Báo cáo

Video: Xem bài nói chuyện về báo cáo Quảng cáo khách sạn trong hội thảo năm 2019

Với API Google Ads, bạn có thể thiết kế truy vấn để nhận báo cáo Quảng cáo khách sạn mà bạn cần. Sau đó, bạn có thể kết hợp các truy vấn này vào các ứng dụng khách của mình.

Điều kiện tiên quyết

Cụm từ tìm kiếm cơ bản cho Quảng cáo khách sạn

Hãy xem các truy vấn mẫu sau để làm quen với cách sử dụng API Google Ads cho báo cáo Quảng cáo khách sạn.

Nhận chỉ số về lượt nhấp

Truy vấn mẫu sau đây trả về số lượt nhấp trong chế độ xem hiệu suất của khách sạn.

SELECT metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như sau:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "78090"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   }
  }
 ],
 "totalResultsCount": "1",
 "fieldMask": "metrics.clicks"
}

Nhận chỉ số lượt nhấp được phân đoạn

Truy vấn mẫu sau đây về chế độ xem hiệu suất của khách sạn nhận lượt nhấp và phân đoạn kết quả theo Mã khách sạn.

SELECT
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau. Các lượt nhấp được phân đoạn theo partnerHotelID, do đó, hệ thống có thể trả về 2 đối tượng trở lên cho cùng một HotelPerformanceView.

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "7055"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3047"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1112"
   }
  },
  ...
 ]
}

Nhận chỉ số nhóm quảng cáo

Truy vấn mẫu sau đây cho nhóm quảng cáo nhận được lượt hiển thị và lượt nhấp trong 30 ngày qua, được phân đoạn theo ngày.

SELECT
 campaign.name,
 campaign.status,
 ad_group.name,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks
FROM ad_group
WHERE ad_group.type = HOTEL_ADS
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau. Phản hồi chỉ được lọc để xem các chỉ số đáp ứng các điều kiện của mệnh đề WHERE. Trường ngày được điền bằng ngày cuối cùng trong khoảng thời gian 30 ngày.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "name": "test campaign",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroup": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroups/11111111",
    "name": "test adgroup"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "91",
    "impressions": "5145"
   },
   "segments": {
    "date": "2020-05-10"
   }
  }
 ]
}

Nhận quảng cáo trong nhóm quảng cáo được bật

Truy vấn mẫu sau đây cho các quảng cáo của nhóm quảng cáo tìm những nhóm quảng cáo sẽ phân phát. Để mọi nhóm quảng cáo phân phát, bạn phải bật tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, nhóm quảng cáo và chiến dịch.

SELECT
 ad_group.id,
 ad_group.name,
 ad_group.status,
 campaign.name,
 campaign.status,
 ad_group_ad.status
FROM ad_group_ad
WHERE ad_group_ad.status = ENABLED
 AND campaign.status = ENABLED
 AND ad_group.status = ENABLED

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "name": "test campaign",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroup": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroups/111111111111",
    "id": "106121857411",
    "name": "test adgroup",
    "status": "ENABLED"
   },
   "adGroupAd": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroupAds/111111111111~33333333333",
    "status": "ENABLED",
    "ad": {
     "resourceName": "customers/123456789/ads/77777777777"
    }
   }
  }
 ]
}

Các chế độ xem hữu ích cho báo cáo Quảng cáo khách sạn

Trong các API trước đây để báo cáo Quảng cáo khách sạn, bạn có thể truy xuất một báo cáo cụ thể, chẳng hạn như báo cáo hiệu suất. Trong API Google Ads, loại dữ liệu này được thể hiện trong các tài nguyên *_view riêng biệt, chẳng hạn như hotel_performance_viewhotel_group_view. Phần này mô tả các tài nguyên *_view hữu ích cho việc báo cáo Quảng cáo khách sạn. Các truy vấn mẫu cũng được cung cấp.

Xin lưu ý rằng mỗi tài nguyên *_view có các trường, phân đoạn và chỉ số cụ thể. Hãy tham khảo tài liệu để biết tài nguyên *_view cụ thể trước khi tạo truy vấn.

Chế độ xem nhóm khách sạn

Chế độ xem nhóm khách sạn là một chế độ xem tiêu chí, vì vậy, chế độ này rất hữu ích khi truy xuất các chỉ số cho một loại tiêu chí cụ thể của nhóm khách sạn.

Truy vấn mẫu sau đây cho lượt xem nhóm khách sạn nhận được lượt nhấp cho từng khách sạn trong một nhóm trang thông tin cho toàn bộ cây nhóm trang thông tin của khách sạn, bao gồm cả nút gốc ("Tất cả khách sạn").

SELECT
 metrics.clicks,
 ad_group_criterion.listing_group.case_value.hotel_id.value
FROM hotel_group_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau. Vì case_value chưa được xác định cho nút gốc ("Tất cả khách sạn"), hàng đầu tiên biểu thị các chỉ số của nhóm trang thông tin "Tất cả khách sạn", còn hàng thứ hai đại diện cho các chỉ số của nhóm trang thông tin con đại diện cho "Khác".

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "5"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111111"
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "0"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111112"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111112"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111113"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
       "value": "11111111111111111"
       }
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111113"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "2"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/1234567890/adGroupCriteria/22222222222~111111111114"
    "listingGroup": {
     "caseValue": {
      "hotelId": {
       "value": "11111111111111112"
       }
      }
     }
    }
   },
   "hotelGroupView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelGroupViews/22222222222~111111111114"
   }
  },
 ]
}

Chế độ xem hiệu suất của khách sạn

Chế độ xem hiệu suất khách sạn rất hữu ích nếu bạn muốn truy xuất các chỉ số hiệu suất cho một khách sạn bằng cách sử dụng dữ liệu không đến từ nhóm khách sạn, ngay cả khi bạn có một phân mục dựa trên mã khách sạn.

Truy vấn mẫu sau đây về chế độ xem hiệu suất của khách sạn nhận lượt nhấp và phân đoạn kết quả theo Mã khách sạn.

SELECT
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.clicks
FROM hotel_performance_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau. Các lượt nhấp được phân đoạn theo partner_hotel_id và do đó, có thể trả về 2 đối tượng trở lên cho cùng một chế độ xem hiệu suất của khách sạn.

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "clicks": "7055"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1111"
   }
  },
  {
   "metrics": {
    "clicks": "3047"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/1234567890/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "partnerHotelId": "1112"
   }
  },
  ...
 ]
}

Chế độ xem đối tượng của nhóm quảng cáo

Chế độ xem đối tượng của nhóm quảng cáo rất hữu ích nếu bạn muốn truy xuất các chỉ số hiệu suất cho các đối tượng được đính kèm ở cấp nhóm quảng cáo.

Xin lưu ý rằng đây là chế độ xem chung cho nhiều loại chiến dịch, không chỉ chiến dịch khách sạn. Chế độ xem này cũng cho phép phân đoạn kết quả theo hotel_date_selection_type. Bạn có thể dùng giá trị này để chỉ định xem người dùng đã chọn ngày khách sạn hay là ngày mặc định cho nội dung tìm kiếm do Google đặt. Nếu bạn phân đoạn theo hotel_date_selection_type, thì hệ thống chỉ trả về kết quả cho chiến dịch khách sạn.

Truy vấn sau đây trả về một hàng cho mỗi ad_group_criterion.user_list.user_list.

SELECT
 ad_group.id,
 campaign.id,
 ad_group_criterion.user_list.user_list,
 segments.device,
 segments.hotel_date_selection_type,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM ad_group_audience_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "3",
    "allConversionsValue": "0"
   },
   "adGroupCriterion": {
    "resourceName": "customers/123456789/adGroupCriteria/23456789~789456",
    "userList": {
     "userList": "customers/123456789/userLists/456789"
    }
   },
   "adGroupAudienceView": {
    "resourceName": "customers/8005193609/adGroupAudienceViews/23456789~789456"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED"
   }
  }
 ]
}

Chế độ xem đối tượng của chiến dịch

Chế độ xem đối tượng của chiến dịch rất hữu ích nếu bạn muốn truy xuất các chỉ số hiệu suất cho các đối tượng được đính kèm ở cấp chiến dịch.

Xin lưu ý rằng đây là chế độ xem chung cho nhiều loại chiến dịch, không chỉ chiến dịch khách sạn. Chế độ xem này cũng cho phép phân đoạn kết quả theo hotel_date_selection_type. Bạn có thể dùng giá trị này để chỉ định xem người dùng đã chọn ngày khách sạn hay là ngày mặc định cho nội dung tìm kiếm do Google đặt. Nếu bạn phân đoạn theo hotel_date_selection_type, thì hệ thống chỉ trả về kết quả cho chiến dịch khách sạn.

Truy vấn sau đây trả về một hàng cho mỗi campaign_criterion.user_list.user_list.

SELECT
 campaign.id,
 campaign_criterion.user_list.user_list,
 segments.device,
 segments.hotel_date_selection_type,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM campaign_audience_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "3",
    "allConversionsValue": "0"
   },
   "campaignCriterion": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaignCriteria/23456789~789456",
    "userList": {
     "userList": "customers/123456789/userLists/456789"
    }
   },
   "campaignAudienceView": {
    "resourceName": "customers/8005193609/campaignAudienceViews/23456789~789456"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED"
   }
  }
 ]
}

Báo cáo hữu ích cho Quảng cáo khách sạn

Phần này cung cấp một số báo cáo hữu ích được thiết kế riêng cho Quảng cáo khách sạn.

Báo cáo hiệu suất

Những cụm từ tìm kiếm này sử dụng Chế độ xem hiệu suất của khách sạn để thu thập dữ liệu về hiệu suất.

hotel_performance_view cho phép bạn sử dụng tài nguyên campaign để phân đoạn các chỉ số. Ví dụ: bạn có thể sử dụng trường campaign.id để nhận các chỉ số về hiệu suất theo chiến dịch.

Hiệu suất

Cụm từ tìm kiếm ví dụ:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_check_in_day_of_week,
 segments.hotel_date_selection_type,
 segments.hotel_length_of_stay,
 segments.hotel_booking_window_days,
 metrics.search_top_impression_share,
 metrics.search_absolute_top_impression_share,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value,
 metrics.search_impression_share
FROM hotel_performance_view

Ví dụ về phản hồi JSON:

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "0",
    "searchImpressionShare": "0.0999",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.0999",
    "allConversionsValue": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "3",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "MONDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "searchImpressionShare": "1.0",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "1.0",
    "allConversionsValue": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "3",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "MONDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123"
   }
  }
 ]
}

Hiệu suất với loại nhấp chuột

Cụm từ tìm kiếm ví dụ:

SELECT
 segments.click_type,
 segments.hotel_center_id,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_check_in_day_of_week,
 segments.hotel_date_selection_type,
 segments.hotel_length_of_stay,
 segments.hotel_booking_window_days,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions,
 metrics.all_conversions_value
FROM hotel_performance_view

Ví dụ về phản hồi JSON:

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
  },
   "metrics": {
    "clicks": "0",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "allConversionsValue": "0.0"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "0",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "TUESDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "123",
    "clickType": "HOTEL_PRICE"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "1",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1",
    "allConversionsValue": "0.0"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "DESKTOP",
    "hotelBookingWindowDays": "0",
    "hotelCenterId": "1234",
    "hotelCheckInDayOfWeek": "TUESDAY",
    "hotelDateSelectionType": "USER_SELECTED",
    "hotelLengthOfStay": "4",
    "partnerHotelId": "12345",
    "clickType": "HOTEL_PRICE"
   }
  }
 ]
}

Báo cáo hiệu suất của giá phòng có điều kiện

Truy vấn sau đây nhận các chỉ số hiệu suất được phân đoạn theo:

 • campaign
 • hotel_center_id
 • hotel_country
 • hotel_rate_rule_id
 • hotel_rate_type
 • device
 • partner_hotel_id

Hãy xem HotelRateType để biết nội dung mô tả về các loại.

Có thể đưa nhiều phân đoạn vào một truy vấn; tuy nhiên, số lượng hàng được trả về có thể tăng đáng kể với các phân đoạn bổ sung.

SELECT
 campaign.id,
 segments.hotel_center_id,
 segments.hotel_country,
 segments.hotel_rate_rule_id,
 segments.hotel_rate_type,
 segments.device,
 segments.partner_hotel_id,
 metrics.search_top_impression_share,
 metrics.search_absolute_top_impression_share,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks,
 metrics.cost_micros,
 metrics.conversions
FROM hotel_performance_view

Kết quả của truy vấn sẽ có dạng như chuỗi JSON sau.

{
 "results": [
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "1",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "24",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.17073170731707318"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelRateRuleId": "desktop",
    "hotelRateType": "PUBLIC_RATE"
   }
  },
  {
   "campaign": {
    "resourceName": "customers/123456789/campaigns/23456789",
    "id": "23456789"
   },
   "metrics": {
    "clicks": "107",
    "conversions": "0.0",
    "costMicros": "0",
    "impressions": "1668",
    "searchAbsoluteTopImpressionShare": "0.0999",
    "searchTopImpressionShare": "0.3581201665675193"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "device": "TABLET",
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "1235",
    "hotelRateRuleId": "desktop",
    "hotelRateType": "PUBLIC_RATE"
   }
  }
 ]
}

Báo cáo sức cạnh tranh về giá

Bạn có thể nhận thông tin chi tiết về việc mức giá của bạn so với giá của đối thủ cạnh tranh trên cùng một hành trình lưu trú.

Cụm từ tìm kiếm ví dụ:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_price_bucket,
 metrics.hotel_average_lead_value_micros,
 metrics.hotel_price_difference_percentage
FROM hotel_performance_view

Ví dụ về phản hồi JSON:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "hotelAverageLeadValueMicros": "96416341.829268292",
    "hotelPriceDifferencePercentage": "-0.014627310872986811"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelPriceBucket": "LOWEST_TIED"
   }
  }
 ]
}

Báo cáo giá trung bình đặt trước

Bạn có thể lấy dữ liệu cần thiết để tính giá đặt phòng trung bình (all_conversions_value chia cho conversions) của khách sạn.

Cụm từ tìm kiếm ví dụ:

SELECT
 segments.hotel_center_id,
 segments.partner_hotel_id,
 segments.hotel_price_bucket,
 metrics.all_conversions_value,
 metrics.conversions
FROM hotel_performance_view

Ví dụ về phản hồi JSON:

{
 "results": [
  {
   "metrics": {
    "allConversionsValue": "123.5",
    "conversions": "1"
   },
   "hotelPerformanceView": {
    "resourceName": "customers/123456789/hotelPerformanceView"
   },
   "segments": {
    "hotelCenterId": "1234",
    "partnerHotelId": "123",
    "hotelPriceBucket": "LOWEST_TIED"
   }
  }
 ]
}

Báo cáo đối tượng

Báo cáo đối tượng cho biết hiệu suất của các hệ số giá thầu trên danh sách đối tượng của Google Ads. Để biết ví dụ về báo cáo đối tượng, hãy xem các truy vấn mẫu trong Chế độ xem đối tượng của nhóm quảng cáoChế độ xem đối tượng của chiến dịch.

Báo cáo đối chiếu khách sạn

Báo cáo đối chiếu khách sạn chứa thông tin về lượt chuyển đổi của các lượt đặt phòng khách sạn để đối chiếu với hồ sơ của nhà quảng cáo. Bạn có thể tải dữ liệu lên thông qua tính năng tải lên hàng loạt để cho Google biết những yêu cầu đặt phòng nào đã bị huỷ hoặc đã hoàn tất. Sau đây là các cột chính trong báo cáo này:

Cột giao diện người dùng Cột API Giải thích
Giá trị của lượt đặt phòng metrics.value_per_conversions_by_conversion_date Giá trị chuyển đổi do thẻ báo cáo
Ngày chuyển đổi segments.date Ngày đặt trước
Tỷ lệ phí hoa hồng metrics.hotel_commission_rate_micros Tỷ lệ phần trăm giá trị đặt phòng mà bạn đặt giá thầu cho một lượt hiển thị quảng cáo
Phí hoa hồng

Nếu là status == RECONCILED hoặc CANCELED, thì giá trị này có thể được tính là metrics.hotel_commission_rate_micros * hotel_reconciliation.reconciled_value_micros. Trong mọi trường hợp khác, giá trị này có thể lấy từ cột metrics.hotel_expected_commission_cost hoặc tính dưới dạng metrics.hotel_commission_rate_micros * metrics.value_per_conversions_by_conversion_date

Số tiền bạn dự kiến sẽ trả hoặc đã thanh toán cho lượt lưu trú của khách