Tạo Chiến dịch khách sạn

Bước đầu tiên để triển khai Quảng cáo khách sạn là tạo chiến dịch Khách sạn. Khi tạo một Chiến dịch khách sạn, bạn cần đặt ngân sách, chiến lược đặt giá thầu và mã tài khoản Hotel Ads Center.

Dưới đây là các bước để thiết lập một chiến dịch Khách sạn:

 1. Đặt advertising_channel_type của chiến dịch thành HOTEL.
 2. Tạo HotelSettingInfo, đặt hotel_center_id, sau đó thêm vào chiến dịch.
 3. Tạo chiến lược đặt giá thầu PercentCpc cho chiến dịch. Để biết thông tin chi tiết về các chiến lược đặt giá thầu và cách đặt giá thầu, hãy xem bài viết Tổng quan về chiến lược đặt giá thầu.

Các bước này được minh hoạ trong mã sau.

Java

private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  long hotelCenterAccountId,
  long cpcBidCeilingMicroAmount) {

 // Creates a budget to be used by the campaign that will be created below.
 String budgetResourceName = addCampaignBudget(googleAdsClient, customerId);

 // Creates a hotel campaign.
 String campaignResourceName =
   addHotelCampaign(
     googleAdsClient,
     customerId,
     budgetResourceName,
     hotelCenterAccountId,
     cpcBidCeilingMicroAmount);

 // Creates a hotel ad group.
 String adGroupResourceName = addHotelAdGroup(googleAdsClient, customerId, campaignResourceName);

 // Creates a hotel ad group ad.
 addHotelAdGroupAd(googleAdsClient, customerId, adGroupResourceName);
}
   

C#

public void Run(GoogleAdsClient client, long customerId, long hotelCenterAccountId,
  long cpcBidCeilingMicroAmount)
{
  try
  {
    // Create a budget to be used by the campaign that will be created below.
    string budgetResourceName = AddCampaignBudget(client, customerId);

    // Create a hotel campaign.
    string campaignResourceName = AddHotelCampaign(client, customerId,
      budgetResourceName, hotelCenterAccountId, cpcBidCeilingMicroAmount);

    // Create a hotel ad group.
    string adGroupResourceName = AddHotelAdGroup(client, customerId,
      campaignResourceName);

    // Create a hotel ad group ad.
    AddHotelAdGroupAd(client, customerId, adGroupResourceName);
  }
  catch (GoogleAdsException e)
  {
    Console.WriteLine("Failure:");
    Console.WriteLine($"Message: {e.Message}");
    Console.WriteLine($"Failure: {e.Failure}");
    Console.WriteLine($"Request ID: {e.RequestId}");
    throw;
  }
}
   

1.199

private static function addHotelCampaign(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  string $budgetResourceName,
  int $hotelCenterAccountId,
  int $cpcBidCeilingMicroAmount
) {
  // Creates a campaign.
  $campaign = new Campaign([
    'name' => 'Interplanetary Cruise Campaign #' . Helper::getPrintableDatetime(),
    // Configures settings related to hotel campaigns including advertising channel type
    // and hotel setting info.
    'advertising_channel_type' => AdvertisingChannelType::HOTEL,
    'hotel_setting' => new HotelSettingInfo(['hotel_center_id' => $hotelCenterAccountId]),
    // Recommendation: Set the campaign to PAUSED when creating it to prevent
    // the ads from immediately serving. Set to ENABLED once you've added
    // targeting and the ads are ready to serve.
    'status' => CampaignStatus::PAUSED,
    // Sets the bidding strategy to PercentCpc. Only Manual CPC and Percent CPC can be used
    // for hotel campaigns.
    'percent_cpc' => new PercentCpc([
      'cpc_bid_ceiling_micros' => $cpcBidCeilingMicroAmount
    ]),
    // Sets the budget.
    'campaign_budget' => $budgetResourceName,
    // Configures the campaign network options. Only Google Search is allowed for
    // hotel campaigns.
    'network_settings' => new NetworkSettings([
      'target_google_search' => true,
    ]),
  ]);

  // Creates a campaign operation.
  $campaignOperation = new CampaignOperation();
  $campaignOperation->setCreate($campaign);

  // Issues a mutate request to add campaigns.
  $campaignServiceClient = $googleAdsClient->getCampaignServiceClient();
  $response = $campaignServiceClient->mutateCampaigns(
    MutateCampaignsRequest::build($customerId, [$campaignOperation])
  );

  /** @var Campaign $addedCampaign */
  $addedCampaign = $response->getResults()[0];
  printf(
    "Added a hotel campaign with resource name '%s'.%s",
    $addedCampaign->getResourceName(),
    PHP_EOL
  );

  return $addedCampaign->getResourceName();
}
   

Python

def add_hotel_campaign(
  client,
  customer_id,
  budget_resource_name,
  hotel_center_account_id,
  cpc_bid_ceiling_micro_amount,
):
  campaign_service = client.get_service("CampaignService")

  # Create campaign.
  campaign_operation = client.get_type("CampaignOperation")
  campaign = campaign_operation.create
  campaign.name = f"Interplanetary Cruise Campaign {uuid.uuid4()}"

  # Configures settings related to hotel campaigns including advertising
  # channel type and hotel setting info.
  campaign.advertising_channel_type = (
    client.enums.AdvertisingChannelTypeEnum.HOTEL
  )
  campaign.hotel_setting.hotel_center_id = hotel_center_account_id

  # Recommendation: Set the campaign to PAUSED when creating it to prevent the
  # ads from immediately serving. Set to ENABLED once you've added targeting
  # and the ads are ready to serve.
  campaign.status = client.enums.CampaignStatusEnum.PAUSED

  # Set the bidding strategy to PercentCpc. Only Manual CPC and Percent CPC
  # can be used for hotel campaigns.
  campaign.percent_cpc.cpc_bid_ceiling_micros = cpc_bid_ceiling_micro_amount

  # Sets the budget.
  campaign.campaign_budget = budget_resource_name

  # Set the campaign network options. Only Google Search is allowed for hotel
  # campaigns.
  campaign.network_settings.target_google_search = True

  # Add the campaign.
  campaign_response = campaign_service.mutate_campaigns(
    customer_id=customer_id, operations=[campaign_operation]
  )

  campaign_resource_name = campaign_response.results[0].resource_name

  print(
    "Added a hotel campaign with resource name '{campaign_resource_name}'."
  )

  return campaign_resource_name
   

Ruby

def add_hotel_campaign(client, customer_id, budget_resource,
  hotel_center_account_id, cpc_bid_ceiling_micro_amount)
 # Create a campaign.
 campaign_operation = client.operation.create_resource.campaign do |c|
  c.name = generate_random_name_field("Interplanetary Cruise Campaign")

  # Configure settings related to hotel campaigns.
  c.advertising_channel_type = :HOTEL
  c.hotel_setting = client.resource.hotel_setting_info do |hsi|
   hsi.hotel_center_id = hotel_center_account_id
  end

  # Recommendation: Set the campaign to PAUSED when creating it to prevent the
  # ads from immediately serving. Set to ENABLED once you've added targeting and
  # the ads are ready to serve.
  c.status = :PAUSED

  # Set the bidding strategy to PercentCpc. Only Manual CPC and Percent CPC can
  # be used for hotel campaigns.
  c.percent_cpc = client.resource.percent_cpc do |pcpc|
   pcpc.cpc_bid_ceiling_micros = cpc_bid_ceiling_micro_amount
  end

  # Set the budget.
  c.campaign_budget = budget_resource

  # Configures the campaign network options. Only Google Search is allowed for
  # hotel campaigns.
  c.network_settings = client.resource.network_settings do |ns|
   ns.target_google_search = true
  end
 end

 # Issue a mutate request to add the campaign.
 campaign_service = client.service.campaign
 response = campaign_service.mutate_campaigns(
  customer_id: customer_id,
  operations: [campaign_operation],
 )

 # Fetch the new campaign's resource name.
 campaign_resource = response.results.first.resource_name

 puts "Added hotel campaign with resource name '#{campaign_resource}'."

 campaign_resource
end
   

Perl

sub add_hotel_campaign {
 my ($api_client, $customer_id, $budget_resource_name,
  $hotel_center_account_id, $cpc_bid_ceiling_micro_amount)
  = @_;

 # Create a hotel campaign.
 my $campaign = Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::Campaign->new({
   name => "Interplanetary Cruise Campaign #" . uniqid(),
   # Configure settings related to hotel campaigns including advertising
   # channel type and hotel setting info.
   advertisingChannelType => HOTEL,
   hotelSetting      =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::HotelSettingInfo->new({
     hotelCenterId => $hotel_center_account_id
    }
    ),
   # Recommendation: Set the campaign to PAUSED when creating it to prevent
   # the ads from immediately serving. Set to ENABLED once you've added
   # targeting and the ads are ready to serve.
   status => Google::Ads::GoogleAds::V16::Enums::CampaignStatusEnum::PAUSED,
   # Set the bidding strategy to PercentCpc. Only Manual CPC and Percent CPC
   # can be used for hotel campaigns.
   percentCpc => Google::Ads::GoogleAds::V16::Common::PercentCpc->new(
    {cpcBidCeilingMicros => $cpc_bid_ceiling_micro_amount}
   ),
   # Set the budget.
   campaignBudget => $budget_resource_name,
   # Configure the campaign network options. Only Google Search is allowed for
   # hotel campaigns.
   networkSettings =>
    Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::NetworkSettings->new({
     targetGoogleSearch => "true"
    })});

 # Create a campaign operation.
 my $campaign_operation =
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Services::CampaignService::CampaignOperation->
  new({create => $campaign});

 # Add the campaign.
 my $campaign_resource_name = $api_client->CampaignService()->mutate({
   customerId => $customer_id,
   operations => [$campaign_operation]})->{results}[0]{resourceName};

 printf "Added a hotel campaign with resource name: '%s'.\n",
  $campaign_resource_name;

 return $campaign_resource_name;
}