Báo cáo

Giống như các loại chiến dịch khác, bạn có thể sử dụng GoogleAdsService.SearchStream để truy xuất các thuộc tính và / hoặc chỉ số hiệu suất cho chiến dịch Quảng cáo ứng dụng.

Số lượt hiển thị và số lượt nhấp của chiến dịch Quảng cáo ứng dụng trong 30 ngày qua

Cụm từ tìm kiếm bên dưới sẽ truy xuất số lượt hiển thị và số lượt nhấp trong 30 ngày qua cho tất cả Chiến dịch quảng cáo ứng dụng, được phân đoạn theo ngày.

SELECT
 campaign.id,
 campaign.name,
 campaign.advertising_channel_type,
 campaign.advertising_channel_sub_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.app_store,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 segments.date,
 metrics.impressions,
 metrics.clicks
FROM campaign
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type IN
   ('APP_CAMPAIGN', 'APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT')
 AND segments.date DURING LAST_30_DAYS

Danh sách chiến dịch quảng cáo ứng dụng được sắp xếp theo tên nhóm quảng cáo

Truy vấn bên dưới sẽ truy xuất 100 chiến dịch quảng cáo ứng dụng đầu tiên, ngay cả khi chưa có chỉ số nào, được sắp xếp theo tên nhóm quảng cáo.

SELECT
 ad_group.name,
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 campaign.app_campaign_setting.bidding_strategy_goal_type,
 campaign.app_campaign_setting.app_store
FROM ad_group
WHERE
 campaign.advertising_channel_type = 'MULTI_CHANNEL'
 AND campaign.advertising_channel_sub_type = 'APP_CAMPAIGN'
ORDER BY ad_group.name ASC
LIMIT 100

10 ứng dụng hàng đầu theo lượt chuyển đổi

Nếu nhà xuất bản của nhiều ứng dụng muốn biết 10 ứng dụng hàng đầu theo lượt chuyển đổi, thì có thể sử dụng truy vấn sau:

SELECT
 campaign.app_campaign_setting.app_id,
 metrics.all_conversions,
 metrics.view_through_conversions
FROM campaign
WHERE campaign.app_campaign_setting.app_id LIKE 'com.google.android.apps.%'
ORDER BY metrics.all_conversions DESC
LIMIT 10

Tìm hiểu thêm về lượt chuyển đổi ứng dụng và lượt chuyển đổi từ lượt xem hết hoặc dữ liệu theo dõi lượt chuyển đổi.