây.

Các nút là đối tượng của lớp ListingGroupInfo, có chứa trường ListingGroupType cho biết liệu các nút đó là đơn vị hay phân mục. Việc đặt ListingGroupInfo thành listing_group của AdGroupCriterion sẽ liên kết tài khoản đó với AdGroup.

Đặt giá thầu CPC %

Bạn chỉ được phép đặt percent_cpc_bid_micros của AdGroupCriterion trên các nút đơn vị. Việc cố gắng làm như vậy trên các nút phân mục sẽ không thành công kèm theo lỗi.

Phương diện trang thông tin

ListingGroupInfo cũng có một case_value, là một ListingDimensionInfo chứa một trong nhiều loại kích thước. ListingGroupInfo đại diện cho các giá trị được liên kết với khách sạn của bạn, chẳng hạn như mã khách sạn, quốc gia khách sạn hoặc hạng khách sạn. Bạn có thể xem nội dung mô tả đầy đủ về các loại ListingDimensionInfo hiện có trong tài liệu tham khảo.

Mỗi phần tử con trực tiếp của phân mục phải có case_value có cùng một loại phụ ListingDimensionInfo. Chỉ có nút gốc là không có case_value.

Hãy nhớ rằng mỗi phân mục phải chứa một case_value "trống" thuộc đúng loại, đại diện cho "tất cả các giá trị khác".

Để biết thêm thông tin, hãy xem đoạn mã sau đây để thêm cấp đầu tiên của cây nhóm trang thông tin.

Java

private static String addLevel1Nodes(
  long customerId,
  long adGroupId,
  String rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations,
  long percentCpcBidMicroAmount) {
 // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 ListingDimensionInfo fiveStarredDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().setValue(5).build())
     .build();
 // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 ListingGroupInfo fiveStarredUnit =
   ListingGroupInfo.newBuilder()
     .setType(ListingGroupType.UNIT)
     .setParentAdGroupCriterion(rootResourceName)
     .setCaseValue(fiveStarredDimensionInfo)
     .build();
 // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(customerId, adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);
 // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
 AdGroupCriterionOperation operation = generateCreateOperation(fiveStarredAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
 // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
 // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
 // hotels instead.

 // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by not specifying
 // any attributes on those object.
 ListingDimensionInfo otherHotelsDimensionInfo =
   ListingDimensionInfo.newBuilder()
     .setHotelClass(HotelClassInfo.newBuilder().build())
     .build();
 // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
 // used as a parent node for children nodes of the next level.
 ListingGroupInfo otherHotelsSubdivision =
   createListingGroupInfo(
     ListingGroupType.SUBDIVISION, rootResourceName, otherHotelsDimensionInfo);
 // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion =
   createAdGroupCriterion(
     customerId, adGroupId, otherHotelsSubdivision, percentCpcBidMicroAmount);
 operation = generateCreateOperation(otherHotelsAdGroupCriterion);
 operations.add(operation);

 return otherHotelsAdGroupCriterion.getResourceName();
}
   

C#

private string AddLevel1Nodes(long customerId, long adGroupId, string rootResourceName,
  List<AdGroupCriterionOperation> operations, long percentCpcBidMicroAmount)
{
  // Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  ListingDimensionInfo fiveStarredListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo
    {
      Value = 5
    }
  };

  // Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  ListingGroupInfo fiveStarredUnit = CreateListingGroupInfo(ListingGroupType.Unit,
    rootResourceName, fiveStarredListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  AdGroupCriterion fiveStarredAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, fiveStarredUnit, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = fiveStarredAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code
  // in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo().
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create a UNIT
  // node of 4-star hotels.

  // Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
  // specifying any attributes on those object.
  ListingDimensionInfo otherHotelsListingDimensionInfo = new ListingDimensionInfo
  {
    HotelClass = new HotelClassInfo()
  };

  // Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will
  // be used as a parent node for children nodes of the next level.
  ListingGroupInfo otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo = CreateListingGroupInfo
    (ListingGroupType.Subdivision, rootResourceName, otherHotelsListingDimensionInfo);

  // Create an ad group criterion for other hotel classes.
  AdGroupCriterion otherHotelsAdGroupCriterion = CreateAdGroupCriterion(customerId,
    adGroupId, otherHotelsSubdivisionListingGroupInfo, percentCpcBidMicroAmount);

  // Create an operation and add it to the list of operations.
  operations.Add(new AdGroupCriterionOperation
  {
    Create = otherHotelsAdGroupCriterion
  });

  // Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  nextTempId--;

  return otherHotelsAdGroupCriterion.ResourceName;
}
   

1.199

private static function addLevel1Nodes(
  int $customerId,
  int $adGroupId,
  string $rootResourceName,
  array &$operations,
  int $percentCpcBidMicroAmount
) {
  // Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
  $fiveStarredDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo(['value' => 5])
  ]);
  // Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  $fiveStarredUnit = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::UNIT,
    $rootResourceName,
    $fiveStarredDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
  $fiveStarredAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $fiveStarredUnit,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  // Decrements the temp ID for the next ad group criterion.
  self::$nextTempId--;
  $operation = self::generateCreateOperation($fiveStarredAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  // You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the above code in
  // this method and modifying the value passed to HotelClassInfo() to the value you want.
  // For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT node of 4-star
  // hotels instead.

  // Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not* specifying
  // any attributes on those object.
  $othersHotelsDimensionInfo = new ListingDimensionInfo([
    'hotel_class' => new HotelClassInfo()
  ]);
  // Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which will be
  // used as a parent node for children nodes of the next level.
  $otherHotelsSubDivision = self::createListingGroupInfo(
    ListingGroupType::SUBDIVISION,
    $rootResourceName,
    $othersHotelsDimensionInfo
  );
  // Creates an ad group criterion for other hotel classes.
  $otherHotelsAdGroupCriterion = self::createAdGroupCriterion(
    $customerId,
    $adGroupId,
    $otherHotelsSubDivision,
    $percentCpcBidMicroAmount
  );
  $operation = self::generateCreateOperation($otherHotelsAdGroupCriterion);
  $operations[] = $operation;

  self::$nextTempId--;
  return $otherHotelsAdGroupCriterion->getResourceName();
}
   

Python

def add_level1_nodes(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  root_resource_name,
  operations,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
):
  """Creates child nodes on level 1, partitioned by the hotel class info.

  Args:
    client: The Google Ads API client.
    customer_id: The Google Ads customer ID.
    ad_group_id: The ad group ID to which the hotel listing group will be
      added.
    root_resource_name: The string resource name of the listing group's root
      node.
    operations: A list of AdGroupCriterionOperations.
    percent_cpc_bid_micro_amount: The CPC bid micro amount to be set on
      created ad group criteria.

  Returns:
    The string resource name of the "other hotel classes" node, which serves
    as the parent node for the next level of the listing tree.
  """
  global next_temp_id

  # Create listing dimension info for 5-star class hotels.
  five_starred_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  five_starred_listing_dimension_info.hotel_class.value = 5

  # Create a listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
  five_starred_unit = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.UNIT,
    root_resource_name,
    five_starred_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
  five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    five_starred_unit,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  five_starred_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    five_starred_ad_group_criterion_operation.create,
    five_starred_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(five_starred_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
  # above code in this method and modifying the hotel class value.
  # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will instead create
  # a UNIT node of 4-star hotels.

  # Create hotel class info and dimension info without any specifying
  # attributes. This node will then represent hotel classes other than those
  # already covered by UNIT nodes at this level.
  other_hotels_listing_dimension_info = client.get_type(
    "ListingDimensionInfo"
  )
  # Set "hotel_class" as the oneof field on the ListingDimensionInfo object
  # without specifying the optional hotel_class field.
  client.copy_from(
    other_hotels_listing_dimension_info.hotel_class,
    client.get_type("HotelClassInfo"),
  )

  # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
  # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
  other_hotels_subdivision_listing_group_info = create_listing_group_info(
    client,
    client.enums.ListingGroupTypeEnum.SUBDIVISION,
    root_resource_name,
    other_hotels_listing_dimension_info,
  )

  # Create an ad group criterion for other hotel classes.
  other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
    client,
    customer_id,
    ad_group_id,
    other_hotels_subdivision_listing_group_info,
    percent_cpc_bid_micro_amount,
  )

  # Create an operation and add it to the list of operations.
  other_hotels_ad_group_criterion_operation = client.get_type(
    "AdGroupCriterionOperation"
  )
  client.copy_from(
    other_hotels_ad_group_criterion_operation.create,
    other_hotels_ad_group_criterion,
  )
  operations.append(other_hotels_ad_group_criterion_operation)

  # Decrement the temp ID for the next ad group criterion.
  next_temp_id -= 1

  return other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
   

Ruby

def add_level1_nodes(
 client,
 customer_id,
 ad_group_id,
 root_resource_name,
 operations,
 percent_cpc_bid_micro_amount)
 # Creates hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 five_starred_dimension_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info do |c|
   c.value = 5
  end
 end

 # Creates listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 five_starred_unit = create_listing_group_info(
  client,
  :UNIT,
  root_resource_name,
  five_starred_dimension_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for 5-star hotels.
 five_starred_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  five_starred_unit,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  five_starred_ad_group_criterion,
 )

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo()
 # to the value you want.
 # For instance, passing 4 instead of 5 in the above code will create a UNIT
 # node of 4-star hotels instead.

 # Creates hotel class info and dimension info for other hotel classes
 # by *not* specifying any attributes on those object.
 other_hotels_dimention_info = client.resource.listing_dimension_info do |d|
  d.hotel_class = client.resource.hotel_class_info
 end

 # Creates listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node,
 # which will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 other_hotels_subdivision = create_listing_group_info(
  client,
  :SUBDIVISION,
  root_resource_name,
  other_hotels_dimention_info,
 )

 # Creates an ad group criterion for other hotel classes.
 other_hotels_ad_group_criterion = create_ad_group_criterion(
  client,
  customer_id,
  ad_group_id,
  other_hotels_subdivision,
  percent_cpc_bid_micro_amount,
 )

 operations << generate_create_operation(
  client,
  other_hotels_ad_group_criterion,
 )

 other_hotels_ad_group_criterion.resource_name
end
   

Perl

sub add_level_1_nodes {
 my ($customer_id, $ad_group_id, $root_resource_name, $operations,
  $percent_cpc_bid_micro_amount)
  = @_;

 # Create hotel class info and dimension info for 5-star hotels.
 my $five_starred_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::HotelClassInfo->new({
     value => 5
    })});

 # Create listing group info for 5-star hotels as a UNIT node.
 my $five_starred_unit = create_listing_group_info(UNIT, $root_resource_name,
  $five_starred_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for 5-star hotels.
 my $five_starred_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id, $five_starred_unit,
  $percent_cpc_bid_micro_amount);

 my $operation = generate_create_operation($five_starred_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 # You can also create more UNIT nodes for other hotel classes by copying the
 # above code in this method and modifying the value passed to HotelClassInfo
 # to the value you want. For instance, passing 4 instead of 5 in the above code
 # will create a UNIT node of 4-star hotels instead.

 # Create hotel class info and dimension info for other hotel classes by *not*
 # specifying any attributes on those object.
 my $others_hotels_dimension_info =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::ListingDimensionInfo->new({
   hotelClass => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::HotelClassInfo->new()}
  );

 # Create listing group info for other hotel classes as a SUBDIVISION node, which
 # will be used as a parent node for children nodes of the next level.
 my $other_hotels_subdivision =
  create_listing_group_info(SUBDIVISION, $root_resource_name,
  $others_hotels_dimension_info);

 # Create an ad group criterion for other hotel classes.
 my $other_hotels_ad_group_criterion =
  create_ad_group_criterion($customer_id, $ad_group_id,
  $other_hotels_subdivision, $percent_cpc_bid_micro_amount);

 $operation = generate_create_operation($other_hotels_ad_group_criterion);
 push @$operations, $operation;

 return $other_hotels_ad_group_criterion->{resourceName};
}
   

Các phương diện có sẵn cho ListingsDimensionInfo

Bạn có thể sử dụng các loại ListingDimensionInfo sau cho Quảng cáo khách sạn:

Mã nhận dạng tạm thời

Tiêu chí nhóm quảng cáo không được chỉ định mã nhận dạng cho đến khi máy chủ xử lý yêu cầu thay đổi tạo tiêu chí. Tuy nhiên, ListingGroupInfo sẽ không hợp lệ cho đến khi hoàn tất. Vì vậy, mỗi khi tạo một phân mục, bạn cũng phải tạo ít nhất một trong các phân mục con trong cùng một thao tác.

Để cho phép đặt parent_ad_group_criterion của ListingGroupInfo cho các nút con, bạn có thể sử dụng mã nhận dạng tiêu chí tạm thời. Đây là các giá trị nhận dạng duy nhất cục bộ (thay vì giá trị nhận dạng duy nhất trên toàn hệ thống) chỉ áp dụng trong bối cảnh của một yêu cầu thay đổi. Bạn có thể sử dụng số nguyên âm bất kỳ (ví dụ: -1) làm mã nhận dạng tạm thời.

Khi yêu cầu được xử lý, mỗi AdGroupCriterion sẽ được gán một mã nhận dạng chung dương như thường lệ.