Quảng cáo khách sạn

Quảng cáo khách sạn là một loại quảng cáo được hệ thống tạo tự động dựa trên giá và trang thông tin khách sạn mà bạn cung cấp. Trang này cho phép bạn nhắm đến các khách du lịch trong tương lai bằng cách hiển thị tình trạng phòng, giá và các tuỳ chọn đặt phòng khác của khách sạn. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo khách sạn

Trước đây, việc quản lý Quảng cáo khách sạn chỉ được hỗ trợ thông qua API Đối tác du lịchTrung tâm khách sạn (trước đây là Trung tâm Quảng cáo khách sạn). Với các công cụ này, bạn có thể tạo tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo và trang thông tin khách sạn hoặc đặt giá thầu và giá.

Giờ đây, với API Google Ads và Google Ads, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác đã từng do API Đối tác du lịch và Hotel Center cung cấp, chẳng hạn như tạo, cập nhật hoặc xóa:

 • Chiến dịch
 • Chiến lược đặt giá thầu của chiến dịch
 • Ngân sách chiến dịch
 • Nhóm quảng cáo
 • Giá thầu nhóm quảng cáo
 • Hệ số sửa đổi giá thầu nhóm quảng cáo (còn gọi là hệ số giá thầu trong Google Ads)
 • Nhóm trang thông tin khách sạn (còn gọi là Nhóm khách sạn trong Google Ads)

Tuy nhiên, những việc sau đây chưa thể thực hiện bằng API Google Ads và chỉ có thể hoàn thành trong Hotel Center:

 • Tạo, cập nhật, xóa nguồn cấp dữ liệu khách sạn
 • Tạo, cập nhật, xóa thông tin về giá của khách sạn

Hãy tham khảo bài viết Tổng quan về việc tích hợp để biết các nhiệm vụ bảo trì định kỳ mà bạn cần thực hiện trên dữ liệu khách sạn của mình.

Điều kiện tiên quyết

Ngoài các quy định hạn chế về quyền truy cập nêu trên, trước tiên bạn cần có những thông tin sau để sử dụng API Google Ads với Quảng cáo khách sạn:

Truy cập vào bảng điều khiển của Hotel Center
Bạn có thể liên hệ với một đối tác tích hợp được uỷ quyền của bên thứ ba để tạo một tài khoản trong bảng điều khiển của Hotel Center và cấp quyền truy cập cho bạn. Hoặc bạn có thể tích hợp trực tiếp với Google. Tìm hiểu thêm.
Mã tài khoản của tài khoản Hotel Center
Bạn có thể tìm thấy mã này trong bảng điều khiển của Hotel Center sau khi có quyền truy cập vào bảng điều khiển đó. Bạn cần mã tài khoản này để liên kết tài khoản Google Ads với tài khoản Hotel Centertạo các Chiến dịch khách sạn liên kết với Hotel Center.

Hướng dẫn này mô tả các bước cần thiết để tạo Chiến dịch khách sạn, nhóm quảng cáo và quảng cáo bằng API Google Ads:

 1. Tạo Chiến dịch khách sạn
 2. Tạo nhóm Quảng cáo khách sạn
 3. Tạo Quảng cáo nhóm quảng cáo khách sạn
 4. Tạo nhóm trang thông tin khách sạn
 5. Thiết lập tính năng đặt giá thầu
 6. Truy vấn và hiệu suất quảng cáo

Hoặc bạn có thể đi sâu vào một mẫu mã trong một trong các thư viện ứng dụng của chúng tôi.