Tạo chiến dịch Quảng cáo ứng dụng

Chuẩn bị

Trọng tâm của chiến dịch sẽ xác định giá trị cho các chế độ cài đặt cụ thể, cũng như những tính năng mà bạn có thể sử dụng. Trước khi bắt đầu lập trình, hãy chọn và mở rộng một tuỳ chọn trong danh sách sau và tham khảo các chế độ cài đặt của tuỳ chọn đó khi bạn thực hiện từng bước trong quá trình tạo chiến dịch.

Hãy xem bài viết trợ giúp của Google Ads về Chiến dịch ứng dụng để biết thêm thông tin về các loại chiến dịch và mục tiêu khác nhau.

Các bước

Sử dụng chế độ cài đặt cho lĩnh vực trọng tâm đã chọn ở trên, hãy làm theo các bước sau để tạo Chiến dịch quảng cáo ứng dụng.

 1. Đặt name.

 2. Đặt advertising_channel_type thành MULTI_CHANNEL.

 3. Đặt campaign_budget thành tên tài nguyên của ngân sách chiến dịch hiện tại. Nếu bạn cần tạo ngân sách chiến dịch, hãy làm theo ví dụ về mã trong Hướng dẫn tạo chiến dịch.

 4. Đặt advertising_channel_sub_type dựa trên mục tiêu mà bạn đã chọn ở trên.

 5. Đặt app_campaign_setting thành AppCampaignSetting bằng:

 6. Đặt trường chiến lược đặt giá thầu theo mục tiêu mà bạn đã chọn ở trên.

 7. Cho biết các loại chuyển đổi mà Google Ads sẽ tối ưu hoá chiến dịch của bạn bằng cách đặt selectiveOptimization, trong đó tên tài nguyên của mỗi hành động chuyển đổi sẽ nằm trong danh sách conversion_actions.

  Đây là bắt buộc nếu advertising_channel_sub_type của chiến dịch là APP_CAMPAIGN_FOR_ENGAGEMENT, hoặc nếu không thì không bắt buộc.

  Những chiến dịch có advertising_channel_sub_typeAPP_CAMPAIGN_FOR_PRE_REGISTRATION sẽ tự động được thêm hành động chuyển đổi vào chiến dịch đó sau khi người dùng đầu tiên đăng ký trước và chỉ có thể theo dõi các lượt chuyển đổi đăng ký trước.

 8. (Không bắt buộc) Tinh chỉnh tiêu chí nhắm mục tiêu của chiến dịch bằng cách thêm các đối tượng CampaignCriterion. Chiến dịch Quảng cáo ứng dụng hỗ trợ tính năng nhắm mục tiêu ở cấp chiến dịch theo languagelocation.