Tạo nhóm quảng cáo khách sạn

Để phân phát quảng cáo cho chiến dịch Khách sạn, bạn phải tạo một AdGroup có ít nhất một quảng cáo trong nhóm quảng cáo. Như sẽ trình bày sau, chiến dịch Khách sạn chỉ hỗ trợ nhóm quảng cáo thuộc loại HOTEL_ADS mà bạn có thể đặt trong trường type. Ví dụ về mã cũng đặt giá thầu CPC theo tỷ lệ phần trăm vì chiến lược đặt giá thầu của chiến dịch là PercentCpc.

Java

private String addHotelAdGroup(
  GoogleAdsClient googleAdsClient, long customerId, String campaignResourceName) {
 // Creates an ad group.
 AdGroup adGroup =
   AdGroup.newBuilder()
     .setName("Earth to Mars Cruises #" + getPrintableDateTime())
     .setCampaign(campaignResourceName)
     // Sets the ad group type to HOTEL_ADS. This cannot be set to other types.
     .setType(AdGroupType.HOTEL_ADS)
     .setCpcBidMicros(1_000_000L)
     .setStatus(AdGroupStatus.ENABLED)
     .build();

 // Creates an ad group operation.
 AdGroupOperation operation = AdGroupOperation.newBuilder().setCreate(adGroup).build();

 // Issues a mutate request to add an ad group.
 try (AdGroupServiceClient adGroupServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createAdGroupServiceClient()) {
  MutateAdGroupResult mutateAdGroupResult =
    adGroupServiceClient
      .mutateAdGroups(Long.toString(customerId), Collections.singletonList(operation))
      .getResults(0);
  System.out.printf(
    "Added a hotel ad group with resource name: '%s'%n",
    mutateAdGroupResult.getResourceName());
  return mutateAdGroupResult.getResourceName();
 }
}
   

C#

private static string AddHotelAdGroup(GoogleAdsClient client, long customerId,
  string campaignResourceName)
{
  // Get the AdGroupService.
  AdGroupServiceClient service = client.GetService(Services.V16.AdGroupService);

  // Create an ad group.
  AdGroup adGroup = new AdGroup()
  {
    Name = "Earth to Mars Cruise #" + ExampleUtilities.GetRandomString(),

    // Sets the campaign.
    Campaign = campaignResourceName,

    // Optional: Sets the ad group type to HOTEL_ADS.
    // This cannot be set to other types.
    Type = AdGroupType.HotelAds,

    CpcBidMicros = 10000000,
    Status = AdGroupStatus.Enabled
  };

  // Create an ad group operation.
  AdGroupOperation adGroupOperation = new AdGroupOperation()
  {
    Create = adGroup
  };

  // Issue a mutate request to add an ad group.
  MutateAdGroupsResponse response = service.MutateAdGroups(customerId.ToString(),
    new AdGroupOperation[] { adGroupOperation });
  return response.Results[0].ResourceName;
}
   

1.199

private static function addHotelAdGroup(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  string $campaignResourceName
) {
  // Creates an ad group.
  $adGroup = new AdGroup([
    'name' => 'Earth to Mars Cruise #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    // Sets the campaign.
    'campaign' => $campaignResourceName,
    // Sets the ad group type to HOTEL_ADS.
    // This cannot be set to other types.
    'type' => AdGroupType::HOTEL_ADS,
    'cpc_bid_micros' => 10000000,
    'status' => AdGroupStatus::ENABLED,
  ]);

  // Creates an ad group operation.
  $adGroupOperation = new AdGroupOperation();
  $adGroupOperation->setCreate($adGroup);

  // Issues a mutate request to add an ad group.
  $adGroupServiceClient = $googleAdsClient->getAdGroupServiceClient();
  $response = $adGroupServiceClient->mutateAdGroups(
    MutateAdGroupsRequest::build($customerId, [$adGroupOperation])
  );

  /** @var AdGroup $addedAdGroup */
  $addedAdGroup = $response->getResults()[0];
  printf(
    "Added a hotel ad group with resource name '%s'.%s",
    $addedAdGroup->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );

  return $addedAdGroup->getResourceName();
}
   

Python

def add_hotel_ad_group(client, customer_id, campaign_resource_name):
  ad_group_service = client.get_service("AdGroupService")

  # Create ad group.
  ad_group_operation = client.get_type("AdGroupOperation")
  ad_group = ad_group_operation.create
  ad_group.name = f"Earth to Mars cruise {uuid.uuid4()}"
  ad_group.status = client.enums.AdGroupStatusEnum.ENABLED
  ad_group.campaign = campaign_resource_name
  # Sets the ad group type to HOTEL_ADS. This cannot be set to other types.
  ad_group.type_ = client.enums.AdGroupTypeEnum.HOTEL_ADS
  ad_group.cpc_bid_micros = 10000000

  # Add the ad group.
  ad_group_response = ad_group_service.mutate_ad_groups(
    customer_id=customer_id, operations=[ad_group_operation]
  )

  ad_group_resource_name = ad_group_response.results[0].resource_name

  print(
    "Added a hotel ad group with resource name '{ad_group_resource_name}'."
  )

  return ad_group_resource_name
   

Ruby

def add_hotel_ad_group(client, customer_id, campaign_resource)
 # Create an ad group.
 ad_group_operation = client.operation.create_resource.ad_group do |ag|
  ag.name = generate_random_name_field("Earth to Mars Cruise")

  # Set the campaign.
  ag.campaign = campaign_resource

  # Optional: Set the ad group type to HOTEL_ADS.
  # This cannot be set to other types.
  ag.type = :HOTEL_ADS
  ag.cpc_bid_micros = 10_000_000
  ag.status = :ENABLED
 end

 # Issue a mutate request to add the ad group.
 ad_group_service = client.service.ad_group
 response = ad_group_service.mutate_ad_groups(
  customer_id: customer_id,
  operations: [ad_group_operation]
 )

 # Fetch the new ad group's resource name.
 ad_group_resource = response.results.first.resource_name

 puts "Added hotel ad group with resource name '#{ad_group_resource}'."

 ad_group_resource
end
   

Perl

sub add_hotel_ad_group {
 my ($api_client, $customer_id, $campaign_resource_name) = @_;

 # Create an ad group.
 my $ad_group = Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::AdGroup->new({
  name => "Earth to Mars Cruise #" . uniqid(),
  # Set the campaign.
  campaign => $campaign_resource_name,
  # Set the ad group type to HOTEL_ADS.
  # This cannot be set to other types.
  type     => HOTEL_ADS,
  cpcBidMicros => 1000000,
  status => Google::Ads::GoogleAds::V16::Enums::AdGroupStatusEnum::ENABLED
 });

 # Create an ad group operation.
 my $ad_group_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::AdGroupService::AdGroupOperation->
  new({create => $ad_group});

 # Add the ad group.
 my $ad_group_resource_name = $api_client->AdGroupService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$ad_group_operation]})->{results}[0]{resourceName};

 printf "Added a hotel ad group with resource name: '%s'.\n",
  $ad_group_resource_name;

 return $ad_group_resource_name;
}